Marec v NIVaM: Zacielené bude na vedomosti žiakov a študentov

V marci spoločne so školami zrealizujeme Testovanie 9 aj externú časť maturitnej skúšky. Šikovných žiakov a študentov čakajú celoštátne kolá vybraných predmetových olympiád a hovoriť sa bude tiež o blížiacich sa eurovoľbách. Pripravené sú i ďalšie tematické aktivity pre pedagógov, odborných zamestnancov či deti a mládež. Prečítajte si v skratke, aký bude tretí kalendárny mesiac Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).  

 • Testovanie 9

Obraz o výkonoch žiakov, ktorí opúšťajú základnú školu podáva celoštátne Testovanie 9 (T9). Na poskytnutí tejto spätnej väzby školám sa realizačne podieľa oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM). V aktuálnom školskom roku si žiaci overia svoje vedomosti 20. – 21. marca 2024, v riadnom termíne T9.

 • Externá časť tohtoročných maturít

Po žiakoch základných škôl zúročia svoje znalosti aj stredoškoláci. V termíne od 12. – 15. marca 2024 sa uskutoční riadny termín externej časti maturitnej skúšky. Rovnako, ako v prípade T9 aj tu zohráva kľúčovú rolu oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania v NIVaM. Konkrétne od zverejnenia organizačných pokynov k maturite v danom školskom roku až po zber údajov o žiakoch a ich výsledkoch.

 • Čo potrebuje učiteľ vedieť o maturite z fyziky?

Maturita bude témou aj odborného seminára pre učiteľov. Podujatie Maturita z fyziky – Čo učiteľ potrebuje vedieť pripravuje na 22. marca 2024 oddelenie pre matematické, informatické, prírodovedné a technické vzdelávanie v NIVaM. 

 • Predmetové olympiády na celoslovenskej úrovni

A testovaním ani maturitou to v marci s prezentovaním vedomostí žiakov a študentov nekončí. Tých, ktorí vynikajú v niektorom z predmetov čakajú celoštátne kolá olympiád:

Chémia | 6. – 9. marec 2024   

Matematika | 17. – 20. marec 2024   

Španielsky jazyk |19. – 20. marec 2024   

Informatika | 20. – 23. marec 2024        

Nemecký jazyk | 24. – 25. marec 2024   

 • Výsledky prieskumu zameraného na Erasmus+

V polovici marca zoznámime odbornú aj širokú verejnosť s výskumom, ktorý je realizovaný Národnou agentúrou programu EÚ Erasmus+ (NA E+) pre oblasť mládeže a športu v NIVaM. Pôjde o národnú monitorovaciu správu projektu Research-based analysis and monitoring of Erasmus+ Youth in Action. (RAY MON). Priblíži rôzne aspekty programu Erasmus+ zameraných na mládež na národnej úrovni. 

 • Eurovoľby v kvíze

Národná agentúra Erasmus+ sa bude v marci venovať aj aktuálnej téme volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých rozhodneme už v júni. QUIZ k eurovoľbám priblíži mladým podstatu týchto volieb, zoznámi ich s aktivitami NA E+ a Európskeho zboru solidarity (EZS).  

 • Nové plány európskeho jazykového vzdelávania

V rámci medzinárodných aktivít je pre NIVaM dôležitá aj spolupráca s Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ECML). ECML podporuje kvalitné jazykové vzdelávanie v Európe a ku koncu marca priblížime výzvy nového programového obdobia na roky 2024 – 2027.  

 • Témy z krajských pracovísk

V marci zarezonuje v našich krajských pracoviskách viacero tém.

Metodický deň, ktorý rozšíri profesijné kompetencie pedagógov pripravujú na 4. marca 2024 v Krajskom pracovisku v Košiciach. Diskutovať s nimi kolegovia budú o aktívnom učení sa žiakov.

O duševnom zdraví, emóciách bude reč na webinári Krajského pracoviska v Trnave. Online podujatie „Panáčik JaSOM“ (19. marec 2024) motivuje účastníkov hovoriť o základných psychologických potrebách človeka, ale aj pocitoch menejcennosti, strachu či úzkosti a možnostiach, ako tieto informácie využiť v pedagogickej praxi.        

Krajské pracovisko v Trnave prinesie aj ďalšiu, rovnako náročnú tému. Kolegovia sa zamerajú na využitie pracovných listov na tému holokaustu v rámci vyučovania, a to priamo v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi a Múzea SNP v Banskej Bystrici (13. marec 2024).     

Interaktívne aplikácie vo vyučovaní odborných predmetov. Tematický odborný online seminár pripravuje Krajské pracovisko v Žiline. Pripojiť sa môže 6. marca 2024. V Žiline v marci pokračujú aj v psychologickej podpore pre odídencov z Ukrajiny.

Krajské pracoviská pripravujú na marec aj programy vzdelávania a odborné podujatia

 •  

V krajskom pracovisku v Košiciach ponúknu konkrétne ukážky, aktivity a otvoria diskusiu na tému úloh pre žiakov. Odborné podujatie Ako na to – tvoríme úlohy pre žiakov ocenia pedagogickí zamestnanci základných aj špeciálnych škôl. Prezenčné podujatie priamo na KP NIVaM v Košiciach sa uskutoční 11. marca 2024.       

Ako na to – tvoríme úlohy pre žiakov |odborné podujatie | 11. 3. 2024

 •  

V ponuke KP NIVaM v Košiciach je na marec aj program inovačného vzdelávania (PIV) v rámci nového systému podporných opatrení. Konkrétnou témou bude osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého / cudzieho jazyka v materskej škole.

Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého / cudzieho jazyka v materskej škole | bezplatný a certifikovaný program inovačného vzdelávania |6. 3. 2024

 •  

O finančnej gramotnosti sa s učiteľmi stredných škôl budú zhovárať v Krajskom pracovisku v Prešove. Pripravené sú edukačné aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti, ktoré pedagógom pomôžu tvoriť ich vlastné v rámci pedagogickej praxe.    

Finančná gramotnosť ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách | odborné podujatie | 26. 3. 2024  

 •  

Pedagógovia majú v marci možnosť zvýšiť si svoje profesijné kompetencie aj prostredníctvom tematického podujatia Krajského pracoviska v Bratislave. 

Profesijné, atestačné portfólio – zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov | odborné podujatie | 26. 3. 2024

 • Čo je nové v kurikulárnej reforme?

NIVaM realizuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR aj aktivity Komponentu 7 (K7) –  Vzdelávanie pre 21. storočie. Ide o komplexnú zmenu vzdelávacieho systému, ktorú pedagógom, odbornej i rodičovskej verejnosti približujeme rôznymi formami. Jednou z nich je i tematický podcast Vzdelávanie 21. Aktuálne epizódy si vypočujete na Spotify: Vzdelávanie21 | Podcast on Spotify

Zdielať tento článok