Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri OSN

V piatok 14. júna 2024 rozhodla komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, Rady mládeže Slovenska a končiaceho mládežníckeho delegáta  Pavla Beblavého o novej mládežníckej delegátke pri OSN pre Slovensko. Pre rok 2024 /2025 sa ňou stala 23 – ročná Sofia Šillerová z Nitry, študentka spojeného ekonomicko–právnického odboru Právnickej fakulty UK v Bratislave. Po roku tak svoje poslanie zastupovať slovenskú mládež v OSN a naopak na Slovensku reprezentovať OSN odovzdá končiaci delegát Pavol Beblavý ďalšiemu, v poradí už 12-tému delegátovi Slovenska.

Ďakujem za skvelú príležitosť a skúsenosti, ktoré som svojím mandátom získal,“  hovorí Pavol, „som veľmi hrdý, že sa mi podarilo navštíviť viac ako 25 škôl Slovenska, hoci som si pôvodne plánoval na začiatku len 10. Veľmi ma tešilo, keď som videl, ako sa záujem mladých a poznanie o OSN priamo zvýšili mojimi skutkami“, dodal. Nová delegátka prevezme svoj úrad v priebehu júla a ako prvé ju čaká príprava pracovnej cesty na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Je to ale len začiatok jedinečného dobrodružstva. Počas celého roka Sofiu čaká množstvo stretnutí s mládežou, ktoré organizačne zastrešia regionálni koordinátori práce s mládežou NIVaM. Delegátka bude zabezpečovať aj pokračovanie spolupráce s mládežníckymi delegátmi a delegátkami z iných krajín v rámci OSN.

Je pre mňa veľká pocta, že som sa stala hlasom mladých ľudí zo Slovenska“, hovorí novo nastupujúca delegátka. „Bude to pre mňa veľká zmena a zároveň výzva, pretože nastupujem práve do posledného ročníka štúdií. Tento rok si tomu teda budem musieť po všetkých stránkach prispôsobiť, ale už teraz sa veľmi teším,“ doplňuje s úsmevom.

Päť člennú porotu presvedčila Sofia vysokou mierou reprezentatívnosti a schopnosťou prepájať nadnárodnú činnosť OSN s  kľúčovými témami mládeže v slovenských regiónoch. „Rozhodnutie vybrať spomedzi skupiny veľmi talentovaných a silných kandidátov a kandidátok 2. kola výberového procesu víťaza pre program mládežnícky delegát / delegátka pri OSN bolo náročnou výzvou“,  vysvetľuje Mgr. Izabela Lara Tiripová, vedúca oddelenia podpory práce s mládežou NIVaM, ktoré tento program v rámci Slovenska zastrešuje. „Ale nepochybujem o tom, že sme vybrali skvelú a šikovnú mladú ženu, ktorá bude Slovensko, a najmä mladých ľudí, na medzinárodnej pôde dôstojne reprezentovať.“

Krátko o myšlienke delegáta pri OSN

Potrebu zapájať mladých ľudí do tvorby politík a procesu rozhodovania o smerovaní sveta uznala Organizácia spojených národov už v roku 1965, kedy členské štáty prijali Deklaráciu o propagovaní ideálov mieru, vzájomného rešpektu a medziľudského porozumenia medzi mladými ľuďmi.

V roku 1981 bol na základe tejto deklarácie založený program Mládežníckeho delegáta pri OSN s cieľom zapojiť mladých ľudí do aktivít a rozhodovacie procesu v rámci OSN. Program vytvára mladým ľuďom oficiálnu platformu, kde môžu prezentovať svoj pohľad na globálne problémy a navrhovať ich riešenia aj s ohľadom na svoje potreby. Zároveň je to prostriedok ako inšpirovať mladých ľudí, aby sa do medzinárodného dialógu zapájali.

Prví mládežnícki delegáti sa už v roku založenia zúčastnili Valného zhromaždenia OSN. Boli to delegáti najmä z krajín Európy, ktorá sa už problémom zapojenia mládeže do vytvárania politík v tom čase zapodievala. Medzi prvými zapojenými boli napr. Holandsko, Rakúsko nasledované Švédskom, Nórskom, Nemeckom a Belgickom.

V 80-tych a 90-tych rokoch sa program ďalej rozširoval a stále viac krajín si začalo uvedomovať výhody zapájania mladých ľudí do tvorby politík. V dnešnej dobe je program rozšírený na všetky kontinenty sveta a jeho cieľom je, aby sa doň zapájalo čo najviac mladých ľudí z rôznorodého zázemia.

Slovensko sa do programu po prvýkrát zapojilo v roku 2007. Prvou delegátkou bola Elena Moťovská (Dikáczová). Medzi rokmi  2013 – 2018 bol program prerušený.  Od roku 2018 pokračuje ďalej pričom za jeho organizáciu a priebeh je zodpovedný Národný inštitút vzdelávania a mládeže, odbor podpory neformálneho vzdelávania.  

Zdielať tento článok