Prihláška do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Poučenie

Záväzne prihlasujeme školu do 12. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych príbehov a čestne prehlasujeme, že budeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z účasti v celoslovenskom projekte.

Vyplnením osobných údajov na prihláške vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľovi Národný inštitút vzdelávania a mládeže, so sídlom Ševčenkova 1128/11 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Vaše uvedené osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Po ukončení predmetného 12. ročníka celoslovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

POVINNÉ ÚDAJE:

Príklad: Stredná odborná škola
Príklad: Vodová 1
Príklad: Bratislava
Príklad: 851 00
Príklad: Adam Adamovský
Príklad: adam.adamovsky@gmail.com
Príklad: 02/68 20 86 10, 0903/333 333

PRIHLÁSENIE ŽIAKOV ZO STREDNEJ ŠKOLY

Príklad: 20
Príklad: 25
Príklad: 20
Príklad: 0
Príklad: 65
Uveďte kód školy podľa uvedeného delenia:
Akadémia (napr. dopravná, hotelová, obchodná, pedagogická) – kód 1
Gymnázium – kód 2
Stredná odborná škola – kód 3
Stredná zdravotnícka škola – kód 4
Iná stredná škola – kód 5

Príklad: 3

POZNÁMKA

V prípade, že si Vaša škola dohodla výmenu s konkrétnou školou, uveďte jej názov a sídlo. Prosíme, požiadajte Vašu partnerskú školu, aby vo svojej elektronickej prihláške uviedla zase názov a sídlo Vašej školy. Ďakujeme Vám za akceptovanie uvedeného pokynu.
ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY