Plán obnovy a odolnosti

 

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V oblasti regionálneho školstva boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v dvoch komponentoch:

1. Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.
Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.
Reforma 5: Podpora desegregácie škôl.
Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl. Investícia 1: Debarierizácia školských budov.

2. Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie

Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma.
Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby.
Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách.
Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry.

Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 26 ( Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021) sa v ods. 3 umožňuje využívať na financovanie úloh, ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v Pláne obnovy a odolnosti aj § 4af Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 597/2003 Z. z.“).

Viac informácií o aktivitách a projektoch v rámci Plánu obnovy a odolnosti nájdete na tomto linku.