2. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vyhodnotenie 2. ročníka česko-slovenského projektu

 

Záložka do knihy spojuje školy

 

Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy pre základné školy a stredné školy.

 

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

 

Propagácia česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt od 6. septembra 2010 v rámci Slovenskej republiky propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, krajské školské úrady, Metodicko-pedagogické centrum a informačný portál InfoLib.

 

Priebeh česko-slovenského projektu

Slovenské základné školy a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť česko-slovenského projektu mali vyplniť do 30. septembra 2010 elektronickú prihlášku zverejnenú na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica spracované prihlášky základných škôl a stredných škôl vo forme dvoch tabuliek zaslala 1. októbra 2010 Národní pedagogické knihovně Komenského, ktorá vytvorila dvojice medzi českými školami a slovenskými školami podľa typu škôl a počtu prihlásených žiakov. Zoznamy nezaradených 60 slovenských základných škôl a 54 stredných škôl zaslala 4. októbra 2010 naspäť Slovenskej pedagogickej knižnici. Slovenská pedagogická knižnica následne vytvorila partnerské dvojice medzi slovenskými školami s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. Každej dvojici zaslala vzájomné kontaktné údaje.

Obe spoluorganizujúce inštitúcie informovali zúčastnené školy, že vytváranie záložiek, ich vzájomná výmena a nadviazanie priateľských kontaktov, bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek stanovili na 30. október 2010. Po tomto termíne mala každá spoluorganizujúca inštitúcia vyzvať zúčastnené školy k zaslaniu informácií o priebehu celého česko-slovenského projektu a pripojení fotografií najkrajších záložiek.

 

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Do česko-slovenského projektu sa prihlásilo:

  • 194 českých škôl (192 základných škôl, 2 stredné školy) s celkovým počtom žiakov 17 554,
  • 310 slovenských škôl (254 základných škôl, 56 stredných škôl) s celkovým počtom žiakov 32 936.

 

Dňa 29. októbra 2010 Slovenská pedagogická knižnica poďakovala všetkým zúčastneným slovenským školám a požiadala ich o dobrovoľné vyhodnotenie česko-slovenského projektu, respektíve „slovensko-slovenského“ projektu vzhľadom na veľký počet vytvorených slovenských partnerských dvojíc.

Výber z hodnotenia česko-slovenského projektu spolu s fotografiami z priebehu tvorby záložiek alebo so samotnými záložkami je dostupný tu:

Vyhodnotenie 2. ročníka česko-slovenského projektu (dokument pdf, 2,124 MB)

 

Prijatie česko-slovenského projektu

Pedagogickí zamestnanci i žiaci základných škôl a stredných škôl privítali česko-slovenský projekt. Mnohí z nich sa tešili na nadviazanie nových priateľských kontaktov, na nové podoby záložiek. Problémom nebolo ani vytváranie „slovensko-slovenskej“ partnerskej dvojice. Takmer všetky školy prijali s pokorou svoju partnerskú školu. Zopár škôl síce prejavilo sklamanie z pridelenej „slovenskej“ školy namiesto českej školy, ale neodmietlo ju.

 

Vyjadrenia pedagogických zamestnancov:

„Tento projekt nás veľmi oslovil, deti boli doslova hladné po takejto možnosti, najmä čo sa týka nadviazania kontaktov s českými žiakmi, kamarátmi.“

Jana Sušienková, Základná škola, Lužianky

 

„Deti k samotnej realizácii pristupovali s nadšením, dokonca poniektorí žiaci si na svoje záložky nalepili maličké fotografie, aby deti z Čiech vedeli, ako vyzerajú.“

Silvia Harviľaková, Základná škola, Hlinné

 

„Je to krásny projekt na zakladanie nových priateľstiev medzi školami a ich žiakmi.“

Paulína Kročková, Základná škola s materskou školou, Pavlovce nad Uhom

 

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do vášho projektu aj napriek tomu, že sme špeciálna škola… Keďže naši žiaci sú mentálne postihnutí, tak veľký dôraz kladieme aj na predmety výtvarná výchova a pracovné vyučovanie, kde sa v rámci vášho projektu mohli realizovať.“

Jana Bucová, Spojená škola, Veľká Lomnica

 

Vyjadrenie žiačky:

„Som veľmi šťastná, že sa môžem zapojiť do nejakej súťaže aj ja… hlavne preto, že sa ťažko učím, recitovať neviem, ale vyrábať záložky – tým by som sa mohla hádam aj živiť.“

Žiačka zo Základnej školy, Lehota pod Vtáčnikom

 

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky najmä na hodinách výtvarnej výchovy, literatúry, čítania, občianskej výchovy, pracovnej výchovy. Mnohí aj v rámci výtvarného krúžku alebo čitateľského krúžku či dokonca v Školskom klube detí. Inšpirácie hľadali na internete, v knihách, časopisoch, vo svojom okolí. Pri ich výrobe použili rôzne techniky a pomôcky. Napríklad z techník: kreslenie, lepenie, vyšívanie, štrikovanie, batikovanie, voskovanie. Z pomôcok najčastejšie využívali farebné papiere, koráliky, bavlnky. Okrem klasických obdĺžnikových záložiek vyrobili aj netradičné ceruzkové, paličkové, v tvare zvierat, vtáčat. Kvôli pevnosti záložky najčastejšie zalisovali do fólie. Starší žiaci často na zadnú stranu záložiek písali svoje elektronické adresy či adresy na facebook.

 

Výmena záložiek

Mnohé školy k samotným záložkám pribalili do balíka školské časopisy, ročenky, tričká s logom školy, knihy, spomienkové predmety, rôzne propagačné materiály o obciach a mestách, či dokonca skupinové fotografie žiakov, ktorí sa česko-slovenského projektu zúčastnili. Niektorí žiaci na hodinách informatiky písali maily svojim kamarátom z partnerskej školy, iní zase na hodinách slohu písali listy o sebe, škole… V triedach alebo na chodbách škôl robili výstavky svojich alebo darovaných záložiek. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte a taktiež si vymenia aj vianočné pozdravy.

 

Prínos česko-slovenského projektu

Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, podporila záujem o čítanie a v mnohých prípadoch prispela k zvýšeniu návštevnosti školských knižníc.

 

Vyjadrenia pedagogických zamestnancov:

„Je to skvelá myšlienka a určite v nej treba pokračovať. Tak ako sa písmená spájajú v knihách do slov a viet, ktoré vytvárajú príbehy, tak obyčajný kus papiera – záložka dokáže priblížiť a spojiť príbehy a životy našich a českých detí.“

Blanka Poláková, Základná škola, Zemplínska Teplica

 

„Našou účasťou v 2. ročníku projektu sme nezískali iba krásne záložky, získali sme aj nových priateľov a ich mailové adresy, ktoré nám umožnia vymieňať si dojmy a radosti z každodenného života v škole i mimo nej.“

Paulína Mirdalová, Základná škola, Drienov

 

„Veríme, že aj tento projekt prispeje k tomu, aby žiaci viac čítali a častejšie siahli po knihe v čase osobného voľna.“

Iveta Kališová, Základná škola s materskou školou, Dúbrava

 

„Z môjho pohľadu bola táto akcia veľmi vydarená a dúfam, že sa uskutoční aj 3. ročník, do ktorého sa naša škola určite zapojí.“

Bernard Kyzek, Základná škola M. R. Štefánika, Čadca – Žarec

 

„Myšlienka projektu je naozaj výborná a realizácia aktivít spojených s výrobou a výmenou záložiek do kníh poskytuje účastníkom veľa radosti. V našom prípade záložky spájali nielen naše gymnáziá, ale ešte viac upevnili výbornú spoluprácu našich študentov osemročného a štvorročného štúdia pri spoločných zaujímavých aktivitách.“

Slávka Sitarčíková, Gymnázium, Bytča

 

Poďakovanie

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii, realizácii a hodnotení česko-slovenského, respektíve „slovensko-slovenského“ projektu.

Menovite ďakujem zástupcom Národní pedagogické knihovně Komenského v Prahe, a to riaditeľke Mgr. Alici Koškovej a koordinátorke za Česku republiku Mgr. Radmile Indrákovej.

Úprimnú vďaku vyjadrujem všetkým pedagogickým zamestnancom za ich aktívnu účasť v česko-slovenskom projekte, za ich čas a úsilie, ktoré venovali príprave tohto projektu, za vzbudenie záujmu žiakov o túto aktivitu, za usmerňovanie žiakov pri tvorení záložiek, pri ich vzájomnej výmene a pri komunikácii s partnerskou školou. Veľká vďaka im patrí za ich šľachetnosť, lebo pomáhajú žiakom rozvíjať zmysel pre dobro, krásu a veľkorysosť.

Veľkú vďačnosť pociťujem aj voči žiakom, ktorí sa stali opäť nezvyčajnými poslami dobrosrdečnosti.

Na záver osobitne ďakujem tým, ktorí s pokorou prijali inú slovenskú školu a vytvorili tak „slovensko-slovenské“ partnerstvo.

 

Mgr. Rozália Cenigová

ústredná metodička pre školské knižnice a koordinátorka za Slovenskú republiku

 

Vyhodnotenie projektu za Českú republiku (dokument doc, 31 kB)