SLUŽBY ODDELENIA SPK

cennik_OSPK_2023

Skenovanie

Objednávky

_________________________________________________________________

NAŠE SLUŽBY:

Výpožičné

absenčné – výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice
prezenčné – výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice
medziknižničné (MVS) – výpožičky knižničných dokumentov prostredníctvom iných knižníc v SR

ŽIADANKA MVS

Zasady_medziknižnicnej_výpožičnej_služby

Konzultačné

o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
konzultácie pri využívaní informačných technológií

Referenčné

o vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v SR a zahraničí

Bibliograficko-informačné a rešeršné

rešeršné služby z vlastných a zahraničných báz dát podľa zadaných požiadaviek,

OBJEDNÁVKA REŠERŠE

poskytovanie ústnych bibliografických a faktografických informácií, vypracovávanie bibliografií.

Služba document delivery zo systému Subito
V tomto type služby si môžete objednať dodávanie článkov z takmer 40 knižníc v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Zoznam prispievateľských knižníc nájdete na www.subito-doc.de

OBJEDNÁVKA SUBITO

Kopírovacie
vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice v súlade s autorským zákonom č. 383/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov

Propagačné
kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre čitateľov
exkurzie a prednášky o knižnici
výstavy a výstavky
vydávanie propagačných materiálov o knižnici
poskytovanie publikácií a drobných tlačí vydávaných knižnicou

Konzultačné a poradenské
pre pracovníkov školských knižníc

Prístup k informáciám prostredníctvom internetu

Počítač na písanie a tlač vašich dokumentov

Skenovacie