Inovatívne prístupy v tvorbe úloh

„Je nutné robiť zmeny v prístupe k edukácii?“ To bola jedna z mnohých otázok, nad ktorými sa spoločne zamýšľalo 32 účastníkov interaktívneho odborného podujatia s názvom Inovatívne prístupy v tvorbe úloh, ktoré sa konalo dňa 25. októbra 2023 v exkluzívnych priestoroch Budmerického kaštieľa. Súčasťou podujatia bola interaktívna prehliadka kaštieľa, ktorou prítomných sprevádzal starosta obce Budmerice, PhDr. Jozef Savkuliak, MBA. Jeho výklad obohatený jedinečným humorom vytvoril príjemnú atmosféru na pokračovanie podujatia v skupinovej práci účastníkov. Tá pozostávala z hľadaní odpovedí na otázky a úlohy, ktoré mali účastníci na pracovných listoch. Nasledovala spoločná reflexia skupín s vyhodnotením a poukázaním na vhodné spôsoby tvorby a kladenia otázok. Po spoločnej káve sme pokračovali v rozvíjaní kompetencií pedagogických zamestnancov v súvislosti s tvorbou a využívaním komplexných úloh v praxi vo väzbe na kurikulárne zmeny v základnom vzdelávaní. Účastníkom bola predostretá metodika tvorby komplexných úloh s následným tvorivým workshopom s uplatnením nadobudnutých vedomostí. Príjemnú pracovnú atmosféru dotváral nielen krásny interiér, ale i exteriér kaštieľa, čo prítomní veľmi ocenili. Po dobrom obede skupiny v kooperácii tvorili komplexné úlohy s témou viažucou sa k Budmerickému kaštieľu, a to tak, aby boli úlohy naviazané na výkonový štandard a na správne definované ciele. Následne si účastníci vyskúšali metódu rotujúceho prehľadu, ktorej výstup sa stal prostriedkom vrstovníckeho hodnotenia i sebahodnotenia.

Odborne toto podujatie zastrešovali lektorky z KP v  Trnave, riaditeľka RNDr. Mária Rychnavská, PhD., PaedDr. Jana Parajková a Mgr. Renáta Szládicseková. Nápomocné pri registrácii a propagácii činnosti NIVaMu boli aj Ing. Slávka Hazuchová a Ing. Martina Jankovičová.

Veľmi nás potešila pozitívna spätná väzba účastníkov, ktorí odchádzali so slovami vďaky, spokojnosti, chvály, zmysluplnosti a využiteľnosti nadobudnutých poznatkov a zručností priamo v praxi. Vysoko pozitívne hodnotili výborne zvolené miesto podujatia, ktoré dopomohlo aj k ich čiastočnej psychohygiene. Ich pozornosti neušiel ani praktický výcvik, vzájomná diskusia, zdieľanie a aj možnosť spoznať sa navzájom. Účastníci z Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho kraja prejavili záujem aj do budúcna zúčastniť sa podobného podujatia, prípadne vzdelávania, čo je pre nás motivujúce. Vzhľadom na vysoký záujem z radov učiteľov o toto podujatie, sme sa rozhodli pre jeho opätovnú realizáciu. Sme radi, že ocenením činnosti nášho KP NIVaM v Trnave, môžeme prispievať k ďalšiemu profesionálnemu rozvoju pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú prvými nositeľmi zmien a ktorí veľmi citlivo vnímajú tieto zmeny ako nutnú podmienku súčasnej edukácie.

Zdroj foto: NIVaM

 

Zdielať tento článok