Národný inštitút vzdelávania a mládeže zastupoval Slovensko na aktuálnom zasadnutí Riadiaceho výboru pre vzdelávanie Rady Európy

Digitálna transformácia vzdelávania, výučba dejepisu, ale napríklad aj jazyková politika a ďalšie témy boli predmetom diskusie na nedávnom zasadnutí Riadiaceho výboru pre vzdelávanie Rady Európy.

Keďže Slovenská republika má svoje zastúpenie v tomto výbore a reprezentuje ho Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), aktívne sme sa podujatia zúčastnili a prinášame krátke zhrnutie dôležitých informácií.

Slovensko podpísalo Európsky kultúrny dohovor a je členskou krajinou Rady Európy. Máme teda i  riadne zastúpenie v Riadiacom výbore pre vzdelávanie (ďalej i CDEDU). „Výbor dohliada na programy Rady Európy v oblasti vzdelávania a poskytuje poradenstvo Výboru ministrov školstva Rady Európy pri vykonávaní vzdelávacej politiky v súlade s harmonogramom a činnosťami Výboru ministrov,“ konkretizuje Denisa Ďuranová, výskumný a vývojový zamestnanec pre oblasť jazykovej politiky a medzinárodnú spoluprácu v NIVaM, ktorá v CDEDU zastupuje SR.

Podpora európskych vzdelávacích systémov

Vzdelávací program Rady Európy má podporovať členské štáty pri rozvoji ich politík, legislatívy a praxe s cieľom rozvíjať demokratické, kvalitné, inkluzívne a bezkorupčné vzdelávacie systémy berúc do úvahy Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. CDEDU sa zameriava na prioritné oblasti Rady Európy a pokrýva všetky úrovne vzdelávania. CDEDU má v súčasnosti i jednu pozorovateľskú krajinu a 16 pozorovateľských organizácií.

Piate plenárne zasadnutie CDEDU

Piateho plenárneho zasadnutia CDEDU (20. – 22. marec 2023, Štrasburg, Francúzsko) sa zúčastnili delegácie členských krajín Rady Európy a signatárske krajiny Európskeho kultúrneho dohovoru ako i prizvané pozorovateľské subjekty. Po úvodnom schválení programu rokovania sa riešili už jeho konkrétne body.

Jedným z nich bola voľba predsedu, podpredsedu a členov CDEDU bureau. Delegácie zvolili zástupcu Belgicka za predsedu CDEDU, zástupcu Francúzska za podpredsedu CDEDU a zástupcov Estónska, Islandu, Švajčiarska, Gruzínska za členov CDEDU bureau.   

Následne sa venovali 26. zasadnutiu Stálej konferencie ministrov školstva a programovému obdobiu aktivít na roky 2024 – 2027: Vzdelávanie pre demokraciu. V uvedenom programovom období sú definované tri hlavné piliere programu a jeho aktivít. Sú nimi demokratická a občianska misia, spoločenská zodpovednosťdigitálna transformácia. 

Témy diskusie 5. plenárneho zasadnutia CDEDU

Zasadnutie pokračovalo ďalšími piatimi tematickými diskusiami:

  • Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru: Implementácia Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru; Usmernenie pre odborné vzdelávanie a prípravu; Koncepčná správa pre usmernenie k Referenčnému rámcu kompetencií pre demokratickú kultúru a vzdelávania pre udržateľný rozvoj; Európsky priestor pre výchovu a vzdelávanie k občianstvu; Súbor nástrojov odolnosti na zabezpečenie práva na vzdelanie v čase mimoriadnych udalostí
  • Vyššie a ďalšie vzdelávanie: Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania; Demokratické poslanie vysokého školstva; Automatické uznávanie kvalifikácií; Európsky kvalifikačný pas pre utečencov; Uznávanie kvalifikácií; Platforma pre etiku, transparentnosť a integritu vo vzdelávaní
  • Jazyková politika: Jazyková integrácia dospelých migrantov; Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky; Pilotné overovanie plurilingválnej politiky – rómsky jazyk; Návrh revidovanej koncepcie bývalého profilu politiky jazykového vzdelávania
  • Výučba dejepisu: Návrh mandátu pracovnej skupiny Riadiaceho výboru pre vzdelávanie pre dejepisné vzdelávanie; Medzivládny program dejepisného vzdelávania pre demokraciu; Observatórium vyučovania dejepisu v Európe; Laboratórium nadnárodného vzdelávania a spolupráce v dejepise; Pripomenutie si holokaustu a prevencia zločinov proti ľudskosti
  • Digitálna transformácia vzdelávania: Vzdelávanie k digitálnemu občianstvu; Umelá inteligencia vo vzdelávaní; Európsky rok vzdelávania k digitálnemu občianstvu v roku 2025

Konkrétne kroky, jasná podpora

Na 5. plenárnom zasadnutí Riadiaceho výboru pre vzdelávanie sa pristúpilo k rozhodným  krokom na zlepšenie vzdelávania a presadzovanie demokratických hodnôt. CDEDU schválil podrobný dvojročný plán na vytvorenie európskeho priestoru pre výchovu k občianstvu s cieľom podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi, vzdelávacími inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti a s cieľom presadzovať demokratické princípy prostredníctvom vysokokvalitnej výchovy a vzdelávania k občianstvu.

Výbor tiež schválil nové usmernenie o implementácii Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v odbornom vzdelávaní a príprave.

„Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, výbor vyjadril širokú podporu zriadeniu strediska na sledovanie predchádzania podvodom vo vzdelávaní a boja proti nim,“ doplnila Ďuranová.

S podporou sa stretol aj  nový projekt „Akademická sloboda v akcii“. Vyzdvihlo sa úsilie v oblasti vzdelávania k digitálnemu občianstvu, pričom CDEDU schválil dokument „Kontextualizácia kompetencií pre demokratickú kultúru vo výchove k digitálnemu občianstvu“. Zdôraznila sa spolupráca s UNESCO so zameraním na ciele udržateľného rozvoja.

Rozhodnutia prijaté počas 5. plenárneho zasadnutia CDEDU zdôraznili záväzok Rady Európy podporovať demokratické hodnoty prostredníctvom výchovy a vzdelávania s cieľom implementovať Stratégiu vzdelávania Rady Európy na roky 2024 – 2030 „Učiaci sa na prvom mieste: vzdelávanie pre dnešné a zajtrajšie demokratické spoločnosti“.

Ako uzavrela Ďuranová, NIVaM bude priebežne realizovať aktivity vyplývajúce z požiadaviek sekretariátu CDEDU. Tie sú zástupcovi v CDEDU komunikované priebežne elektronicky a sú realizované zohľadňujúc podmienky a kontext Slovenska. 

Ďalšie plenárne zasadnutie je v pláne na 9. – 11. 10. 2024, rovnako vo francúzskom Štrasburgu.  

Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania a diskutovaných témach sú zverejnené v správe zo zahraničnej pracovnej cesty.  

Zdielať tento článok