Jeseň bola opäť v znamení subkultúr mládeže

V NIVaM sme opäť zrealizovali webinárový seriál zameraný na subkultúry a kontrakultúry mládeže, ktorý prebiehal v priebehu októbra až decembra 2022. Veľmi nás teší rastúci záujem o vzdelávanie v tejto oblasti práce s mládežou.

Seriál pozostával z 8. dielov, ktoré boli zamerané na nasledujúce témy z oblasti mládežníckych subkultúr a kontrakultúr:

  • Blues- z plantáží USA do celého sveta
  • Hip Hop-Slová z tmy – z getta ku zlatým soškám
  • Ako vznikol Rock? Dnes to nebude o geológii
  • Hippies- kontrakultúra, ktorá zasiahla masy
  • Metalisti- Spoločnosť pod váhou ťažkého kovu
  • Skinheads – robotnícka trieda nespokojnej mládeže
  • Punk ako reakcia na spoločenskú situáciu
  • Potrebujeme svoj punk? Punk v Československu a na Slovensku 

Seriál opäť pripravili a lektorsky viedli Marcel Mudrák- regionálny koordinátor NIVaM pre Nitriansky kraj z Odboru podpory neformálneho vzdelávania a Martin Valach- sociálny pedagóg z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Záujem o vzdelávanie bol vysoký. Seriálu sa zúčastnilo 332 účastníkov, t.j. takmer o 200 osôb viac ako v r. 2021. Záujem o vzdelávanie bol najmä zo strany pracovníkov s mládežou, mládežníckych organizácií, zástupcov štátnej a verejnej správy, pedagogických zamestnancov, školských psychológov, ale aj samotnej mládeže.

Teší nás, že vzdelávanie prebiehalo v rámci roku 2022, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok mládeže. Webinárový seriál bol pripravený ako komplexné vzdelávanie, ktorého cieľom bola edukácia o význame subkultúr a kontrakultúr, ich vplyvu a dopadu na spoločnosť, samotných členov, ako aj okolie.

 V priebehu webinárov lektori poukazovali na pôvod jednotlivých subkultúr, etymológiu ich názvov, historický, kultúrny a sociálny kontext, v ktorom vznikali a formovali sa. Signifikantnými prejavmi rôznych mládežníckych hnutí sú aj móda a najmä charakteristické hudobné vyjadrovanie, preto spomínané aspekty boli významnou súčasťou obsahu. Spomínané subkultúry a kontrakultúry sa z miesta svojho vzniku postupne šírili. Bolo zaujímavé sledovať ich prejavy v rámci slovenského a československého kontextu a poukázať na rozdiely oproti zahraničiu.

Cieľom webinárov bolo taktiež upozorniť na rôzne predsudky, stereotypy a mylné predstavy o nevhodnom správaní a rôznych patologických javoch, ktoré sa mnohým automaticky spájajú s mládežou z prostredia subkultúr. Lektori poukazovali na príčiny nežiadúceho správania a dôvody vzniku patologických javov, ktorými boli najmä vplyvy samotnej spoločnosti a rôzne historické udalosti. Zdôrazňovali prínosné stránky subkultúr a kontrakultúr a ich vplyv na módu, umenie a iné výrazné hodnoty, ktoré vniesli do spoločnosti. Mládež vždy citlivo reagovala na spoločenské zmeny a vytváranie subkultúr je prirodzeným javom, ktorý má neoddeliteľný vplyv na podobu národnej kultúry.

Spätná väzba účastníkov bola pozitívna, na záver každého dielu bol vyhradený priestor na diskusiu. Viacerí účastníci si po webinároch vyžiadali od lektorov doplňujúce materiály, príp. informačné zdroje na samoštúdium, vďaka čomu môžu lepšie získané informácie využiť v praxi pri práci s mládežou.

Veríme, že podobný cyklus zopakujeme v budúcom roku a pripravíme pre vás zaujímavé vzdelávanie z tejto oblasti práce s mládežou.

Zdielať tento článok