V najbližších dňoch Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v najbližších dňoch zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Súčasťou výzvy budú tiež indikatívne kľúče pre jednotlivé pozície a online prihlasovací formulár pre materské, základné a stredné školy.

 

Národný projekt spája podporu pomáhajúcich profesií v školách (pedagogický asistent, školský podporný tím, pomocný vychovávateľ, rodičovský asistent, školský digitálny koordinátor) do jedného projektu a zjednocuje podmienky ich podpory. Pomáhajúce profesie sú do augusta 2023 podporované cez OPĽZ (prioritné osi č. 1, 5 a 8), ako aj cez Plán obnovy a odolnosti SR. Z  týchto schém pôsobia vo viac ako 1 500 školách pomáhajúce pozície, pri ktorých je dôležité zachovať stabilitu a kontinuitu.

Realizácia formou národného projektu predstavuje vzhľadom na predpokladaný počet zapojených škôl najefektívnejší spôsob realizácie pre školy, NIVaM a rovnako aj pre dosahovanie cieľov Programu Slovensko. Zároveň umožňuje väčšiu flexibilitu v prípade zmien počas realizácie projektu napr. zmien s dopadom na výšku štandardných stupníc jednotkových nákladov a zmien súvisiacich s prechodom financovania časti pozícií na financovanie zo štátneho rozpočtu.

 

Ilustračný obrázok: canva.com
Zdielať tento článok