Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

Umelecká činnosť doktorandov a odborných zamestnancov vysokých škôl je evidovaná v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) s cieľom zabezpečiť jej komplexnú evidenciu, vytvoriť unikátny informačný zdroj pre odbornú i laickú verejnosť a poskytovať podklady pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.

Evidencia výstupov umeleckej činnosti je upravená poslednou vyhláškou MŠVVaŠ SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a metodicky usmernená pokynmi k evidencii na aktuálne vykazovacie obdobie Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 

 

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

 • vyhľadávanie záznamov v CREUČ 1 – od VO 2010 do VO 2021
 • vyhľadávanie záznamov v CREUČ 2 – od VO 2022

 

Prispievatelia CREPČ a CREUČ – zoznam CVTI SR

 1. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 3. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 4. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 5. Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 7. Katolícka univerzita v Ružomberku
 8. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 9. Prešovská univerzita v Prešove
 10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 11. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 12. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 13. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 14. Technická univerzita v Košiciach
 15. Technická univerzita vo Zvolene
 16. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 17. Trnavská univerzita v Trnave
 18. Univerzita J. Selyeho
 19. Univerzita Komenského v Bratislave
 20. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 21. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 22. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 23. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 24. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 25. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 26. Vysoká škola Danubius
 27. Vysoká škola DTI
 28. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
 29. Vysoká škola manažmentu
 30. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 31. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 32. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 33. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 34. Žilinská univerzita v Žiline