Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedecko-výskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005 bol jej význam podčiarknutý zahrnutím do metodiky rozdeľovania rozpočtových finančných prostriedkov a povinnosť odovzdávania i zverejňovania výsledkov publikačnej činnosti verejnou vysokou školou. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie centrálneho registra na evidenciu publikačnej činnosti (CREPČ) schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou verejných vysokých škôl.

Evidencia výstupov publikačnej činnosti je upravená poslednou vyhláškou MŠVVaŠ SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a metodicky usmernená pokynmi k evidencii na aktuálne vykazovacie obdobie Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 

Získané údaje predstavujú podklady na vytvorenie výročnej správy fakúlt a univerzít o publikačnej činnosti, ako i ročnej databázy o vytvorených alebo publikovaných dielach, ktoré slúžia ako podklad pre dotačnú činnosť Ministerstva školstva SR univerzitám v oblasti vedy, výskumu a vývoja. Zhromaždené údaje majú na úrovni verejnosti poskytovať prehľad o činnosti všetkých (univerzitných) pracovísk a súčasne umožňovať kvalifikované porovnanie a vyhodnotenie činnosti rovnako zameraných pracovísk na rôznych univerzitách.

 

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

 • vyhľadávanie záznamov v CREUČ 1 – od VO 2010 do VO 2021
 • vyhľadávanie záznamov v CREUČ 2 – od VO 2022

 

Prispievatelia CREPČ a CREUČ – zoznam CVTI SR

 1. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 3. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 4. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 5. Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 7. Katolícka univerzita v Ružomberku
 8. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 9. Prešovská univerzita v Prešove
 10. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 11. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 12. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 13. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 14. Technická univerzita v Košiciach
 15. Technická univerzita vo Zvolene
 16. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 17. Trnavská univerzita v Trnave
 18. Univerzita J. Selyeho
 19. Univerzita Komenského v Bratislave
 20. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 21. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 22. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 23. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 24. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 25. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 26. Vysoká škola Danubius
 27. Vysoká škola DTI
 28. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
 29. Vysoká škola manažmentu
 30. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 31. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 32. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 33. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 34. Žilinská univerzita v Žiline