Prečítajte si vybrané výsledky prieskumu Well-being a pracovná spokojnosť učiteľov – Slovensko 2023

Do výskumu faktorov well-beingu a pracovnej spokojnosti učiteľov v post-pandemickom období COVID-19 na Slovensku sa zapojilo 2636 učiteľov základných a stredných škôl SR (priemerný vek 42,3, 88 % žien). Výskumu sa zúčastnilo celkom 3649 učiteľov, kvôli neúplnosti a absencii dát bolo vylúčených 1013 učiteľov. On-line zber dát prebiehal od 15.03.2023 do 30.03.2023 v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže SR.

Dokument “Well-being a pracovná spokojnosť učiteľov – Slovensko 2023 Vybrané výsledky” z medzinárodnej štúdie ISPA (International School Psychology Association) „Global perspectives on teachers’ wellbeing and mental health following the COVID-19 pandemic“ je zverejnený na webovej stránke Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Sú učitelia spokojní so vzťahmi na škole?

Výsledky sú mimoriadne pozitívne. 84,1% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so vzťahmi s vedením školy. 90,5% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so vzťahmi s ostatnými zamestnancami školy. 72,7% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so vzťahmi s rodičmi. Najvyššie percento 94,1% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so vzťahmi so študentmi. Ostávajúcou pretrvávajúcou výzvou je poskytovanie opory a pomoci učiteľom, ktorá umožní udržateľnosť a rozvoj dobrých vzťahov. Spolupráca s rodičmi, ktorá kladie na učiteľov mimoriadne nároky, vyžaduje osobitnú pozornosť.

 

Sú učitelia spokojní s pracovnou zaťaženosťou a očakávaniami vedenia?

Tri štvrtiny, tzn. 74,1% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s pracovnou zaťaženosťou a očakávaniami vedenia, čo je možné považovať za priaznivý výsledok. Navyše 78,5% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s podporou ich pracovného výkonu zo strany vedenia a 75,5% s podporou vedenia školy pri zvládaní správania žiakov. Uvedené výsledky priaznivo dopĺňa aj zistenie, že až 86,8% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s podporou ich práce ostatnými zamestnancami školy a 79,9% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s podporou ostatných zamestnancov školy pri zvládaní správania žiakov.

Za mimoriadne priaznivý výsledok je potrebné považovať v kontexte už uvedeného skutočnosť, že až 82,9% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s úrovňou autonómie, ktorú na svojej pozícii smú mať. Autonómia učiteľa je mimoriadne dôležitým predpokladom rozvoja angažovanosti a vnútornej motivácie žiakov, ale aj faktorom rozvoja psychologického kapitálu učiteľa.

 

Sú učitelia spokojní s administratívnou záťažou a dostupným časom na prípravu?

60,1% učiteľov uviedlo, že sú nespokojní až veľmi nespokojní s množstvom vyžadovanej administratívnej práce. 60,2% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s množstvo času dostupného na prípravu a približne polovica, 52,8% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných množstvom času na spoločné prípravy a plánovanie. Uvedené podporuje dôležitosť pozornosti, ktorú je potrebné venovať zefektívneniu administratívnej záťaže učiteľov, ako aj rešpektu voči času, ktorý učitelia potrebujú na prípravu. Sú to nepochybne faktory, ktoré prispievajú k well-beingu učiteľov.

 

Sú učitelia spokojní s podporou ich práce zo strany rodičov?

67,6% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s podporou ich práce zo strany rodičov. Približne polovica 53,1% bolo spokojných až veľmi spokojných s podporou zvládania správania žiakov zo strany rodičov. Uvedený výsledok je výzvou pre obec psychologickú v poskytovaní vzdelávania a pomoci tak budúcim učiteľkám a učiteľom, ako aj učiteľkám a učiteľom v školskej praxi. Vedenie rozhovorov s rodičmi je pre učiteľov úloha, ktorá vyžaduje špecifickú prípravu a zdieľanie skúseností. Podporné skupiny učiteľov môžu aj v tomto smere zohrať mimoriadne priaznivú úlohu.

 

Sú učitelia spokojní so snahou a záujmom žiakov o učenie a školské výsledky? Sú učitelia spokojní so správaním žiakov?

Iba 48% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so snahou a záujmom žiakov o učenie a školské výsledky. Uvedený výsledok nie je priaznivý. Vyššie percento, 61,9% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so správaním žiakov. Uvedené zistenia sú významným podnetom pre prácu hlavne školských psychológov.

 

Sú učitelia spokojní s hodnotením svojej práce?

Výsledky sú do určitej miery alarmujúce. 69,2 % učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so spôsobmi a formami hodnotenia ich pracovného výkonu, avšak iba takmer polovica, 46,6 % učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s ostatnými benefitmi a približne tretina, iba 32,2 % učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s platom, finančným ohodnotením. Uvedené výsledky sú osobitou výzvou pre lídrov na úrovni top manažmentu škôl, ale aj spoločnosti.

 

Sú učitelia spokojní s fyzickou bezpečnosťou na škole?

82,8% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s fyzickou bezpečnosťou v kontexte školy. 17,2% učiteľov bolo nespokojných až veľmi nespokojných s fyzickou bezpečnosťou v kontexte školy. Uvedený výsledok podporuje dôležitosť nepodceňovania, dôkladného vyhodnocovania signálov potencionálne ohrozujúcich bezpečnosť učiteľov a nevyhnutnosť prijímania proaktívnych opatrení.

 

Sú učitelia spokojní so svojou duševnou a emočnou pohodou?

Viac ako polovica, 59% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so svojou duševnou a emočnou pohodou. Uvedený výsledok nie je priaznivý pretože vedie k otázke, či môžu učitelia, resp. do akej miery môžu učitelia, ktorí uviedli, že sú nespokojní (32%) až veľmi nespokojní (9%) so svojou duševnou a emočnou pohodou, prispievať k duševnej a emočnej pohode svojich žiakov. Prezentované výsledky podporujú dôležitosť programov podpory well-beingu učiteľov a primeranosť hodnotenia práce učiteľov.

 

Sú učitelia spokojní s možnosťami profesného napredovania?

69,2% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných so špecifickou prípravou alebo tréningom súvisiacim s ich profesnou rolou. 72,4% učiteľov bolo spokojných až veľmi spokojných s momentálnymi príležitosťami pre ich profesný rozvoj. Uvedený výsledok, ktorý je možné považovať za priaznivý, zároveň podporuje dôležitosť ponuky príležitostí profesného rozvoja, ktorá bude reflektovať potreby a očakávania učiteľov.

 

Ďalšie výsledky štúdie za Slovensko budú zverejnené následne po spracovaní a publikovaní výsledkov medzinárodnej štúdie.

Zdielať tento článok