Poslanie IASL

Medzinárodná asociácia školského knihovníctva – IASL

International Association of School Librarianship)

Poslaním International Association of School Librarianship (Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, ďalej IASL) je poskytnúť medzinárodné fórum tým, ktorí sa angažujú v podporovaní efektivity školských knižníc prostredníctvom programov. IASL poskytuje poradenstvo pre rozvoj školských knižničných programov a školských knihovníkov, spolupracuje s ďalšími profesijnými asociáciami a organizáciami. Členovia sú z celého sveta. Patria medzi nich učitelia, školskí knihovníci, knihovníci, knižniční poradcovia, konzultanti, zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania, profesori a učitelia na univerzitách a školách, kde sa realizujú programy pre školských knihovníkov a študentov, ktorí sa do nich zapojili a ďalší, ktorí sú zodpovední za rozvoj informačných služieb v školách.

Ciele IASL

 • zasadzovať sa za rozvoj školských knižníc vo všetkých krajinách,
 • podporovať integráciu školských knihovníckych programov do inštitucionálneho a kurikulárneho rozvoja školy,
 • podporovať profesionálnu prípravu a kontinuálne vzdelávanie školských knihovníkov,
 • podporovať zmysel pre spoločenstvo medzi školskými knihovníkmi vo všetkých častiach sveta,
 • podporovať a rozširovať vzťahy medzi školskými knihovníkmi a inými profesionálmi spojenými s deťmi a mládežou,
 • podporovať výskum v oblasti školského knihovníctva a integrácie jeho záverov s relevantnými poznatkami z príbuzných vedných odborov,
 • podporovať publikovanie a rozširovanie informácií o programoch v školskom knihovníctve,
 • v medzinárodnom meradle rozširovať informácie o programoch pre deti a mládež a materiály pre nich,
 • iniciovať a koordinovať konferencie a iné projekty v oblasti školského knihovníctva a informačných služieb.

Aktivity IASL

 • Výročné konferencie IASL spájajú ľudí, ktorí sa zaujímajú o školské knižnice. Každý rok sa uskutočňujú na rozličných miestach (napr. Vancover – Kanada, Ramat-Gan – Izrael, Birmingham, Alabama – USA, Malmo – Švédsko, Auckland – Nový Zéland, Petaling Jaya – Malajzia, Durban – Južná Afrika). V spojitosti s konferenciou sú organizované študijné cesty, takže účastníci majú možnosť viac sa dozvedieť o kultúre, vzdelávacom systéme a školských knižniciach v danej krajine. Medzinárodné fórum pre výskum v oblasti školských knižníc (International Forum on Research in School Librarianship) sa vždy uskutočňuje v spojitosti s konferenciou.
 • Kooperatívny akčný program IASL/UNESCO pre knihy a školské knižnice v rozvojových krajinách poskytuje pomoc a podporu školským knižniciam v Afrike, Ázii, v oblasti Južného Pacifiku, Južnej Ameriky a Karibiku.
 • IASL/SIRS International Commedation Award (Medzinárodné ocenenie) sa každý rok odovzdáva (SIRS Inc.) za inovatívny projekt v oblasti školských knižníc, ktorý by mohol slúžiť ako model pre iných.
 • Medzinárodný deň školských knižníc – bol vyhlásený prezidentom IASL v r. 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Prostredníctvom web-stránky IASL je možné získať aktuálny materiál pre príslušný kalendárny rok a koordinovať aj niektoré aktivity.
 • IASL-LINK – je elektronickým fórom členov IASL na uľahčenie komunikácie a spolupráce na projektoch.
 • Resources for School, Library Development (Zdroje pre rozvoj školských knižníc) je projekt, ktorý sa zameriava na zhromaždenie dokumentov (časopisov, brožúr, programových vyhlásení atď.) týkajúcich sa školských knižníc z celého sveta. Vystavujú sa na výročných konferenciách, sú zdrojmi bibliografického prieskumu a iných publikácií. Ďalšie zdroje sú prístupné prostredníctvom web-stránky IASL.
 • The IASL Murofushi Research Funds (IASL Murofushiho fond pre výskum) poskytuje granty na výskumné projekty v oblasti školských knižníc. The Research Special Interest Group (Špeciálna skupina pre výskum) koordinuje stály projekt, ktorý je zameraný na zaznamenávanie a poskytovanie abstraktov článkov v publikáciách IASL.
 • Programové vyhlásenie IASL o školských knižniciach (1993) podporuje celosvetový rozvoj školských knižníc, napr. rozšírenie IFLA/UNESCO Manifestu školských knižníc a IFLA/UNESCO Smerníc pre školské knižnice a ich preklad do čo najväčšieho počtu jazykov.
 • Výbory a Špeciálne záujmové skupiny združujú ľudí, ktorí sa venujú konkrétnym aspektom práce v IASL, ako je tvorba publikácií, výskum a rozvoj, vzdelávanie školských knihovníkov.
 • Publikácie IASL zahŕňajú knihy, zborníky z konferencií a časopis School Libraries Worldwide, ktorý vychádza trikrát ročne. Zameriava sa na výskum v danej oblasti.

História IASL

V 60-tych rokoch 20. storočia sa školskí knihovníci zúčastňovali stretnutí World Confederation of Organization of the Teaching Profession WCOTP (Svetovej konfederácie organizácií vzdelávacích profesií). Neskôr vzniklo medzinárodné fórum pre tých, ktorí sa zaujímajú o rozvoj knižničných služieb na základných a stredných školách. Bol vytvorený Medzinárodný kontrolný výbor s členmi z Anglicka, Kene, Paraguaya, Malajzie, Austrálie a Spojených štátov amerických. IASL bola založená v roku 1970 na Jamajke. Od toho času sa IASL rozrástla, zahŕňa tak individuálnych členov ako aj asociácie. Za účelom spolupráce s učiteľmi a knihovníkmi IASL naďalej spolupracuje s WCOTP a stala sa členom International Federation of Library Associations and Institutions IFLA (Medzinárodnej federácie knihovníckych asociácií a inštitúcií). V súčasnosti je IASL asociovaná v UNESCO kategória C a neformálne pracuje s International Reading Association IRA (Medzinárodnou asociáciou čítania) a International Board on Book for Young People IBBY (Medzinárodnou knižnou radou pre mládež). Prvá medzinárodná konferencia IASL sa konala v Londýne v r. 1971. Na konferencii, ktorá sa konala na Jamajke v r.1996, oslávila IASL 25. výročie konania svojich konferencií.

Na stránke IASL (http://www.iasl-slo.org) sú uverejnené informácie o asociácii, Programové vyhlásenie o školských knižniciach, aktuálne informácie, správy z výročných konferencií, publikácie, zborníky a linky. Stránka obsahuje aj materiály z výskumu v oblasti školských knižníc, časopis IASL – Školské knižnice vo svete, zdroje o školských knižniciach na internete, dokumenty o školskom knihovníctve a ďalšie materiály.

Preložila a spracovala: Lucia Paulinyová