Prihláška do 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Poučenie

Záväzne prihlasujeme podujatie našej školskej knižnice do 19. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a čestne prehlasujeme, že ho zorganizujeme 23. októbra 2023.

Vyplnením osobných údajov na prihláške vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľovi Národný inštitút vzdelávania a mládeže, so sídlom Ševčenkova 1128/11 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Vaše uvedené osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre vzájomnú komunikáciu medzi Vami a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Po ukončení predmetného 19. ročníka celoslovenského projektu budú Vaše osobné údaje archivované v súlade s Registratúrnym poriadkom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže po dobu piatich rokov. Následne budú údaje vymazané z úložiska.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

POVINNÉ ÚDAJE:

ĎAKUJEME VÁM ZA VYPLNENIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY