Národný projekt: Pomáhajúce profesie edukácií detí a žiakov II

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Prijímateľom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava (od 1. júla 2022 NIVaM – Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja ), ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja plní úlohy vyplývajúce zo záväzkov voči MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády, ako aj úlohy súvisiace s európskymi a medzinárodnými prioritami.

Činnosť Odboru vzdelávania a profesijného rozvoja je zameraná na zabezpečovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) prostredníctvom vytvorených a schválených programov a modulov programov vzdelávania, na organizovanie atestácií pre PZ a OZ na základe potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií č. 1/2019 – AT, na poskytovanie odborno-metodickej pomoci a poradenstva školám, školským zariadeniam a zariadeniam sociálnej pomoci formou konzultácií a učiteľských online fór. Dlhodobo sa zaoberá aj riešením problematiky integrácie a inklúzie v školách a školských zariadeniach, vzdelávaním PZ a OZ v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ale aj v oblasti zvyšovania úrovne funkčných gramotností detí a žiakov, vzdelávaním vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov.

 

Všeobecné informácie o projekte
 
·  Názov projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
·  Kód projektu: 312011AQI4
·  Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
·  Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
·  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
·  Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 
·  Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
·  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
·  Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
·  Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
 
·  Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 41
·  Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 10/2023
·  Celková výška oprávnených výdavkov: 131 418 227,68 eur
·  Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %