Podcast Abeceda školskej pohody: Osobitné formy komunikácie

Katalóg podporných opatrení je cielenou podporou pre deti a žiakov s rôznymi bariérami v procese výchovy a vzdelávania. Tie komunikačné pomáhajú prekonávať osobitné formy komunikácie. K podcastovému mikrofónu Abecedy školskej pohody prijala pozvanie odborníčka pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so sluchových postihnutím, aby o podpornom opatrení povedala viac.    

Osobitné formy komunikácie sú tie, ktoré sa odlišujú od bežných foriem komunikácie v procese výchovy a vzdelávania.            Ako uviedla Iris Domancová, výskumná a vývojová zamestnankyňa pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so sluchovým postihnutím: „Deti a žiaci so zdravotným postihnutím majú v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a podľa školského zákona právo na výchovu a vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch, komunikačných formách a s použitím takých prostriedkov komunikácie, ktoré sú pre dieťa a žiaka najvhodnejšie.“ 

A práve na tieto fakty reaguje konkrétne podporné opatrenie – Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa              so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo školským zariadením. Rovnako tak pripravený sprievodný materiál Osobitné formy komunikácie v inkluzívnej a špeciálnej pedagogike.

„Cieľom podporného opatrenia je zabezpečiť vhodné formy komunikácie, ktoré sú odlišné od bežných foriem komunikácie v procese výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so zdravotným postihnutím. Teda tým deťom a žiakom, ktoré to potrebujú a vtedy, kedy to potrebujú. Sprievodný materiál je určený najmä pedagogickým a odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia.“

Odborníčka v podcaste bližšie špecifikuje tak cieľové skupiny podporného opatrenia, ako aj konkrétne komunikačné stratégie. Približuje čo patrí medzi osobitné formy komunikácie.

Zdôraznila dôsledné a individuálne uplatňovanie efektívnych a vhodných komunikačných stratégií a osobitných foriem komunikácie. Vďaka čomu môže pedagóg prispôsobiť komunikáciu s dieťaťom a žiakom a dať mu najavo, že mu rozumie,      že vníma jeho iniciatívy a povzbudzuje ho.

Na záver pridala inšpiratívny príklad z praxe a podčiarkla, že v celom tomto procese zabezpečenia osobitných foriem komunikácie zohrávajú významnú rolu tak rodičia, ako aj pedagógovia a ďalší odborní zamestnanci škôl.      

A práve pre nich je naša Abeceda školskej pohody.  Vypočujte si najnovšiu epizódu tematického podcastu, ktorý vznikol          v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Zdielať tento článok