Kurikulárna reforma a kurikulárny manažment

 

Vytvorenie kapacít kurikulárneho manažmentu na krajskej úrovni

NIVaM a jeho krajské pracoviská v rámci úlohy Plánu obnovy a odolnosti SR, v nadväznosti na časový rozvrh 3.1 Reformy Komponentu 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie, Reforma 1 – 08 Vytvorenie regionálnych tímov na krajských pobočkách PRO (8+1) a poskytovanie programov profesijného rozvoja a informačných aktivít, bude zabezpečovať vzdelávanie učiteľov a poskytovať metodickú podporu školám pri zavádzaní inovovaného kurikula so zreteľom na zlepšenie gramotnosti a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie.

Aktivity krajských pracovísk z POO:

  • Realizácia vzdelávania z aktuálnej ponuky programov vzdelávania
  • Realizácia poradenských a konzultačných aktivít zameraných na individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ vo väzbe na kurikulárne zmeny
  • Realizácia poradenských a konzultačných aktivít zameraných na implementáciu kurikulárnych zmien do procesov školy a školského zariadenia pre PZ a OZ
  • Zabezpečenie odborno-metodického poradenstva manažmentu škôl a školských zariadení pri implementácii kurikulárnych zmien, zavádzaní nového modelu podpory pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kvalitné vzdelávanie a zručnosti pre 21.storočie sú v súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania (2018-2027). Zlepšovanie digitálnych zručností patrí medzi priority Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 a súvisiaceho akčného plánu na roky 2019 – 2022. K zabezpečeniu sústavného profesijného rozvoja, ku skvalitneniu prípravy budúcich učiteľov ako aj digitálnej transformácii škôl sa zaviazala vláda SR aj vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2020-2024. Reformy reflektujú odporúčania, zahrnuté v ďalších národných strategických dokumentoch (napr. Návrh priorít implementácie Agendy 2030, Envirostratégia 2030. Program informatizácie školstva do 2030.)
Kurikulárna reforma základnej školy vytvorí nový obsah vzdelávania usporiadaný do troch viacročných cyklov. Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou. Nové kurikulum si bude vyžadovať zabezpečenie nových učebníc a zmenu v príprave učiteľov tak, aby boli tieto zmeny schopní aplikovať v každodennej praxi. Súčasne, reforma posilní kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a bude ich motivovať k celoživotnému profesijnému rozvoju. Dôraz sa bude klásť aj na inkluzíve vzdelávanie a osvojenie si digitálnych zručností.

Dvojitá transformácia

Predpokladom na rozvoj gramotnosti a zručností žiakov je dostupná školská infraštruktúra. Je potrebné dobudovať digitálnu infraštruktúru a rozšíriť kapacity základných škôl v okresoch, ktoré nemajú zabezpečený optimálny prístup ku vzdelaniu (dvojzmenné prevádzky škôl). Zvyšovanie digitálnych zručností je kľúčovým nástrojom na digitalizáciu celého hospodárstva a verejnej správy.

Pracovné miesta a rast

Vytvorenie moderného pedagogického prostredia, vrátane uskutočnenia digitálnej transformácie a podpora digitálnych zručností významne rozšíri okruh ľudí do budúcna, ktorí sú schopní v práci plnohodnotne využívať moderné digitálne technológie. Vďaka inklúzii vo vzdelávaní a zlepšenému prístupu k digitálnym technológiám budú mať žiaci väčšiu šancu čeliť výzvam dvojitej transformácie a očakávanému zníženiu dopytu po nízko kvalifikovaných zamestnancoch na trhu práce.

Link:

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1046/komponent_07_vzdelavanie-21-storocie_1.pdf<>