Vyjadrenie Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k školským olympiádam

Rezort školstva v školskom roku 2023/2024 neuvažuje o zrušení niektorých školských olympiád.

Ide o súťaže, ktorých spôsob organizácie na viacero postupových kôl, dáva príležitosť na široké zapojenie pre všetkých žiakov a žiačky, ktoré majú záujem otestovať svoje vedomosti. Tieto súťaže vytvárajú priestor na podporu a ďalší rozvoj talentovanej mládeže v rámci celého Slovenska.

Školské olympiády majú viacero postupových kôl. Po školskom kole nasledujú krajské a okresné kolá. Práve okresné kolá sú pre mnohé školy často dôležitejšie ako celoštátne, s ohľadom na prijímacie konanie, nakoľko k nim prichádzajú najčastejšie žiaci z daného regiónu.

Olympiády predstavujú komplexnú agendu, ktorá sa skladá z koordinácie všetkých kôl až po vycestovanie na medzinárodné kolá do zahraničia. Do finančných nákladov treba započítať cestovné a logistické výdavky, stravovanie a ubytovanie a rôzne ďalšie poplatky spojené s účasťou a zahraničnou reprezentáciou. V priebehu posledných rokov tieto položky mimoriadne zdraželi.

Avšak, kým tieto náklady aj kvôli inflácii porástli, rozpočet na olympiády nebol od roku 2008 systematicky navýšený. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) sme si vedomí nezastupiteľnej úlohy, ktorú olympiády v našom vzdelávacom systéme predstavujú. Preto nechceme na ich organizácii šetriť, ale musíme hľadať spôsoby, ako vôbec olympiády zabezpečiť.

Ak by sa za posledné roky nerobili efektívne opatrenia a nehľadali možnosti, ako olympiády organizovať, nebolo by ich možné v dnešné dni realizovať ani v takom nastavení, v akom aktuálne sú. V ostatných rokoch boli zrušené napríklad letné školy, motivačné sústredenia pre žiakov, korešpondenčné semináre, vydávanie publikácií, organizovanie seminárov pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaže či vzdelávanie organizátorov súťaží.

NIVaM sa snaží hľadať cesty, ako podporiť nadané a talentované deti a mládež, kvôli čomu zriadil k tejto téme aj expertnú skupinu. NIVaM vytvoril aj samostatné oddelenie dedikované nadaniu a talentu. Je však potrebné vytvárať spolupráce a nachádzať riešenia, a pokiaľ je niektorá oblasť pre budúcnosť Slovenska mimoriadne dôležitá, nastaviť jej systematické a udržateľné financovanie.

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zdielať tento článok