Práce na nových výkonových a obsahových štandardoch

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli na konci mája v Banskej Bystrici. V priebehu troch dní spolu diskutovali a radili sa, ako postupovať ďalej pri tvorbe štandardov, ktoré budú súčasťou nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli v Banskej Bystrici, aby spoločne vyhodnotili aktuálny stav tvorby vzdelávacích štandardov za jednotlivé vzdelávacie oblasti a prierezové témy.

Prvýkrát sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia odborných skupín, ktoré sa venujú prierezovým témam. Jedným z bodov programu bolo preto aj predstavenie systému zapracovania medzipredmetovej koordinácie a prierezových tém do vzdelávacích štandardov.

Sme radi, že sme sa mohli opäť stretnúť v takejto veľkej skupine aj osobne a vytvoriť priestor konzultáciám medzi jednotlivými vzdelávacími oblasťami a členmi odborných skupín.

Viac informácií o príprave nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy nájdete na stránke https://vzdelavanie21.sk/

 

Zdielať tento článok