Zborníky na internete

Zborníky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV – https://spaeds.sk/category/publikacie/

Paedagogica (Univerzita Komenského v Bratislave) – https://fphil.uniba.sk/zbornikpaedagogica/

Paedagogica Specialis (Univerzita Komenského v Bratislave) – https://alis.uniba.sk:8443/search/query?term_1=Paedagogica+specialis&theme=Katalog 

Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov (ISBN 978-80-223-4847-8) – https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KP/KAPESO/Publikacie/Zbornik_prispevkov_2019.pdf

Juvenilia Paedagogica (Trnavská univerzita v Trnave) – https://pdf.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica

Acta FacultatisPaedagogicae Universitas Tyrnaviensis (Trnavská univerzita v Trnave) – https://pdf.truni.sk/veda-vyskum?acta-facultatis

zborníky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/fakulta/e-kniznica/zborniky/

publikácie UPJŠ v Košiciach – https://unibook.upjs.sk/sk/31-pedagogika?id_category=31&n=26

Paedagogica: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-pedagogiky-a-andragogiky/pedagogika/zbornik-paedagogica/

Acta Andragogica https://fphil.uniba.sk/actaandragogica/