Národný projekt: Profesijný rozvoj učiteľov – TEACHERS

 

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) realizuje NIVAM (predtým  Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom). Jeho hlavným cieľom je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Projekt má jednu hlavnú aktivitu, ktorá zahŕňa tri odborné podaktivity:

Podaktivita 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov .
Prvá podaktivita je zameraná na revíziu a inováciu súčasných a tvorbu nových profesijných štandardov. Nové a inovované profesijné štandardy budú reagovať na požiadavky platnej legislatívy a umožnia ich efektívnejšie aplikovanie pri profesijnom rozvoji a atestáciách PZ a OZ.

Podaktivita 1.2 Podpora zavádzania a realizácie zmien v školách a školských zariadeniach na báze transferu inovácií a najlepších medzinárodných a domácich skúseností .
Druhá podaktivita zahŕňa viacero činností, napr. tvorbu najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej NOPS) a ich prezentáciu na odborných konferenciách. Podpora sieťovania PZ a OZ prostredníctvom fór učiteľov zabezpečí, aby sa NOPS rozšírili do škôl. Transfer inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečí tvorba a realizácia nových programov vzdelávania zameraných na zavádzanie systémových zmien v riadení a podporu zmien vyučovacích stratégií a prístupov   a hlavne poradenstvo na školách a školských zariadeniach. Prieskumy ukážu, aké sú skutočné požiadavky a návrhy PZ a OZ a získame možnosť pružne na ne reagovať.

Podaktivita 1.3 Podaktivita 1.3 Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách
Tretia podaktivita je zameraná na zabezpečenie adekvátnej reakcie vzdelávacieho systému na krízovú a post-krízovú situáciu, súvisiacu s prerušením vyučovania v školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, prostredníctvom vytvorenia online platformy adresujúcej potreby všetkých aktérov v školstve (PZ, OZ, vedenie škôl).

 

Do projektu s celoslovenskou pôsobnosťou bude zapojených cca 8 000 pedagogických a odborných zamestnancov. Projekt trvá do 31. decembra 2022. Je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1. ITMS kód projektu NP Teachers: 312011AUN7

Základné informácie o NP TEACHERS:
PDF icon priloha_np_teachers_-_zakladne_infornacie.pdf
PDF icon Základné informácie o NP TEACHERS.pdf