1. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spojuje školy

Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe – Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravili pre základné a stredné školy česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc.

 

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

Propagácia česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt od 2. septembra  2009 propagovala v rámci Slovenskej republiky: Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, krajské školské úrady, Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom webových stránok a Učiteľské noviny.

Priebeh česko-slovenského projektu

Základné a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť česko-slovenského projektu, mali vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená na internetovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice a zaslať ju do 18. septembra 2009 na e-mailovú adresu: rozalia.cenigova@mpc-edu.sk.

Zhromaždené prihlášky základných a stredných škôl mala zaslať Slovenská pedagogická knižnica 21. septembra 2009 Národní pedagogické knihovně Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání). Najprv sa mali vytvárať dvojice medzi slovenskými a českými školami podľa typu škôl a počtu prihlásených žiakov. Následne sa obom školám mala zaslať kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy v druhom štáte.

Vytvorenie záložiek do kníh a ich vzájomné zasielanie malo byť len v pôsobnosti zúčastnených škôl. Výmena záložiek sa mala ukončiť 31. októbra 2009.

 1. októbra 2009 Národní pedagogická knihovna Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání) mala vyzvať všetky partnerské školy k vyhodnoteniu priebehu celej akcie. Vyhodnotenie malo prebiehať do 30. novembra 2009.

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Do česko-slovenského projektu sa prihlásilo:

 • České školy:
  •  55 základných škôl
  •  2 stredné školy
  •  5 643 žiakov základných a stredných škôl
 • Slovenské školy:
  •  164 základných škôl
  •  42 stredných škôl
  •  19 447 žiakov základných a stredných škôl

Slovenská pedagogická knižnica spracované prihlášky slovenských základných a stredných škôl vo forme dvoch tabuliek zaslala 21. septembra 2009 Národní pedagogické knihovně Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání).

Národní pedagogická knihovna Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání) vytvorila dvojice medzi 55 českými základnými školami a 60 slovenskými základnými školami podľa počtu prihlásených žiakov a obom školám zaslala kontaktné adresy. Zoznamy nezaradených 104 slovenských základných škôl, 42 slovenských stredných škôl a českých stredných škôl zaslala 29. septembra 2009 naspäť Slovenskej pedagogickej knižnici, ktorá následne vytvorila dvojice medzi slovenskými školami podľa typu škôl a podľa počtu prihlásených žiakov. Každá dvojica dostala vzájomné kontaktné údaje a bola informovaná, že tvorenie záložiek a ich obojstranná výmena bude len v ich pôsobnosti.

 1. októbra 2009 Slovenská pedagogická knižnica vyzvala zúčastnené slovenské základné a stredné školy o dobrovoľné vyhodnoteniečesko-slovenského projektu, respektíve „slovensko-slovenského“ projektu vzhľadom na veľký počet vytvorených slovenských partnerských dvojíc. Stručnú správu o priebehu realizácie projektu zaslalo89 základných a stredných škôl. Viaceré z nich k správe pripojili aj fotografie.

 

Výber z hodnotenia základných a stredných škôl spolu s fotografiami je dostupný tu:

www.spgk.sk/swift_data/source/docky/Vyhodnotenie_ZS_SS

(súbor doc, 46,2 MB)

Vyhodnotenie projektu za Českú republiku

Prijatie česko-slovenského projektu

Učitelia i žiaci základných a stredných škôl prijali česko-slovenský projekt veľmi pozitívne. Pochopiteľne, sklamanie z pridelenej slovenskej školy namiesto českej školy prejavilo niekoľko škôl. Väčšina slovenských základných a stredných škôl prijala s pokorou svoju partnerskú školu.

„Naše deti boli z tohto projektu nadšené. S chuťou a zábavou tvorili záložky. Myslíme si, že aj toto je forma, ako ukázať deťom, že čítanie je stále aktuálne a dokonca čítať s krásnou záložkou je aj lákavé.“ (Alexandra Marková, Spojená škola, Základná škola a Gymnázium, Tilgnerova, Bratislava)

„Zapojili sme sa doňho kvôli krásnej myšlienke a poslaniu.“ (Zuzana Polláková, Základná škola, Trstená, Raková)

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky najmä na hodinách výtvarnej výchovy, literárnej, dramatickej, pracovnej i informatickej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v Školskom klube detí alebo v rámci záujmových krúžkov. Ojedinele doma. Záložky boli vyrábané rôznymi technikami: kreslené, lepené, tvorené kolážami, tkané, paličkované, batikované, vyšívané, háčkované a iné. Na niektoré žiaci písali odkazy svojim budúcim kamarátom. Kvôli pevnosti záložky obšívali, drôtovali alebo zalisovali do fólie. Námety na záložky žiaci hľadali na internete, v časopisoch a knihách. Mnohí využili aj svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh.

Výmena záložiek

Žiaci okrem samotných záložiek posielali často svojim kamarátom z partnerskej školy propagačné materiály o svojej škole, meste, dedine, školské časopisy, fotografie žiakov, ktorí sa podieľali na tvorbe záložiek, sprievodne listy, v ktorých sa predstavili a opísali aktivity v škole, poprípade priložili rôzne ručné práce.

Prínos česko-slovenského projektu

Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov medzi školami, podporila záujem o čítanie, často prispela k zvýšeniu návštevnosti školskej knižnice, ale aj vytvorila priestor pre nadviazanie priateľských vzťahov medzi žiakmi i učiteľmi z partnerských škôl. Viaceré zúčastnené základné a stredné školy si chcú v budúcnosti písať listy, vymieňať si výtvarné práce, vianočné pozdravy, pozdravy ku Medzinárodnému dňu učiteľov, Medzinárodnému dňu detí. Niektoré sa rozhodli, že svojim kamarátom pripravia vianočné prekvapenie v podobe malých vlastnoručne vyrobených darčekov.

„Reakcie našich detí na tento projekt boli veľmi pozitívne. Naozaj sa im páčilo to, že niečo vytvorili pre deti z iných škôl, čo bola pre nich veľká motivácia, aby predviedli, že aj mentálne postihnuté detičky vedia byť veľmi šikovné.“ (Jana Vašková, Špeciálna základná škola, Sereď)

„Sme radi, že sme sa takouto cestou mohli zviditeľniť a že sa o nás dozvedia aj v Česku… Okrem iného sa v týchto dňoch zvýšila aj návštevnosť knižnice. Verím, že to bude aj v budúcnosti.“ (Antónia Štefanová, Základná škola s MŠ, Rakovec nad Ondavou)

„Ich záložky [ZŠ, Sadová, Veľká Bíteš] sme použili ako odmeny najlepším a najšikovnejším tvorcom. Ďalšie dostávajú deti v školskej knižnici, kde spolu s vypožičanou knihou dostanú i záložku. Musíme konštatovať, že aj takouto akciou sa zvýšil počet žiakov, ktorí si požičiavajú knihy z našej školskej knižnice.“ (Dana Halajová, Základná škola, Na hôrke, Nitra)

Poďakovanie

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave česko-slovenského projektu. Menovite ďakujem zástupcom Národní pedagogické knihovně Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání), a to riaditeľke Mgr. Alici Koškovej a koordinátorke za Českú republiku Mgr. Radmile Indrákovej.

Veľkú vďaku vyjadrujem všetkým učiteľom, ktorí sa rozhodli podporiť u žiakov záujem o čítanie, vytvorili im priestor pre tvorenie záložiek, kreatívne ich pri tvorbe usmerňovali a pomáhali im nadväzovať priateľské vzťahy či už s českými, alebo slovenskými rovesníkmi.

Úprimné ďakujem všetkým žiakom za to, že sa stali vzácnymi poslami dobra a žičlivosti.