Jazykové vzdelávanie v Európe má definované témy nového programového obdobia

Vieme, na čo sa zameria jazykové vzdelávanie v srdci demokracie. Poznáme tematické zameranie projektov ďalšieho programového obdobia Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) na roky 2024 – 2027.

Činnosť ECML je zameraná na podporu kvalitného jazykového vzdelávania v Európe. Aktuálne je známe Odporúčanie CM/Rec(2022)1 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o význame viacjazyčného a interkultúrneho vzdelávania pre demokratickú kultúru.

„Dokument predstavuje zastrešujúci rámec pre 7. strednodobý program ECML s názvom „Jazykové vzdelávanie v srdci demokracie“. Toto prvé holistické odporúčanie zahŕňajúce všetky jazyky, sektory a širšiu spoločnosť posilňuje úlohu kvalitného jazykového vzdelávania, ktoré pripravuje učiacich sa na to, aby sa stali autonómnymi spoločenskými aktérmi,“ konkretizuje Denisa Ďuranová, výskumná a vývojová zamestnankyňa pre oblasť jazykovej politiky a medzinárodnú spoluprácu, ktorá je členkou Správnej rady ECML za SR. 

Na základe spomínaného Odporúčania sú definované i tematické zamerania projektov:

  1. Umelá inteligencia v jazykovom vzdelávaní

Projekt skúma efektívne a etické využívanie technológií umelej inteligencie v jazykovom vzdelávaní. Zameriava sa na nástroje umelej inteligencie a ako môžu pomôcť učiteľom pri plánovaní vyučovacích hodín, tvorbe materiálov a formatívnom hodnotení s cieľom umožniť učiacim sa zodpovedne využívať umelú inteligenciu na kvalitnejšie a samostatnejšie učenie sa jazykov.

  1. Plurigramotnosť pre globálne občianstvo

Projekt sa zameriava na možnosti podpory globálneho občianstva na hodinách cudzieho jazyka. V rámci projektu budú vytvorené zdroje na implementáciu „rámca plurigramotnosti“ s cieľom vytvoriť inkluzívny priestor, v ktorom sa žiaci kriticky zaoberajú globálnymi otázkami.

  1. Rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru prostredníctvom jazykového vzdelávania

Projekt sa zameriava na implementáciu Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru do vyučovania cudzích jazykov na základných školách. Jeho cieľom je poskytnúť praktickú podporu pre učiteľov v rámci primárneho vzdelávania vrátane tvorby zdrojov.

  1. Uvoľnenie vzdelávacích príležitostí v posunkových jazykoch v Európe

Projekt podporí možnosti výučby posunkového jazyka v Európe, poskytne usmernenia a zdroje pre tvorcov politík a odborníkov pracujúcich vo vzdelávacom sektore. Konečnými príjemcami tohto projektu sú nepočujúci, nedoslýchaví a počujúci z jazykovo a kultúrne rôznorodého prostredia, ktorí používajú posunkový jazyk vrátane nepočujúcich detí a ich rodín, nepočujúcich utečencov a migrantov.

  1. Učebné materiály CLIL na rozvoj kompetencií 21. storočia

V rámci projektu budú vytvorené učebné materiály využívajúce metodiku CLIL pre rôzne kombinácie jazykov a vyučovacích predmetov, ktoré pomôžu žiakom stredných škôl rozvíjať kompetencie 21. storočia potrebné na kritické zapojenie sa do globálnych výziev riešených prostredníctvom cieľov udržateľného rozvoja OSN.

  1. Podpora plurilingválneho wellbeing-u učiteľov jazykov

Projekt sa zaoberá definovaním konceptu plurilingválnej pohody učiteľov ako uznanie a ocenenie potenciálu vlastného jazykového repertoáru a pocitu pohodlia pri jeho používaní v rôznych osobných a profesijných kontextoch.

  1. Súbor nástrojov na implementáciu integrovanej didaktiky v jazykovom vzdelávaní

Projekt a jeho výstupy sú určené pre tvorcov politík a učiteľov cudzích jazykov. Zameriava sa na prínos integrovanej didaktiky pri implementácii Odporúčania CM/Rec(2022)1 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o význame viacjazyčného a interkultúrneho vzdelávania pre demokratickú kultúru.

  1. Využívanie zdrojov ECML na podporu viacjazyčného a interkultúrneho vzdelávania pre demokratickú kultúru

Projekt predstavuje podporu pre členské štáty pri implementácii Odporúčania CM/Rec(2022)1 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o význame viacjazyčného a interkultúrneho vzdelávania pre demokratickú kultúru. V rámci projektu budú vypracované postupy na hodnotenie a prispôsobenie príslušných zdrojov ECML národným kontextom a podmienkam.


Odporúčanie CM/Rec(2022)1 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o význame viacjazyčného a interkultúrneho vzdelávania pre demokratickú kultúru


 

Zdielať tento článok