HBSC Slovensko 2021/2022

HBSC Slovensko 20212022

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO) v 51 krajinách Európy a Severnej Ameriky už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.

Každé 4 roky sa do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov.

Slovensko je zapojené do medzinárodnej štúdie HBSC už od roku 1993 a posledný zber údajov prebehol v apríli až júni 2022, kedy výskumný tím štúdie HBSC precestoval tisícky kilometrov po Slovensku a oslovoval školákov, ale aj riaditeľov škôl. Na tvorbe HBSC štúdie významne participoval aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte prináša odbornej ale i laickej verejnosti dôležité informácie o tom akým spôsobom obdobie
pandémie ovplyvnilo životy školákov. Na tvorbe protokolu štúdie spolupracovalo viac ako 100 odborníkov z rôznych oblastí, ktorých cieľom bolo zmapovať tie najdôležitejšie aspekty života školákov.

Národná správa prináša ucelené informácie o zdraví slovenskej populácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré boli získané od 441 respondentov. Poznatky o ich problémoch v oblasti ich duševného a fyzického zdravia a poznanie ich psychosociálnych potrieb sú potrebnými argumentami pre vytvorenie ďalších podporných mechanizmov v oblasti vzdelávania.

Zdielať tento článok