Aj v roku 2023 podporujeme prácu s mládežou a zabezpečujeme predmetové olympiády…A ešte viac!

Interná porada oddelenia podpory práce s mládežou

Na oddelení podpory práce s mládežou absolvovali minulý týždeň kolegovia internú poradu, ktorej cieľom bolo pripraviť a sfinalizovať plán aktivít na rok 2023 s cieľom podpory práce s mládežou a zabezpečenia predmetových olympiád.

Na porade sa zúčastnili aj regionálne koordinátorky a koordinátori, ktorí pôsobia v teréne v rámci krajov.

Závery z porady sú veľmi priaznivé a počas roka budeme v rámci podpory práce s mládežou a mládežníckej politiky pokračovať v:

 • podpore uznávania neformálneho vzdelávania a významu systematickej práce s mládežou,
 • zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží pre deti a mládež,
 • podpore aktivít a napĺňaní Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028,
 • podpore vzniku a fungovaní mládežníckych parlamentov,
 • vzdelávaní subjektov pracujúcich s mládežou,
 • realizácii programu mládežnícky delegát SR pri OSN,
 • práci so Žiackym poradným výborom,
 • projekte Európskej komisie Youth Wiki s ostatnými členskými štátmi EÚ [https://tinyurl.com/youthwiki2],
 • implementácii dotačnej schémy Ministerstva školstva na podporu práce s mládežou,
 • zabezpečení činnosti Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou,
 • záverečných aktivitách v rámci projektu Európsky rok mládeže.

Dvojdňová porada vyvrcholila absolvovaním workshopu na posilnenie tímovej prace a silných stránok jednotlivých zamestnancov, aby vedeli čo najlepšie zrealizovať víziu podpory neformálneho vzdelávania a talentovanej mládeže .

V roku 2023 máme naplánovaných množstvo aktivít, určite nás sledujte, radi vás na nich uvidíme!

Zdielať tento článok