Podcast Abeceda školskej pohody: Špecializované kariérové poradenstvo

Škola dá vedomosti, no má dať aj perspektívu. Perspektívu uplatnenia sa na trhu práce. Nie je to jednoduchá výzva. Navyše, ak sa týka detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je o to náročnejšia. Uľahčiť to má špecializované kariérové poradenstvo.

Ako spomenula Terézia Harčaríková, odborníčka z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie, Odboru podpory formálneho vzdelávania, NIVaM, práca nielen napĺňa a dáva pocit sebarealizácie. Práca je práve tá perspektíva do budúcnosti.

„A pre ľudí s postihnutím, narušením, so zdravotným znevýhodnením je to obrovská perspektíva smerom do budúcnosti, pretože príprava na prácu, na budúce povolanie je pre nich skutočne veľmi dôležitá.“

Ako doplnila, dnes hovoríme o takzvanom riadení kariéry. Špecializované kariérové poradenstvo je určené žiakom                  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. „Poskytuje im aktivity, ktoré vyrovnávajú príležitosti pre dosiahnutie želaného stupňa kariérového rozvoja v každom vývinovom období, pre každého žiaka. Pomáha takémuto žiakovi hľadať cestu k povolaniu.“

Kariérové a rovnako tak špecializované kariérové poradenstvo je veľmi individualizované a prihliada na možnosti a schopnosti každého žiaka, na jeho potenciál aj postihnutie.

Z praktického hľadiska hovorí Harčaríková aj o istých, často nereálnych ašpiráciách detí či ich rodičov. Práve tu vyzdvihuje prácu kariérového poradcu.

Vypočujte si aktuálnu epizódu Abecedy školskej pohody, ktorá sa dotýka, ako uzavrela odborníčka, tej najvyššej formy sociálnej inklúzie, práce. Podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok