Dotazník (doplnenie) – Podpora pedagogických a odborných zamestnancov v rámci národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

V nasledujúcich položkách prosím označte tie aktivity, o ktoré máte záujem na stupnici od 1 (vôbec nemám záujem) po 5 (mám veľký záujem).

Vami zvolená hodnota: 1
Škola, ktorá využije túto ponuku bude mať zabezpečený odborný monitoring učebných potrieb členov pedagogického zboru (spoločných i individuálnych) a spracovanie návrhu odporúčaného plánu profesijného rozvoja na školský roku 2023/24.
Vami zvolená hodnota: 1
Letná škola bude prebiehať v určenom zariadení cca 3 dni, NIVaM hradí ubytovanie, stravné a odborný program pre účastníkov. Školy ktoré si vyberú túto možnosť budú oslovené s konkrétnou ponukou tém prednášok a iných aktivít.
Vami zvolená hodnota: 1
Škola má záujem o zahraničnú pracovnú cestu do škôl, ktoré riešia podobné pedagogické problémy. Pracovnej cesty sa budú môcť zúčastniť najviac dvaja pedagogický zamestnanci.
Vami zvolená hodnota: 1
Škola má záujem navštíviť niektorú zo škôl zapojenú do POP alebo POP II, kde sa bude inšpirovať príkladmi dobrej praxe.
Vami zvolená hodnota: 1
Škola si bude môcť zakúpiť odporúčaný „balíček“ odbornej literatúry pre potreby profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov do učiteľskej knižnice.
Vami zvolená hodnota: 1
Škola privíta zástupcov iných oslovených škôl s tým, že v rozsahu 3 dní sa zaviaže zabezpečiť observáciu pedagogických procesov a procesov manažovania výchovy a vzdelávania.
Vami zvolená hodnota: 1
Škola si chce vybrať z ponuky programov profesijného rozvoja, ktoré pre ňu zabezpečí v nasledujúcom školskom roku NIVaM, pôjde napr. o tieto programy a ponuka bude zaslaná následne: Inovácia stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchove mimo vyučovania v súlade s rešpektovaním rôznorodosti detí a žiakov; Mastery learning v celodennej edukácii detí a žiakov z MRK; Metódy a techniky personalizovaného vyučovania; Podpora zefektívnenia práce metodických orgánov v školách a školských zariadeniach; Rozširujúce vzdelávanie rómsky jazyk; Rozvíjanie kultúry učiacej sa školy, školského zariadenia; Rómsky jazyk a reálie (kvalifikačné štúdium); Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; Špecializačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v kariérovej pozícii triedny učiteľ; Využitie prvkov rómskej kultúry v školskej praxi.
Vami zvolená hodnota: 1
Škole sa bude venovať odborný tím NIVaM, ktorý jej predstaví aktivity na podporu plnenia úloh implementácie modelu Celodenného výchovného systému v kontexte inovácie Školského vzdelávacieho / výchovného programu.
Čestné rehlásenie
Uvedené osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla budú spracúvane za účelom evidencie spolupráce s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov Národným inštitútom vzdelávania a mládeže nájdete na stránke https://bit.ly/3TwIrXR