DIGITÁLNA KNIŽNICA A BIBLIOGRAFIE

Knižnica NIVaM sprístupňuje časť svojho historického fondu a výročné školské správy vybraných slovenských stredných škôl v digitalizovanej podobe pod názvom DIGITÁLNA KNIŽNICA. Naskenované dokumenty sú vo formáte PDF – v menšom rozlíšení na webovom sídle knižnice a vo väčšom a kvalitnejšom rozlíšení na osobitne vyhradenom počítači v priestoroch knižnice. Digitalizované dokumenty sú voľne dostupné k tlači aj kopírovaniu.


DIGITALIZOVANÉ DOKUMENTY

HISTORICKÝ FOND

  • literatúra pre deti a mládež od 18. storočia do roku 1918 – 14 titulov
  • pedagogika od 19. storočia do roku 1918 – 29 titulov
  • rukopisy z 18.-19. storočia – 26 titulov
  • učebnice od 18. storočia do roku 1918 – 149 titulov
  • výročné školské správy z 19. storočia a – 19 titulov
  • výročné školské správy vybraných stredných škôl z 20. storočia – 360 titulov

 


PUBLIKÁCIE KNIŽNICE NA STIAHNUTIE

SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ KNIŽNICA

 


BIBLIOGRAFIE SPRACOVANÉ A VYDANÉ KNIŽNICOU

TEMATICKÉ BIBLIOGRAFIE

Uplatnenie absolventov SŠ a VŠ na trhu práce (2010 – 2024) –  formát .docx, 60 kB

Syndróm vyhorenia

Hodnotenie žiakov na základnej škole (2010 – 2023) – formát .pdf, 226 kB)

Migrácia a migranti na Slovensku (2002 – 2023) – formát .pdf, 631 kB

Domáce násilie (2003 – 2023) – formát .docx, 85 kB

Vzdelávanie Rómov na Slovensku

Talentované deti a mládež (2002 – 2023) – formát .docx, 60 kB

Kyberšikanovanie (2010 – 2022) – formát .docx, 28 kB

Dištančné vzdelávanie (1995 – 2020) – formát .pdf, 204 kB

Slovenčina – náš materinský jazyk (1980 – 2019) – formát .pdf, 145 kB

Problematika sluchovo postihnutých v slovenskej literatúre (2010 – 2017) – formát .pdf, 293 kB

Slováci v Poľsku (literatúra z rokov 2000 – 2016) – formát .doc, 122 kB

Rozvod a jeho dôsledky (2003 – 2013) – formát .doc, 95 kB

Vplyv médií na psychický vývin detí a mládeže (2002 – 2012) – formát .doc, 203 kB

Problematika starnutia a kvalita života seniorov (2006 – 2011) – formát .doc, 246 kB

Šikanované dieťa

Autistické dieťa

Alternatívne školstvo na Slovensku v rokoch 2001 – 2008 – formát .doc, 179 kB

Slováci v Chorvátsku a Chorváti na Slovensku (1991 – 2008) – formát .doc, 98 kB

Integrácia postihnutých žiakov na Slovensku

Týrané dieťa (literatúra v rokoch 1996 – 2002) – formát .doc, 124 kB

Poruchy učenia (literatúra na Slovensku v rokoch 1995 – 2002) – formát .doc, 105 kB

 

PERSONÁLNE BIBLIOGRAFIE

Anton Hykisch 

Jozef Leikert: personálna bibliografia / zostavila Miroslava Hajtmánková. Bratislava : SPK, 2021. ISBN 978-80-974036-0-7. – len v printovej podobe

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia (1919 – 2019) – formát .doc, 176 kB

Ján Amos Komenský (1592 – 1670) – Komeniologická literatúra z fondov Slovenskej pedagogickej knižnice (1659 – 2017) – formát .doc, 1,44 kB

 

PRÍLEŽITOSTNÉ VÝBEROVÉ BIBLIOGRAFIE

100. výročie konca 1. svetovej vojny (1918-2018), vzniku Československej republiky (1918-2018), úmrtia Milana Rastislava Štefánika (1919-2019) – literatúra z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice z rokov 1920 – 2016 (výberová bibliografia) – formát .doc, 360 kB

Slovenská pedagogická knižnica

Bibliografia školských zákonov, opatrení, nariadení a smerníc MŠ SR