Maturita

Školský rok
2021/2022
2020/2021

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v súlade so školským zákonom uskutoční v termíne 6. – 9. september 2022.

  • 6. september 2022 – slovenský jazyka a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 7. september 2022 – cudzie jazyky
  • 8. september 2022 – matematika
  • 9. september 2022 – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Termíny konania môžu byť ešte upravené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na OT a NT EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov.

Prihlasovanie žiakov

  • Na náhradnú maturitnú skúšku a opravnú maturitnú skúšku EČ a PFIČ MS, ktorú žiak chce absolvovať v septembri 2022, sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2022.
  • Žiak sa na náhradnú a opravnú maturitnú skúšku prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra 2022, ak sa skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (marec 2023).

Zber údajov o žiakoch prihlásených na OT a NT EČ a PFIČ MS

Zber údajov o žiakoch prihlásených na opravný a náhradný septembrový termín prebieha prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS od 24. mája 2022 do 1. júla 2022 (do 12.00 h.).

  • Za správnosť a úplnosť vyplnenia formulára, ako aj za dodržanie určeného termínu jeho odoslania, je zodpovedný riaditeľ školy.
  • Ak ani jeden žiak školy nepožiadal o konanie OT a NT EČ MS a PFIČ MS, túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi tiež prostredníctvom IS.

Viac informácií o OT a NT EČ a PFIČ MS v septembri 2022 nájdete TU.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnila v dňoch 15. – 18. marca 2022.

Riadny termín absolvovalo 39 279 žiakov zo 684 stredných škôl.

Náhradného termínu, ktorý sa uskutočnil 5. – 7. apríla 2022, sa zúčastnilo 495 žiakov.

Prehľad výsledkov EČ MS 2022 nájdete v tejto Tlačovej správe a detailnejšie informácie v dokumente Maturita 2022 – výsledky.

Termíny:

  • 3. september 2021 (piatok) – opravný termín EČ a PFIČ MS 2021 (ďalej iba „OT EČ a PFIČ MS“) zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL)
  • 6. september 2021 (pondelok) – OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka (ďalej iba „EČ a PFIČ MS z CJ“)

Harmonogram a miesta konania nájdete TU.

Viac informácií o OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z CJ v septembri 2021 nájdete TU, pričom termíny konania boli upravené k 02. 08. 2021 na základe vyhodnotenia prihlášok žiakov na OT EČ a PFIČ MS.

Podrobnejšie informácie nájdte v dokumente Pokyny pre školských koordinátorov OT EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z CJ 2021.

Ďalšie organizačné pokyny sú zverejné v časti Dokumenty na stiahnutie → Opravný termín EČ a PFIČ MS a EČ a PFIČ MS z CJ 2021 – september 2021.

Pravidelne aktualizované otázky a odpovede k nástupu žiakov do škôl sú dostupné na stránke ministerstva v časti Aktuálne témy → ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

Odpovede na často kladené otázky v súvislosti s ukončovaním výchovy a vzdelávania v stredných školách v školskom roku 2020/2021 nájdete TU.