Národný inštitút vzdelávania a mládeže bude súčasťou významného medzinárodného konzorcia. Začlení sa do siete inštitúcií podporujúcich kvalitný vzdelávací systém

Medzinárodné konzorcium CONSORTIUM OF INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT AND RESEARCH IN EDUCATION IN EUROPE (CIDREE) je významnou medzinárodnou sieťou inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za kvalitu regionálneho alebo národného vzdelávacieho systému prípadne k nej prispievajú.

Od roku 2024 sa jeho súčasťou stane aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Členovia CIDREE sú vo svojich krajinách vedúcou organizáciou, poskytujúcou ministrom odborné politické poradenstvo v kľúčových aspektoch vzdelávania. V rámci medzinárodnej siete inštitúcií si v konzorciu jej členovia navzájom vymieňajú odborné poznatky, učia sa jeden od druhého a rozvíjajú nové znalosti relevantné pre rôzne vzdelávacie systémy, a tým prispievajú k celkovému zlepšeniu vzdelávania v Európe.

V novembri 2023 zorganizovalo CIDREE konferenciu Core Curriculum v Bruseli. Pozvaní boli i zástupcovia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). Valného zhromaždenia aj konferencie sa zúčastnili Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v NIVaM a Miroslava Višňovská, výskumný a vývojový zamestnanec pre predprimárne vzdelávanie z Odboru podpory formálneho vzdelávania v NIVaM. Prezentovali predovšetkým motiváciu inštitúcie stať sa súčasťou významného odborného konzorcia. „V súčasnosti napĺňame ciele kurikulárnej reformy základného vzdelávania a zabezpečujeme jej realizáciu v praxi, preto vnímame potrebu sieťovania inštitúcií s rovnakým zameraním za účelom nadviazania spolupráce a vymieňania si informácií a skúseností s krajinami a organizáciami, ktoré čelia rovnakým alebo podobným výzvam v oblasti vzdelávania. Zapojenie sa do siete CIDREE na medzinárodnej európskej úrovni nám umožňuje posilniť svoje postavenie vo viacerých oblastiach vzdelávania,“ uviedol Peter Kupec a Miroslava Višňovská.

Ako doplnila, valné zhromaždenie CIDREE vstup NIVaM do konzorcia jednohlasne odsúhlasilo. „Od roku 2024 tak budeme mať možnosť rovnako, ako ostatné členské organizácie participovať na skvalitňovaní a na šírení výskumných a vývojových aktivít v oblasti vzdelávania,“ uzavrela Višňovská.

Sieť CIDREE aktívne podporuje výmenu informácií a odborných poznatkov medzi  pedagógmi. Ide o významnú pridanú hodnotu pre činnosti jej členov. Týka sa zvýšenia ich vedomostí, efektívnosti a účinnosti pri realizácii výskumu v oblasti vzdelávania alebo rozvoja. Niektorí generálni riaditelia z členských krajín CIDREE sú zároveň členmi riadiaceho výboru CERI-OECD rady a ďalších kľúčových skupín, čo pomáha vytvárať ďalšie silné medzinárodné väzby.

K cieľom siete CIDREE patrí:  

  • zabezpečiť výmenu a šírenie poznatkov a informácií na vysokej úrovni medzi členskými inštitúciami, ktoré poskytujú podporu pri plnení ich vlastných úloh,
  • vytvárať nové poznatky, ktoré vznikajú na základe spolupráce a sú k dispozícii členským inštitúciám a ďalším zainteresovaným stranám,
  • podporovať inovačné aktivity v rámci európskych vzdelávacích systémov.

 

CONSORTIUM OF INSTITUTIONS FOR DEVELOPMENT AND RESEARCH IN EDUCATION IN EUROPE (CIDREE)    

Zdielať tento článok