Projekt HKV

Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR

Ukončenie projektu

Implementácia projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania bola ukončená v novembri 2013. Všetkým externým spolupracovníkom a zúčastneným školám ďakujeme za aktívnu spoluprácu pri realizácii jednotlivých aktivít projektu a prajeme veľa úspechov!

Základné informácie o projekte

Názov: Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania.

ITMS kód Projektu: 26110130309
Kód Výzvy: OPV/K/NP/2010-1
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Miesto realizácie projektu: 7 samosprávnych krajov – Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický
Obdobie realizácie: jún 2010 – november 2013
Ďalšie informácie: Aktivity projektu, Ciele projektu, Cieľové skupiny projektu

Riadenie projektu

Hlavný manažér projektu: PhDr. Romana Kanovská
Projektový manažér: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
Finančný manažér: Ing. Emília Muľová
Vedúci projektovej kancelárie: PaedDr. Michal Pankevič, PhD.