Biblioterapia.sk – učebné texty a ďalšie pomocné materiály na podporu profesionálneho samoštúdia

Občianske združenie PRO SKIZP – Združenie na podporu rozvoja Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (Slovensko) v spolupráci s partnermi Vejrostovi-psychologie, spol. s r. o. (Česká republika), Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye Budaörs (Maďarská republika), Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Karlovou v Prahe sprístupnilo na stránke www.biblioterapia.sk učebné texty a ďalšie pomocné materiály určené pre odborníkov pôsobiacich v praxi a študentov pomáhajúcich profesií na podporu ich profesionálneho samoštúdia v oblasti biblioterapie.

Podľa liečebnopedagogickej definície biblioterapie doc. Majzlanovej (1995) v nej ide o integráciu terapeutického a výchovného úsilia ako „zámerné, systematické, odborné, cieľavedomé pôsobenie prostredníctvom jednotlivých zložiek literárneho prejavu u zdravotne alebo sociálne znevýhodnených jedincov tak, aby sa cez úpravu momentálneho stavu napomohlo objektívne zlepšiť alebo upraviť ich stav celkový. Biblioterapia ako metóda komunikatívneho charakteru môže slúžiť ako interakčný činiteľ a stimulátor emocionálneho, etického a sociálneho vývinu.“ Biblioterapiu možno uplatniť aj u zdravých jedincov, aj preventívne ako nástroj psychohygieny a osobnostného a profesionálneho rastu.

Návštevníci a návštevníčky stránky sa dozvedia, čo je to a ako sa robí paremiologická terapia, poetoterapia, rozprávkoterapia, naratívna terapia, hagyioterapia a aké sú odborné odporúčania pre použitie svojpomocných kníh. Ako pomáha hlasné čítanie, rozprávanie príbehov, recitácia a tvorivé písanie ako základné techniky biblioterapie.

Nájdu tu odborné recenzie odporúčaných literárnych diel k jednotlivým témam na účely biblioterapie, odporúčané a overené postupy, návrhy terapeutických výchovno-vzdelávacích programov, príklady dobrej praxe, kazuistiky, prezentácie z konferencií, metodiky a návody, výsledky výskumov aj možnosť profesionálnych  konzultácií. Stránka prináša približne 100 príspevkov vo forme učebných textov v slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku a zoznam odporúčanej odbornej a vedeckej literatúry k biblioterapii, ktorý sa bude postupne rozširovať.

Na podporu práce s deťmi alebo dospelými, ktorí majú problémy s čítaním, sú k dispozícii audionahrávky niektorých literárnych diel odporúčaných pre biblioterapiu. Stránka informuje o možnostiach vzdelávania a umožňuje odborníkom a odborníčkam prispieť zdieľaním skúseností z vlastnej profesionálnej praxe prostredníctvom zaslania vlastných príspevkov. Vďaka čiastočnej podpore z projektu bola tiež dokončená a vydaná kniha autora Vladislava Babku Slovo ako nástroj terapie, ktorá je odporúčanou odbornou literatúrou pre vyučovanie biblioterapie na univerzitách. Aktuálne je už možné dielo kúpiť v kníhkupectvách.

O biblioterapii. 

Webová stránka www.biblioterapia.sk vznikla ako on-line interaktívna učebná pomôcka vďaka podpore z programu Európskej únie Erasmus+, názov projektu „Prototyp on-line učebnej pomôcky pre biblioterapiu”, číslo projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000082483, Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami, KA210 -Malé partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a prípravy.

 

 

 

Zdielať tento článok