Legislatíva

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Tlačivo o zriadení školskej knižnice

Komentovaný výklad zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a       o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.knizniciach_aktualizacia_2016

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Metodický pokyn pre školské knižnice k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Štatút školskej knižnice – Vzor

Vzor štatútu školskej knižnice sa týka školy, ktorá má právnu subjektivitu a neposkytuje knižnično-informačné služby verejnosti.

Knižničný a výpožičný poriadok – Vzor

Cenník služieb a sankčných poplatkov – Vzor

Vzor Cenníka služieb a sankčných poplatkov sa týka školskej knižnice, ktorá nie je integrovaná a teda neposkytuje knižnično-informačné služby verejnosti.

Ochrana osobných údajov