Prihláška do 14. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy – slovenské školy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Poučenie

Záväzne prihlasujeme školu do 14. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov a čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v česko-slovenskom projekte.

Vyplnením osobných údajov na prihláške vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľovi Národný inštitút vzdelávania a mládeže, so sídlom Ševčenkova 1128/11 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Vaše uvedené osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Po ukončení predmetného 14. ročníka česko-slovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

POVINNÉ ÚDAJE:

Príklad: Základná škola s materskou školou
Príklad: Vodová 1
Príklad: Bratislava
Príklad: 851 00
Príklad: Eva Adamová
Príklad: 00421 2 68 20 86 10, 0903 333 333

PRIHLÁSENIE ŽIAKOV

Príklad: 120
Príklad: 80
Príklad: 0
Príklad: 200
Uveďte kód školy podľa uvedeného delenia:
Základná škola – kód 1
Špeciálna škola – kód 2
Málotriedka – kód 3
Osemročné gymnázium – kód 4

Príklad: 1

POZNÁMKA

V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou českou školou, uveďte jej názov a sídlo. Prosím, požiadajte Vašu českú partnerskú školu, aby vo svojej elektronickej prihláške, ktorú vyplní na webovom sídle www.nivam.sk, uviedla zase názov a sídlo Vašej školy.
POZOR: Ak obe dohodnuté školy neuvedú požadované údaje, bude to považované za pokyn k vybraniu iných partnerských škôl.

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY