Hľadá sa Mládežnícky delegát / delegátka pri OSN pre rok 2024 – 2025

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN vo Viedni hľadá výnimočného mladého človeka na pozíciu: MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI ORGANIZÁCII SPOJENÝCH NÁRODOV na obdobie od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.

Poslaním programu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov ďalej (ďalej MD SR OSN) je:
• reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN,
• zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na medzinárodnej úrovni
• propagácia a napĺňanie Agendy 2030
• šírenie povedomia o fungovaní OSN, Cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN.

Počas svojej pôsobnosti zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN. Program MD SR pri OSN je spoločnou aktivitou Ministerstva a školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň, ktorý implementuje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVAM).

Úlohy a aktivity:
Na medzinárodnej úrovni
• účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu;
• účasť na Mládežníckom fóre Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC Youth Forum), ktoré sa koná na jar;
• účasť na koordinačných stretnutiach mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ;
• prípadná účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky;
• návšteva sídla a účasť na aktivitách UNIS Viedeň; Na lokálnej úrovni
• účasť na aktivitách s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a NIVAM-u;
• účasť na aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavne počas Týždňa OSN v októbri;
• účasť na aktivitách ďalších štátnych a verejných inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií, zvlášť zameraných na problematiku cieľov udržateľného rozvoja, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách;
• aktivity s mladými ľuďmi v spolupráci s mladými ľuďmi, školami a mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, témach obsiahnutých v Cieľoch udržateľného rozvoja, práci zapojených inštitúcií, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať ich a prezentovať zapojeným inštitúciám;
• ochota nadväzovať strategické spolupráce s rôznymi subjektmi;
• propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou, zvlášť na sociálnych sieťach;
• zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Formálne kritéria výberu:
• vek 19 – 25 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním,
• výborná znalosť anglického jazyka,
• záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi udržateľného rozvoja,
• záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí výhodou,
• trvalý pobyt na Slovensku a zdržiavanie sa na Slovensku počas výkonu mandátu,
• časová flexibilita na vykonávanie mandátu (cca 15 – 20 hodín mesačne),
• záväzok k účasti na národných a medzinárodných aktivitách, spolupodieľanie sa na ich organizovaní a administratívnom zabezpečení,
• preukázateľné schopnosti líderstva,
• skúsenosť s vystupovaním na verejnosti výhodou,
• skúsenosť v oblasti práce s mládežou (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže, dobrovoľníctvo a pod.) a v problematike Cieľov udržateľného rozvoja je výhodou,
• skúsenosť s organizovaním aktivít a podujatí výhodou,
• ochota publikovať na sociálnych sieťach. Náklady mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky na cestovanie, ubytovanie a stravu sú hradené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

VÝBEROVÝ PROCES

Ak máte záujem reprezentovať mládež, naučiť sa viac o fungovaní OSN a proaktívny prístup k riešeniu kľúčových tém mládežníckej politiky (pre viac informácií viď Stratégi a SR pre Mládež 21 2828, EU Youth Strategy Strategy), tak neváhajte a prihláste sa:
1. vyplnením Google Forms dotazníka
2. a zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: martina.fiabanova@nivam.sk, do predmetu e-mailu napíšte Chcem byť mládežnícky delegát alebo Chcem byť mládežnícka delegátka a to najneskôr do stredy 15. 5. 2024, 23:59 (SEČ). Výberové konanie je dvojkolové.

Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti/postupujúce kandidátky budú pozvaní/é do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaM SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúceho mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Pohovory sa uskutočnia v časovom rozmedzí od 20. 5. do 31. 5. 2024 na adrese Hálova 1015/6, 851 01 Bratislava – Petržalka. O konkrétnom dátume a čase spolu s ďalšími sprievodnými informáciami vás budeme informovať v pozvánke na pohovor.

Zdielať tento článok