Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2022/2023

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN (UNIS) Viedeň hľadá výnimočného mladého človeka na pozíciu:

 MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/ MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKA pri OSN

UN-youth-biele

Poslaním programu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov ďalej (ďalej MD SR OSN) je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Program MD SR OSN je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni (ďalej UNIS Viedeň), ktorý implementuje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVAM).

Úlohy a aktivity:

 • účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku[1] alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu;
 • účasť na Mládežníckom fóre Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC Youth Forum), ktoré sa koná na jar;
 • zapojenie sa do globálnej siete mládežníckych delegátov/delegátok OSN jednotlivých participujúcich krajín a ich aktivít a účasť na koordinačnom stretnutí mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ v Bruseli;
 • prípadná účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky;
 • účasť na aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a NIVAM-u;
 • účasť na aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavne počas Týždňa OSN v októbri;
 • návšteva sídla a účasť na aktivitách UNIS Viedeň;
 • účasť na aktivitách ďalších štátnych a verejných inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií, zvlášť zameraných na problematiku cieľov udržateľného rozvoja, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách;
 • aktivity s mladými ľuďmi v spolupráci s mladými ľuďmi, školami a mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, témach obsiahnutých v cieľoch udržateľného rozvoja, práci zapojených inštitúcií, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať ich a prezentovať zapojeným inštitúciám;
 • ochota nadväzovať strategické spolupráce s rôznymi subjektmi;
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou, zvlášť na sociálnych sieťach;
 • zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Formálne kritéria výberu:

 • vek 18 – 25 rokov,
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi udržateľného rozvoja,
 • záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí výhodou,
 • trvalý pobyt na Slovensku a zdržiavanie sa na Slovensku počas výkonu mandátu,
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (cca 15 – 20 hodín mesačne),
 • záväzok k účasti na národných a medzinárodných aktivitách, spolupodieľanie sa na ich organizovaní a administratívnom zabezpečení,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti výhodou,
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou (NGOs pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže, dobrovoľníctvo a pod.) a v problematike cieľov udržateľného rozvoja je výhodou,
 • skúsenosť s organizovaním aktivít a podujatí výhodou,
 • ochota publikovať na sociálnych sieťach.

Výberový proces

Ak máte skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa vyplnením dotazníka najneskôr do stredy 3. 8. 2022, 23:59 (SEČ) na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvhrR_p6mkZMGifwCQI-V3fGEfa1-8whn6sbbkYf0JvwTFAw/viewform a zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: roland.matas@iuventa.sk.

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúcej mládežníckej delegátky a/alebo delegáta SR pri OSN. Pohovory sa uskutočnia v pondelok 22. 08. 2022 na Karloveskej 64 v Bratislave.


[1] Od delegáta/delegátky je požadované úplné a platné očkovanie proti COVID-19. V opačnom prípade vstup do USA nie je možný. Zároveň je možné, že sa podujatie z dôvodu epidemiologickej situácie uskutoční dištančne.

Zdielať tento článok