Školy, ktoré chcú učiť po novom, sa už môžu registrovať

Základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať od septembra 2023 svojich prvákov a prváčky po novom, sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke vzdelavanie21.sk. Prihlášky je možné poslať do 3. marca. Rezort školstva následne vyberie zoznam 30 základných škôl, ktoré budú overovať nové učivo a nový spôsob vzdelávania.

 


Odkaz na bližšie informácie k registrácii a prihlasovací formulár: https://vzdelavanie21.sk/registracia-skoly-zavadaznie-noveho-svp/


 

Zvýšiť efektivitu vzdelávacieho systému a zlepšiť schopnosť žiakov použiť vedomosti na riešenie životných situácií vo svoj prospech a v prospech spoločnosti, to je cieľom pripravovanej reformy vzdelávania. Rezort školstva pracuje na kurikulárnych zmenách od roku 2020 a aj vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR sa naštartovali procesy, ktoré vzdelávací systém na základných školách priblížia potrebám 21. storočia. Ich súčasťou je aj nový štátny vzdelávací program a adresný systém podpory škôl, učiteľov a učiteliek pri jeho implementácii.

Stovky odborníkov z praxe pripravili návrh vzdelávacích štandardov, ktoré predstavujú požiadavky na to, čo majú žiaci a žiačky ovládať na konci vzdelávacieho cyklu. Dokumenty prešli verejnou konzultáciou, aktuálne sú podnety zapracovávané a do konca marca bude predstavený nový štátny vzdelávací program.

Na to, aby bola reforma úspešná, je potrebné postupné zavádzanie zmien do škôl a ich spätné vyhodnocovanie. Rezort školstva aktuálne oslovuje školy ochotné participovať na overovaní zmien. Na stránke www.vzdelavanie21.sk je zverejnený elektronický formulár a podmienky registrácie. Riaditelia škôl môžu podať prihlášku od 20. februára do 3. marca 2023. Prihlásiť sa môžu všetky základné školy v SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa, čiže štátne, cirkevné aj súkromné školy.

Cieľom rezortu je v tomto kole vybrať prvú skupinu 30 základných škôl, ktorá začne
na dobrovoľnej báze s postupným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu
od 1. ročníka v školskom roku 2023/2024. Celoplošné zavedenie zmien povinné pre všetky bude v školskom roku 2026/2027.

„Z prihlásených škôl zostavíme výber tak, aby boli zastúpené všetky kraje, školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie, rôznym zriaďovateľom a tiež aj neplnoorganizované školy. Zoznam prvej skupiny škôl bude zverejnený na webstránke vzdelavanie21.sk v polovici marca 2023,“ hovorí Denisa Šukolová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu v roku 2024, prebehne na jeseň 2023.

Školy neostanú na implementáciu zmien samé. Budú môcť využiť úzku spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a Regionálnych centier podpory učiteľov. Získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

„Od participujúcich škôl budeme očakávať súčinnosť pri zbere dát a tvorbe sprievodných materiálov nevyhnutných pre proces implementácie na národnej úrovni, vrátane poskytnutia ukážok revidovaných školských dokumentov ako napr. školský vzdelávací program,“ vysvetľuje D. Šukolová.

Rezort školstva bude priebežne monitorovať, či je nový štátny vzdelávací program nastavený dobre a podporuje plánované ciele zmien. V prípade potreby, ktorú ukáže prax z prvých škôl a zo spätnej väzby od učiteľov, sa do nastavenia kurikula zapracujú úpravy.

Zdielať tento článok