Národný projekt: Pomáhajúce profesie edukácií detí a žiakov

Národný inštitút vzdelávania je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a ako vzdelávacia organizácia štátu má za cieľ podporovať školy a školské zariadenia a zariadenia sociálnej pomoci na ceste ich systematického skvalitňovania a zvyšovania odborného potenciálu pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), podporovať ich pri budovaní systému učiacej sa organizácie, poskytovať odbornú pomoc pri napĺňaní zámerov a priorít Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a byť im nápomocným partnerom v oblasti ďalšieho vzdelávania. Odbor vzdelávanie a profesijného rozvoja NIVaM (predtým MPC) zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 3 regionálnych pracovísk a 6 detašovaných pracovísk. Integrálnou súčasťou  Rómske vzdelávacie centrum Prešov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolopodporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Z dôvodu synergii a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporil asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do už spomínaného predchádzajúceho národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt súčasne umožnil zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

Všeobecné informácie o projekte
 
Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
Kód projektu: 312011Y720
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05
 
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
 Prioritná os: 1. Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.
 
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 51 mesiacov
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019
 
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10.2023
 
Celková výška oprávnených výdavkov: 54 913 649,88 €
 
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%