Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) slúži ako centrálne úložisko pre záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce študentov slovenských vysokých škôl. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP.

Autori záverečných prác (bakalárskych, diplomových a dizertačných) a kvalifikačných prác (rigoróznych a habilitačných) NEVKLADAJÚ svoje práce priamo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ale do lokálneho úložiska záverečných prác na príslušnej vysokej škole podľa jej internej smernice. Záverečné a kvalifikačné práce vkladajú do CRZP vysoké školy, nie študenti.

Legislatíva, metodické usmernenia, príručky… 

 

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

  • vyhľadávanie prác v CRZP od 2010