Podcasty k PO – Abeceda školskej pohody

Séria podcastov s názvom Abeceda školskej pohody ponúka pohľad do inkluzívneho vzdelávania a systému podporných opatrení populárnou formou. Odborníčky Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v jednotlivých epizódach diskutujú o tom rôznych otázkach a témach v súvislosti so zavádzaním podporných opatrení do praxe.

Séria podcastov Abeceda školskej pohody vznikla v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Epizódy: 

 • Najčastejšie otázky: Individuálny vzdelávací program
  V novom systéme podporných opatrení je individuálny vzdelávací program dôležitý pojem. Na mieste sú tak aj otázky z praxe. Na tie najčastejšie dávajú odpovede odborníčky v aktuálnom podcaste. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Najčastejšie otázky: Proces poskytovania podporných opatrení
  Prirodzenou súčasťou zavádzania nového systému podporných opatrení do škôl a školských zariadení sú otázky z praxe. Odpovede na tie najčastejšie „otázniky“ k procesu poskytovania podporných opatrení sumarizujú odborníčky v aktuálnej podcastovej epizóde. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Kompenzačné pomôcky
  Pre niektoré deti a žiakov sú významnou podporou vo výchovno-vzdelávacom procese kompenzačné pomôcky. Nový systém podpory detí a žiakov reaguje na túto potrebu konkrétnym podporným opatrením. O aké opatrenie ide, čo sa považuje za kompenzačné pomôcky, ale aj o príkladoch z praxe v tejto oblasti porozprávala odborníčka z Oddelenia pre inklúziu, špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Asistenčné činnosti
  Asistenčné činnosti sú v systéme podporných opatrení významnou oblasťou konkrétnej pomoci deťom a žiakom. Vďaka ich zabezpečeniu sa deti a žiaci môžu zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu v plnom rozsahu. Čo všetko asistenčné činnosti zahŕňajú a akým spôsobom sa zabezpečujú v praxi rozoberá odborníčka. Epizódu si môžete vypočuť si cez službu Spotify.
 • Osobitné formy komunikácie
  Komunikácia je pre nás bežným spôsobom vyjadrovania. Nie každé dieťa či žiak sa však vie dorozumievať a vzdelávať prostredníctvom bežných foriem komunikácie. V prípade určitého zdravotného znevýhodnenia mu pomáhajú komunikačné bariéry prekonať osobitné formy komunikácie. Ich zabezpečenie v školách a školských zariadeniach rieši aj konkrétne podporné opatrenie. Aké? Viac sa o ňom dozvieme v rozhovore s odborníčkou a samotnou užívateľkou osobitných foriem komunikácie.⁠ Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Prevencia
  Venuje sa jej viacero rôznych odborných materiálov naprieč rezortmi. Dotýka sa všetkých detí a žiakov a tento súbor aktivít je predmetom aj konkrétneho podporného opatrenia. Prevencia má predchádzať nežiadúcim javom, ale má byť aj proaktívna a systematická. Platí to aj v prípade spomínaného predmetného podporného opatrenia. Čo teda znamená Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia rizikového správania v realite? Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Intervencie
  U detí a žiakov podporujú rozvoj rôznych schopností a zručností. Predstavujú však aj včasný zásah, ktorý zmierni prekážky vo výchove a vzdelávaní. No a istým spôsobom sú základným „kameňom“ pre vytváranie inkluzívneho prostredia v školách a školských zariadeniach. Hovoríme o zabezpečení širokého spektra činností, ktorá riešia rozvoj rovnako širokej palety schopností a zručností. Hovoríme o intervenciách. Presnejšie o nich hovoria vo svojom odbornom vstupe pri podcastovom mikrofóne Zuzana Ivanová a Lenka Nadányi z Oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Epizódu si môžete vypočuť cez Službu Spotify.
 • Špecializované kariérové poradenstvo
  Práca je perspektíva a o perspektíve je potrebné uvažovať už počas školy. Ešte významnejšie je takéto rozhodovanie u detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aké teda je, slovníkom dnešnej doby, riadenie kariéry u detí a žiakov, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby? Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Ako dieťa/žiak dostane podporné opatrenie?
  Novela školského zákona aktuálne hovorí i o tom, že každé dieťa, žiak či žiačka má nárok získať konkrétnu podporu vo vzdelávaní. O tom, ako takéto prideľovanie podporných opatrení v praxi funguje, aký je postup ich získavania či o tom, kto sa k podporným opatreniam vyjadruje a kto ich vykonáva? Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Materiály k osvojovaniu si slovenského jazyka ako druhého/cudzieho jazyka
  Ak je pre dieťa, žiaka slovenčina cudzím jazykom, učitelia či ďalší odborní zamestnanci, a rovnako tak aj spolužiaci majú pred sebou dôležitú výzvu. Pomôcť mu osvojiť si slovenský jazyk. Ako teda podporiť osvojovanie si slovenského jazyka ako druhého jazyka v praxi? Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Podpora v predškolskom veku
  Deti do svojich piatich, šiestich rokov intenzívne objavujú. A na nás dospelých je ich v tom rovnako intenzívne podporovať. V niektorých prípadoch je potrebná pomoc aj zo strany pedagógov či ďalších odborníkov. Cieľom je, aby dieťa bolo pripravené na všetky aktivity, ktoré ho neskôr v škole čakajú.    O činnosti zameranej na podporu dosahovania školskej spôsobilosti, ako o konkrétnom podpornom opatrení, ale aj obsahu súvisiaceho sprievodného materiálu, sme sa aktuálne rozprávali v Abecede školskej pohody. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Činnosti na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku
  Predčasné ukončenie školskej dochádzky nie je len problém daného žiaka či školy. Je to problém spoločnosti. V podcaste odborník priblížil, čo môžu byť základné príčiny takéhoto rozhodnutia, no predstavuje aj konkrétne podporné opatrenie, ktoré obsahuje rôzne podporné činnosti na jeho predchádzanie. Komu je podporné opatrenie určené, aké zahŕňa činnosti či to, kto ho zabezpečuje sa dozviete v aktuálnej epizóde Abecedy školskej pohody. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Činnosti na podporu sociálneho zaradenia
  Škola je miesto nadobúdania vedomostí, ale aj sociálnych kontaktov so spolužiakmi, učiteľmi, vychovávateľmi a ďalšími. Deti a žiaci trávia významnú časť svojho života v škole, a preto by malo byť jej prioritou vytvárať také podmienky, aby sa do kolektívu triedy a školy mohlo zaradiť každé dieťa a žiak s dôrazom na jeho talent a silné stránky. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.  
 • Úprava vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb dieťaťa či žiaka
  Podporovať dieťa, žiaka v jeho rozvoji znamená porozumieť jeho potrebám, schopnostiam, ale napríklad aj vývinovým špecifikám. Na základe týchto poznatkov môžeme identifikovať, aké úpravy vo výchove a vzdelávaní konkrétne dieťa či žiak potrebuje. A práve o tejto veľmi podstatnej súčasti inkluzívneho vzdelávania sme diskutovali v aktuálnej epizóde podcastu Abeceda školskej pohody. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Mám v triede žiačku/žiaka s ADHD. Ako na to?
  V aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody hovorí nielen o rozpoznaní ADHD, o symptómoch, ale aj radí pedagógom a rodičom týchto detí, ako s nimi pracovať tak, aby v nich posilňovali silné stránky osobnosti. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Čo robiť, keď nemáme školský podporný tím
  Školské podporné tímy sú dnes na školách prirodzenou súčasťou systému. Sú vnímané ako veľmi potrebná „soľ“ našich škôl. Čo robiť, ak v škole tím takýchto odborníkov nemáme? Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Spolupráca učiteľa a pedagogického asistenta
  Deti v školách vďaka nim prekonávajú bariéry, ktoré majú. No zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu aj pre učiteľa a sú takpovediac ich predĺženou rukou. V aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody hovoríme o profesii pedagogických asistentov. V inkluzívnej škole zohrávajú významnú úlohu. A ako spomína Svetlana Síthová, hosť podcastu, tak pre školy sú dokonca neuveriteľným bohatstvom. Epizódu podcastu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Inkluzívna škola
  Inkluzívne vzdelávanie nie je proces, ktorý dokážeme zrealizovať z roka na rok, ale zaslúžia si ho naše deti. O vykročení na túto cestu, ktorá má svoje ciele, sme hovorili v aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody. Epizódu podcastu si môžete vypočuť cez službu Spotify.
 • Mám v triede žiaka s vývinovými poruchami učenia
  Integrácia detí s vývinovými poruchami učenia je bežnou súčasťou školskej praxe. Aktuálne je v našich školách cez 20-tisíc žiakov s rôznymi formami ťažkostí so známou predponou ‘dys’. Čo konkrétne tieto poruchy predstavujú, ako a kedy ich u detí spozorovať, no aj o pomoci rodičom a učiteľom sme sa rozprávali v aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody. Epizódu si môžete vypočuť cez službu Spotify.