Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zahájil od 01. 09. 2023 spustenie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Cieľom nového projektu NP POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty NP POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II) a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Do národného projektu je zapojených takmer 2400 škôl.

Zároveň oznamujeme, že dňa 07. 09. 2023 bol na treťom zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ schválený projektový zámer národného projektu s názvom Digitálna transformácia vzdelávania a školy.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude projekt realizovať spolu s partermi z akademického prostredia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavnou aktivitou pripravovaného projektu je Podpora digitálnej transformácie vzdelávania, člení sa na nasledovné podaktivity a okruhy:

  1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov.
  2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a  vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ.
  3. Tvorba  a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania.
  4. Vytvorenie komunity spolupráce s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania.
  7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie.
  8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku.
  9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania.

 

Už čoskoro Vás budeme informovať o spustení prvých aktivít.

Aktuálne informácie o Národnom projekte POP3 nájdete na tejto stránke: Národný projekt POP III – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

 

 

Zdielať tento článok