Odmenili sme 10 osobností práce s mládežou za rok 2023

Vo štvrtok 04.04.2024 odovzdali riaditeľ Odboru podpory neformálneho vzdelávania, Tomáš Horváth a Katarína Kožuchová z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže 10 laureátom a laureátkam ocenenie Pracovník / pracovníčka s mládežou pre rok 2023. Ide o symbolické ocenenie za ich celoročnú, výnimočnú prácu s mládežou, pričom ocenení boli muži a ženy z každého kraja Slovenska, jedno ocenenie bolo udelené za celoslovenské pôsobenie, a napokon, o jednom z ocenení rozhodlo v hlasovaní publikum.

Hoci sa všetci ocenení zhodli na tom, že najväčšou odmenou pre nich je samotná práca s mladými ľuďmi, my na Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže veríme, že je rovnako dôležité, aby sme aj ako spoločnosť ich snahu ocenili a najmä zviditeľnili. Nepochybujeme, že práve táto ich mravenčia práca pomáha mnohým mladým ľuďom nájsť si svoje miesto v spoločnosti.

Spoznajte výnimočných ľudí a ich príbehy

Dúbravová Sabina
Skautský 47. zbor Bratislava Petržalka / Bratislavský kraj

Sabina pôsobí v 47. skautskom zbore, dlhodobo pracuje s mládežou, organizuje stretnutia, podujatia, vedie mladých skautov a školí skautských vedúcich. Sabina vybavila pre skautský zbor od miestnej samosprávy priestor, ktorý so svojimi kamarátmi sami zrekonštruovali, otvorili v ňom klubovňu pre mládež. Priestor poskytli nielen skautom, ale aj neorganizovanej mládeži a vytvorili tak pre nich bezpečný priestor. Bola jednou z najaktívnejších členov Petržalského mládežníckeho parlamentu a spolu s IUVENTOU (dnes NIVAM) pripravovala a viedla online workshopy pre školské a mládežnícke parlamenty.

Štítny Marek
Študentský parlament mesta Senica, Mesto Senica, OZ Senica 2.0, Hecni sa / Trnavský kraj

Marek pôsobí v meste Senica, kde sa aktívne angažuje v práci s mládežou a ako aktivista a dobrovoľník prispieva k zveľaďovaniu a posúvaniu mesta Senica smerom do modernej budúcnosti. Marek sa vyznačuje otvorenosťou a ochotu spolupracovať, koordinuje študentský parlament a je predsedom OZ Senica 2.0, ktoré získalo za svoju dobrovoľnícku činnosť v roku 2021 národné ocenenie Srdce na dlani. Marek robí osvetové akcie, pomáha v oblasti ekológie a s partnermi Dobrovoľníckym Centrom Trnava, ale robí aj športové akcie, napríklad amatérske adrenalínové preteky Hecni sa, ktorých je manažérom.

Boboňová Ivana
NiKRaM / Nitriansky kraj

Ivana pracuje s mladými a pre mladých a častokrát vo svojom voľnom čase a dobrovoľne. Je kreatívna, šikovná, priateľská a vždy ochotná pomôcť. Vie ľudí nadchnúť a inšpirovať. Mládeži sa venuje roky, aktuálne ako členka predsedníctva Nitrianskej krajskej rady mládeže, kde vedie veľmi úspešne sietovacie a vzdelávacie projekty. Vďaka jej pomoci vznikli nové mládežnícke organizácie a uskutočnili sa zaujímavé aktivity a projekty pre mladých ľudí. Často pracuje aj ako lektorka, kde sa venuje sebarozvoju mladých ľudí cez neformálne vzdelávanie.

Štefániková Silvia
Krajské centrum voľného času Trenčín / Trenčiansky kraj

Silvia dlhoročne pôsobí ako pracovníčka s mládežou v Trenčianskom kraji. Vzdeláva mládež, koordinátorov práce s mládežou a vytvára príležitosti na sieťovanie ľudí v rámci kraja. Cez projekt Kraj a mestá pre mladých umožnila vznik siete koordinátorov práce s mládežou v mestách kraja. Je vždy ochotná poradiť a podať pomocnú ruku. Pomohla rozbehnúť viac mládežníckych parlamentov a je skvelou oporou ich koordinátorov. Už niekoľko rokov krok po kroku buduje infraštruktúru pre prácu s mládežou. Silvia má nadčasové nápady a mladí ľudia, s ktorými pracuje ju berú ako rovnocenného partnera.

Parcová Šálková Lucia
10. zbor Trstená, Slovenský skauting o.z. / Žilinský kraj

Lucia sa už viac ako 15 rokov venuje mládeži v organizácii Slovenský skauting, a to nie len na regionálnej, ale aj oblastnej a národnej úrovni. Aktuálne pôsobí ako zástupkyňa štatutárky zboru, ktorý predtým 10 rokov viedla. Za sebou má desiatky odprednášaných vzdelávaní, niekoľko projektových činností, vedenie táborov pre deti a mladých. Dala dokopy mladých ľudí a postupne vďaka jej práci sa z štyridsať-členného skautského zboru stal viac ako sto-členný. Pravidelne sa venuje mladým dobrovoľníkom, stretáva a rieši napredovanie členov, udržiava v členoch zápal a chuť pracovať.

Lipková Jarmila
CVČ – JUNIOR Banská Bystrica, Centrum mladých, Show your talent / Banskobystrický kraj

Jarmila je aktuálne riaditeľkou CVČ -JUNIOR v B. Bystrici. Venuje sa vízii, stratégii, metodike a celoročnej podpore svojich kolegov, navrhuje a pripravuje vzdelávacie aktivity pre stredné školy v BBSK. Zapája sa do tvorby mládežníckych politík a realizuje ich. Je dlhoročná pracovníčka s mládežou, ktorá začínala ako lektorka neformálneho vzdelávania, neskôr pôsobila ako školila KomPrax či hodnotila projekty Mládež v akcii. Vyškolila stovky mladých v kraji, ktorí sa dnes venujú dobrovoľníctvu či neformálnemu vzdelávaniu, pomohla k úspešnej realizácii desiatkam mládežníckych projektov.

Barborík Jozef
Občianske združenie MLÁDEŽ 21. storočia Bardejov / Prešovský kraj

Cez činnosť OZ Mládež 21. storočia sa mladí, ale aj široká verejnosť dostanú k zaujímavým aktivitám, ktoré Jozef robí oduševnene. Jozef sa snaží mládeži ukázať, ako je možné aj v dnešnej uponáhľanej dobe aktívne tráviť voľný čas. Každú aktivitu, ktorú pripravuje, konzultuje a necháva pripomienkovať aj samotnými mládežníkmi, teda im dáva priestor na ich osobnostný rast a učí ich pritom zručnostiam. Účastníci sa na dané aktivity vracajú a prinášajú aj svojich rovesníkov. Cítia sa na aktivitách užitoční, vypočutí, cítia, že niekomu na nich záleží.

Bermannová Dagmar
IPčko, Káčko Michalovce – CONNECT KLUB / Košický kraj

Dagmar (alebo pre mladých Dada) je psychologička z IPčka. Pôsobí v centre krízovej intervencie Káčko Michalovce, ktorého súčasťou je nízkoprahový CONNECT KLUB pre mladých. Stojí pri mladých, ktorých bolí duša, počúva, pripája sa k nim a spoločne s nimi hľadá riešenia, vytvára atmosféru prijatia, bezpečia a záujmu. Dada hovorí jazykom mladých, vytvára v nich dôveru, vnímajú ju ako „parťáčku“ a púšťajú ju do svojich osobných príbehov. Ukazuje im, že požiadať o pomoc nie je hanba a ani prejav zlyhania. Zároveň ich vedie k scitlivovaniu, tolerancii a rešpektu.

Baránek Lukáš
Hory Doly o.z. / Celoslovenské pôsobenie

Lukáš sa venuje organizácii Hory Doly. V detstve nevedel prísť na chuť turistike, no jeho otec ho motivoval všemožnými aktivitami na zabavenie sa. To ho inšpirovalo k poskytnutiu podobných služieb rodinám po celom Slovensku. Spolu s tímom robia príbehy s aktivitami, ktoré píšu pre rôzne vrchy na Slovensku. Rodičia si potom môžu cez mobil alebo papierovo tieto príbehy stiahnuť a postupne prechádzať na turistike s deťmi. Okrem toho organizujú super výlety.

Bányi Branislav
Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka / Cena publika

V DHZ Dyčka vedie už štrnásty rok krúžok mladých hasičov. Jeho práca s mládežou spočíva v celoročnej činnosti, v rámci ktorej sa deti učia práci s hasičskou technikou, zlepšovaniu zručností, športovej zdatnosti, vzájomnej spolupráci, poskytovania prvej pomoci. V rámci DHZ úspešne etabloval komunitu mladých z Ukrajiny, ktorí sa stali plnohodnotnými členmi zboru a nadviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi v regióne. Branislav Bányi je láskavý a obetavý, svojich zverencov a zverenkyne vedie k rovnosti, zodpovednosti a aktívnosti.

Zdielať tento článok