V máji si na vybraných základných školách žiaci 4. ročníka zmerajú svoje vedomosti z matematiky a prírodných vied v rámci medzinárodnej štúdie TIMSS 2023

V dňoch 15. mája – 26. mája 2023 sa na vybraných školách uskutoční hlavné meranie medzinárodnej štúdie TIMSS 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study), ide o meranie vedomostí a zručností žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách. Táto štúdia sa uskutočňuje pod záštitou medzinárodnej organizácie IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania), pravidelne v štvorročných cykloch.

Slovenská republika sa do tohto merania zapája už od začiatku realizácie tejto štúdie, t. j. od roku 1995. Národným koordinačným centrom štúdie TIMSS na Slovensku je Národný inštitút vzdelávania a mládeže – NIVaM

Do štúdie TIMSS 2023 sa na Slovensku zapojí približne 5 000 žiakov, viac ako 300 učiteľov162 riaditeľov vybraných základných škôl. Celkovo sa do štúdie zapojí viac ako 60 krajín z celého sveta.

Výber vzorky sa uskutočňuje na základe dvojstupňového stratifikovaného výberu, kde sa v prvom kroku vyberajú školy a v druhom kroku sa vyberajú celé triedy v rámci týchto škôl. Vzorka škôl je vybraná medzinárodným centrom štúdie – IEA DPC Hamburg.

TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia štyri druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa, dotazník pre školu (určený riaditeľovi školy) a dotazník pre rodičov. Prostredníctvom Dotazníka pre rodičov sa tak do štúdie zapoja aj rodičia žiakov vybraných do merania.

Prvé výsledky Slovenska v medzinárodnom porovnaní by mali byť dostupné v decembri 2024.

Zdielať tento článok