Mládežnícky delegát SR v OSN, Michal Salíni, na pracovnej ceste v New Yorku

Mládežnícky delegát SR v OSN, Michal Salíni, na pracovnej ceste v New Yorku

Mládežnícky delegát SR v OSN Michal Salíni úspešne ukončil svoju pracovnú cestu v sídle OSN v New Yorku. Celkovo strávil v USA dva týždne naplnené veľmi intenzívnym programom.

Vycestovanie do sídla OSN v New Yorku je formálnou súčasťou mandátu každého mládežníckeho delegáta. Po dvoch rokoch, kedy bolo, žiaľ, kvôli pandemickým opatreniam znemožnené mládežníckym delegátom fyzicky do New Yorku vycestovať, sa tento rok vrátilo k tomuto bodu programu. Hlavným cieľom je zastupovať záujmy slovenskej mládeže, ale delegát má za úlohu aj zúčastňovať sa zasadnutí najmä Tretieho výboru Valného zhromaždenia (sociálny, humanitárny a kultúrny), sprievodných udalostí, a nadväzovať kontakty s ostatnými mládežníckymi delegátmi či zástupcami štátov.

Michal sa od začiatku aktívne zapájal do debát, kde prinášal slovenský pohľad na viaceré otázky mládežníckej politiky. Pred samotným vycestovaním absolvoval spolu s ďalšími mládežníckymi delegátmi viaceré koordinačné stretnutia, kde sa zhodli na spoločnom postupe v dvoch hlavným sférach. V prvom rade išlo o posilnenie participácie mládeže v rozhodovacích procesoch, ale aj ich väčší podiel na fungovaní OSN ako takej a pri napĺňaní Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja. Michal v tejto oblasti zdôrazňoval pozitívne príklady zo Slovenska, kde v mnohých mestách mládežnícke parlamenty pomáhajú utvárať komunálnu politiku a podieľajú sa na smerovaní svojich komunít. Zároveň ale upriamoval pozornosť na inštitucionálne bariéry, akými sú napríklad aj neplatené stáže v OSN, ktoré sú pre mnohých mladých ľudí nedostupné. Od Vyslankyne Generálneho tajomníka OSN pre mládež aj od Prezidenta Valného zhromaždenia mládežnícki delegáti dostali prísľub, že sa budú v tejto oblasti v najbližšom období diskutovať podstatné zmeny. Obaja spomínaní funkcionári taktiež zdôraznili, že vo svojich oddeleniach a kanceláriách idú príkladom a poskytujú možnosti stáže aj pre ekonomicky či inak znevýhodnených mladých ľudí.

Druhým veľkým spoločným cieľ bolo vylepšiť koordináciu programu mládežníckych delegátov medzi jednotlivými členskými štátmi, ale najmä zo strany OSN. Momentálne nie je informovanosť zo strany OSN a jej Oddelenia pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) najlepšia, čo sa prejavuje na kvalite koordinácie organizácie podujatí a platforiem pre mládežníckych delegátov, či už v New Yorku, alebo v online priestore. Úlohu DESA tak často suplujú stále misie členských štátov, či samotní mládežnícki delegáti. Michal spolu s ostatnými delegátmi diskutovali na viacerých stretnutiach o najlepších praktikách programu mládežníckeho delegáta vo svojich krajinách, a zdieľali ich pozitíva a negatíva. Výstupom je oficiálny dokument, ktorý mládežnícki delegáti budú smerovať na DESA, a v budúcnosti by mal vylepšiť všeobecnú koordináciu programu.

Pre slovenskú mládež je veľkou témou aj boj proti klimatickej zmene. Michal preto smeroval svoju aktivitu aj na túto oblasť a na seminári o možných prekážkach klimatickej transformácie debatoval s panelistami o medzigeneračnej spolupráci na odstraňovaní následkov klimatických zmien. Debata pokračovala odporúčaniami, ako túto spoluprácu prehĺbiť a odstrániť tak pocit mladej generácie, že je na tento problém sama. Samozrejme, aktéri debaty zdôraznili nezastupiteľnú úlohu mladých ľudí v hľadaní nových riešení.

Michal v rámci Tretieho výboru VZ predniesol oficiálne stanovisko SR na tému detí, čím ukázal vôľu slovenskej diplomacie zapájať mladých ľudí do reprezentácie Slovenska na medzinárodnej úrovni. V prejave okrem iného aj zdôrazňoval aktivity SR v tejto oblasti a odhodlanie ďalej sa v nej angažovať.

V neposlednom rade bola cesta do New Yorku nenahraditeľná pri nadväzovaní nových kontaktov najmä medzi samotnými mládežníckymi delegátmi. Nadobudnuté kontakty Michal využije v ďalšom pokračovaní svojho mandátu či už pri organizácii online podujatí, ako aj pri osobných stretnutiach pri ďalších príležitostiach.

Po návrate z New Yorku čakajú Michala ďalšie zahraničné cesty, ale úlohou mládežníckeho delegáta je predovšetkým priniesť nadobudnuté poznatky a skúsenosti mladým ľuďom na Slovensku. Táto agenda sa začne napĺňať už teraz v októbri, kedy MZVaEZ organizuje tzv. Týždeň OSN, kde bude Michal bude prítomný a bude debatovať s mládežou o tematike OSN a Agendy 2030. Následne ho čaká novembrový program, ktorý bude charakterizovaný cestami za mladými ľuďmi po Slovensku. Na mládežníckeho delegáta, debaty o OSN, ale aj o mentálnom zdraví a kritickom myslení sa môžu tešiť mladí ľudia v Sučanoch, Považskej Bystrici, ale aj Košiciach, Prešove, Heľpe, Lučenci, Banskej Bystrici atď. Michal zároveň plánuje prehlbovať spoluprácu s relevantnými inštitúciami na Slovensku v oblastiach mentálneho zdravia a kritického myslenia, čo sú jeho priority.

Na záver by mládežnícky delegát odkázal mladým ľuďom, aby sa nebáli angažovať vo verejných veciach aj napriek prekážkam inštitucionálneho či politického charakteru. Samotná Agenda 2030 a Ciele udržateľného rozvoja sa síce prijímajú na svetovej úrovni, ale pre ich implementáciu je nevyhnutné spolupracovať s regionálnymi komunitami a medzigeneračne. Mladí ľudia by mali byť nositeľmi zmien, ktoré by chceli v spoločnosti vidieť. Michal taktiež zdôrazňuje, že rád s mladými ľuďmi na Slovensku túto problematiku prediskutuje a teší sa na návštevy v rôznych kútoch Slovenska.

Zdielať tento článok