Vzdelávacie aktivity NIVaM k podporným opatreniam

Program inovačného vzdelávania (PIV)

Cieľom programu inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Realizuje sa v rozsahu 50 hodín, z toho 30 hodín (5 dní x 6 hodín) prezenčne a 20 hodín dištančne. Obsahuje niekoľko dištančných úloh (výstupov, ktoré vypracujú účastníci). Program sa spravidla realizuje 2 – 3 mesiace a končí prezentáciou pred trojčlennou komisiou. Účastníci PIV získavajú osvedčenie o absolvovaní.

POSKYTOVANIE PODPORNÝCH OPATRENÍ DEŤOM V PREDŠKOLSKOM VEKU

Účastník programu vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a s ohľadom na podmienky materskej školy, ktorú navštevuje. ► Poskytovanie podporných opatrení deťom v predškolskom veku | Kompletná ponuka PIV 

POSKYTOVANIE PODPORNÝCH OPATRENÍ DEŤOM A ŽIAKOM V MLADŠOM A STARŠOM ŠKOLSKOM VEKU

Účastník programu vzdelávania si v súlade s Katalógom podporných opatrení rozšíri spôsobilosti vybrať, aplikovať a vyhodnotiť efektivitu a účinnosť konkrétneho podporného opatrenia/opatrení prípadne jeho/ich modifikácie v procese výchovy a vzdelávania v najlepšom záujme dieťaťa a žiaka a s ohľadom na podmienky školy, ktorú navštevuje. ► Poskytovanie podporných opatrení deťom a žiakom v mladšom a staršom školskom veku | Kompletná ponuka PIV 

OSVOJOVANIE SI SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO DRUHÉHO/CUDZIEHO JAZYKA V MATERSKEJ ŠKOLE

V rámci programu sa účastníci vzdelávania oboznámia s konkrétnymi postupmi na realizáciu podporného opatrenia na zabezpečenie osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka v materskej škole u detí s odlišným materinským jazykom. Program je zameraný na aplikáciu metód a foriem výučby slovenského jazyka v procese vzdelávania detí s odlišným materinským jazykom. Obsahom programu vzdelávania sú možnosti diagnostikovania jazykovej úrovne dieťaťa. ► Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v materskej škole | Kompletná ponuka PIV 

OSVOJOVANIE SI SLOVENSKÉHO JAZYKA AKO DRUHÉHO/CUDZIEHO JAZYKA V ZÁKLADNEJ A STREDNEJ ŠKOLE

V rámci programu sa účastníci vzdelávania oboznámia s konkrétnymi postupmi pre realizáciu podporného opatrenia na zabezpečenie osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka v základnej a strednej škole u žiakov s odlišným materinským jazykom. Program je zameraný na aplikáciu metód a foriem výučby slovenského jazyka v procese výchovy a vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom. Obsahom programu vzdelávania je diagnostikovanie jazykovej úrovne žiaka (vstupný test na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka). ► Osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka v základnej a strednej škole  | Kompletná ponuka PIV 

DIAGNOSTIKA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU V SYSTÉME PODPORNÝCH OPATRENÍ

V programe inovačného vzdelávania sa účastníci oboznámia s využitím diagnostických metód a nástrojov pedagogickej a orientačnej diagnostiky v súvislosti s poskytovaním podporných opatrení. Naučia sa analyzovať, interpretovať a v rámci multidisciplinárnej spolupráce implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu, zaznamenať ich do relevantných dokumentov a v prípade potreby odporučiť konkrétne podporné opatrenia. ► Diagnostika detí predškolského veku v systéme podporných opatrení | Kompletná ponuka PIV 

DIAGNOSTIKA DETÍ V MLADŠIEHO A STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU V SYSTÉME PODPORNÝCH OPATRENÍ

V programe inovačného vzdelávania sa účastníci oboznámia s využitím  diagnostických metód a nástrojov pedagogickej a orientačnej diagnostiky v súvislosti s poskytovaním podporných opatrení. Naučia sa analyzovať, interpretovať a v rámci multidisciplinárnej spolupráce implementovať získané výsledky procesu diagnostikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu, zaznamenať ich do relevantných dokumentov a v prípade potreby odporučiť konkrétne podporné opatrenia. ► Diagnostika detí a žiakov mladšieho a staršieho školského veku v systéme podporných opatrení | Kompletná ponuka PIV 

Odborné podujatie (OP)

Cieľom odborného podujatia je poskytnúť účastníkom základnú orientáciu vo filozofických a pedagogicko-psychologických východiskách a princípoch systému podporných opatrení v súlade s konceptom inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní a odbornej starostlivosti, ako aj v kľúčových a záväzných textoch a dokumentoch, a to najmä katalógu podporných opatrení a sprievodných metodických materiáloch k jednotlivým podporným opatreniam. OP vychádzajú z potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Kým do PIV sa zapoja len niektorí pedagogickí a odborní zamestnanci z jednej školy a školského zariadenia, OP zasahuje celé školské kolektívy, čo je jednoznačná výhoda pre implementáciu inklúzie v školách a školských zariadeniach.

OP sa realizuje spravidla v rozsahu 4 hodín, pričom každý pedagogický a odborný zamestnanec získa o absolvovanom vzdelávaní certifikát. Rozvíjajú zručnosti celého kolektívu účastníkov a sú zamerané na multidisciplinárnu implementáciu podporných opatrení priamo na pôde školy zohľadňujúc jej unikátnu situáciu. Realizujú sa napríklad formou prezentácie, workshopov, facilitovanej diskusie a pod.

OP sú vždy flexibilne upravené podľa potrieb danej skupiny. Skupiny môžu byť heterogénne a teda zložené z účastníkov viacerých škôl/školských zariadení, alebo homogénne, kedy sú všetci z jednej školy/školského zariadenia. Snahou je realizovať ich najmä prezenčne ako autentické stretnutia zamestnancov škôl a zamestnancov NIVaM. Toto zvyšuje mieru vzájomnej dôvery a vytvára predpoklady na ďalšiu spoluprácu.

Ako zaviesť podporné opatrenia v materských školách

Účastníci týchto OP sa podrobnejšie oboznámia s kľúčovými a záväznými textami a dokumentami, a to najmä s katalógom podporných opatrení a sprievodnými metodickými materiálmi k jednotlivým podporným opatreniam.
V rámci OP sa účastníci zvlášť venujú vybraným špecifikám jednotlivých podporných opatrení a procesu získania a poskytovania podporného opatrenia. Dôležitým doplnením je poskytnutie inšpirácie zo sprievodných metodických materiálov a informovanie o ich dosahu na edukačnú prax. Na OP sú prezentované ukážky z praxe vrátane modelovania poskytovania podporného opatrenia, alebo opatrení podľa prípadov, ktoré prinášajú účastníci. ► Kompletná ponuka OP 

Ako zaviesť podporné opatrenia v základných školách

Účastníci týchto OP sa podrobnejšie oboznámia s kľúčovými a záväznými textami a dokumentami, a to najmä s katalógom podporných opatrení a sprievodnými metodickými materiálmi k jednotlivým podporným opatreniam.
V rámci OP sa účastníci zvlášť venujú vybraným špecifikám jednotlivých podporných opatrení a procesu získania a poskytovania podporného opatrenia. Dôležitým doplnením je poskytnutie inšpirácie zo sprievodných metodických materiálov a informovanie o ich dosahu na edukačnú prax. Na OP sú prezentované ukážky z praxe vrátane modelovania poskytovania podporného opatrenia, alebo opatrení podľa prípadov, ktoré prinášajú účastníci. ► Kompletná ponuka OP 

Ako zaviesť podporné opatrenia v stredných školách

Účastníci týchto OP sa podrobnejšie oboznámia s kľúčovými a záväznými textami a dokumentami, a to najmä s katalógom podporných opatrení a sprievodnými metodickými materiálmi k jednotlivým podporným opatreniam.
V rámci OP sa účastníci zvlášť venujú vybraným špecifikám jednotlivých podporných opatrení a procesu získania a poskytovania podporného opatrenia. Dôležitým doplnením je poskytnutie inšpirácie zo sprievodných metodických materiálov a informovanie o ich dosahu na edukačnú prax. Na OP sú prezentované ukážky z praxe vrátane modelovania poskytovania podporného opatrenia, alebo opatrení podľa prípadov, ktoré prinášajú účastníci. ► Kompletná ponuka OP 

Uplatňovanie systému podporných opatrení do pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy a školského zariadenia

Zavedením podporných opatrení sa zrušila integrácia a začlenenie žiakov, aké sa realizovalo v minulosti. Implementácia podporných opatrení si vyžaduje zapracovanie viacerých zmien do pedagogickej a ďalšej dokumentácie škôl a školských zariadení. Vzdelanie v tejto oblasti pomôže všetkým relevantným aktérom mať tieto zmeny zapracované správne.
Účastníci OP sa formou praktických aktivít naučia ako zapracovať podporné opatrenia do školského vzdelávacieho programu a individuálneho vzdelávacieho programu v súlade s platnou legislatívou. Keďže mnohé školy nedisponujú školskými špeciálnymi pedagógmi, ktorí často vedú agendu žiakov s individuálnym vzdelávacím programom v školách, je potrebné vyškoliť v školách aj pedagogických zamestnancov, ktorí  sa prostredníctvom OP naučia  ako zapracovať legislatívne zmeny do relevantných dokumentov. OP je určené pre všetky kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. 
OP umožňuje v relatívne krátkom čase odborne vyškoliť veľké množstvo záujemcov z radov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podporiť ich profesijný rozvoj. Realizátori OP dokážu flexibilne reagovať na požiadavky poskytnutia vzdelávania vo forme workshopu či praktických cvičení na základe dopytu účastníkov. Práca s celými školskými kolektívmi zamestnancov prináša inkluzívnosť a podporuje multidisiplinaritu a zodpovednosť všetkých za výsledky žiakov školy. ► Kompletná ponuka OP 

Čo robiť v prípade neúspešnej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole

Pri nástupe do materskej školy dieťa s odlišným materinským jazykom  čelí prekážkam vo vzdelávaní, ktoré môžu pretrvávať aj po skončení riaditeľom určeného adaptačného pobytu, ktorý sa určuje spravidla na tri mesiace pobytu dieťaťa v materskej škole. Adaptačný pobyt dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole je dlhodobý proces, ktorý prebieha aj po skončení adaptačného pobytu stanoveného podľa legislatívy.
Hlavným cieľom OP je sprostredkovať účastníkom informácie o možnostiach riešenia ťažšej adaptácie dieťaťa s odlišným materinským jazykom a zároveň získať spôsobilosť podporiť dieťa v materskej škole v rámci systému podporných opatrení.
OP prináša autentický priestor pre otvorenie diskusie, dopytovanie sa účastníkov na konkrétne situácie z praxe, s ktorými sa učitelia stretávajú. Utvára sa priestor reagovať na potreby školských kolektívov, ktoré sa v širšej miere majú možnosť zúčastniť na OP. Venovaný priestor umožňuje aktérom nazrieť na jednu situáciu z viacerých uhlov pohľadov a diskutovať vzájomne o možnostiach a riešeniach prihliadajúc na najlepší záujem dieťaťa s odlišným materinským jazykom. Adaptácia dieťaťa s odlišným materinským jazykom v materskej škole sa týka celej školy. Prijímajúce prostredie školy a všetkých jej aktérov od samého začiatku nepriamo vplýva na úspešnú adaptáciu dieťaťa, ktoré sa v škole stretáva so všetkými jej aktérmi (učitelia, pedagogickí asistenti, zamestnanci jedálne, upratovačky  a i.) a je významné pre sociálnu inklúziu dieťaťa. Porozumenie inkluzívneho prístupu zo strany účastníka má významný vplyv na adaptačný proces dieťaťa s odlišným materinským jazykom v triede materskej školy.
OP predstavuje príležitosť pre osobný rast a profesijný rozvoj účastníkov, ktorí sú v rámci podujatia tiež nasmerovaní na širšie koncipované programy inovačného vzdelávania v oblasti inkluzívneho prístupu. ► Kompletná ponuka OP