Cenník

Cenník platný od 01. 09. 2023

V nadväznosti na § 63 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len NIVaM) cenník poplatkov za kvalifikačné vzdelávanie, základný program funkčného vzdelávania a vybrané programy inovačného vzdelávania nasledovne:

Názov Druh vzdelávania Rozsah v hodinách Suma
Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov, § 63 ods. 1 písm. a) zákona Kvalifikačné vzdelávanie 145 hod. 220,-eur
Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy, § 63 ods. 1 písm. a) zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 140 hod. 210,-eur
Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vychovávateľov v zariadeniach pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, § 63 ods. 1 písm. a) zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 240 hod. 365,-eur
Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre pedagogických asistentov, § 63 ods. 1 písm. a) zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 90 hod. 135,-eur
Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre majstrov odbornej výchovy, § 63 ods. 1 písm. a) zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 100 hod. 145,-eur
Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov, § 63 ods. 1 písm. a) zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 90 hod. 135,-eur
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov v školách, školských zariadeniach a triedach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v zariadeniach sociálnej pomoci, § 63 ods. 1 písm. a) zákona alebo § 63 ods. 2 zákona. Kvalifikačné vzdelávanie 260 hod. 390,-eur
Základný program funkčného vzdelávania § 63 ods. 1 písm. b) zákona Funkčné 70 hod. 175,-eur
Základný zjazdový kurz pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov lyžovania,
§ 63 ods. 4 písm. a) alebo b) zákona.
Inovačné vzdelávanie 50 hod. 150,-eur
Plavecký kurz pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov plávania,
§ 63 ods. 4 písm. a) alebo b) zákona.
Inovačné vzdelávanie 50 hod. 115,-eur

 

  1. Poplatok za kvalifikačné vzdelávanie podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona, poplatok za základný program funkčného vzdelávania podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona a poplatok za vybrané programy inovačného vzdelávania podľa § 63 ods. 4 písm. a) zákona sa uhrádza bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na bežný účet NIVaM vedený v Štátnej pokladnici číslo: SK05 8180 0000 0070 0067 3127, variabilný symbol: číslo prihlášky. Potvrdenie o úhrade poplatku tvorí prílohu prihlášky na toto štúdium.
  2. Účastník je povinný zaplatiť poplatok pred začiatkom štúdia, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom štúdia, a to:
    1. jednorazovou splátkou za príslušný program/modul, alebo
    2. v dvoch splátkach, prvú splátku pred začiatkom štúdia, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom štúdia, a druhú splátku do 10 kalendárnych dní po ukončení 6. mesiaca štúdia príslušného programu/modulu okrem programov inovačného vzdelávania.
  3. V prípade, ak účastník, ktorý poplatok hradí formou jednorazovej splátky, tento poplatok nezaplatí, nebude na vzdelávanie zaradený. V prípade, ak účastník, ktorý poplatok hradí formu dvoch splátok, neuhradí prvú splátku, nebude na vzdelávanie zaradený; ak neuhradí druhú splátku, bude zo vzdelávania vyradený.
  4. Ak účastník nemôže nastúpiť na vzdelávanie z vážnych dôvodov, poplatok mu bude na základe jeho žiadosti vrátený v plnej výške.
  5. V prípade, ak účastník štúdium na základe vlastného rozhodnutia predčasne ukončí, uhradený poplatok mu nebude vrátený, ale ostane príjmom rozpočtu NIVaM.
  6. Cenník nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom NIVaM.

V Bratislave 01. septembra 2023

Súbor na prevzatie:  Cenník poplatkov.pdf – platný od 01. 09. 2023