SLUŽBY KNIŽNICE (PREDREGISTRÁCIA)

Knižnica NIVaM je špecializovanou knižnicou, so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Knižnica poskytuje komplexné knižnično-informačné služby; koordinuje tvorbu bibliografií; utvára a sprístupňuje knižničné a bibliografické databázy vo svojej špecializácii; podporuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania; je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému školstva ako aj metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie.


Výpožičné služby

Konzultačné, referenčné a iné služby

 • o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
 • o vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v SR a zahraničí
 • prístup k informáciám prostredníctvom internetu
 • prístup k počítačom na písanie a tlač vlastných dokumentov
 • konzultácie pri využívaní informačných technológií

V prípade záujmu o skupinovú prehliadku, exkurziu či konzultáciu kontaktujte:

Bibliograficko-informačné a rešeršné služby

 • rešeršné služby z vlastných a zahraničných báz dát podľa zadaných požiadaviek
 • vypracovávanie bibliografií, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií

Služba document delivery zo systému Subito

Kopírovacie a skenovacie služby 

Propagačné služby

 • kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre čitateľov
 • exkurzie a prednášky o OKIS
 • výstavy a výstavky
 • vydávanie propagačných materiálov o OKIS
 • poskytovanie publikácií a drobných tlačí vydávaných OKIS

Konzultačné a poradenské metodické služby

 


DOKUMENTY KNIŽNICE:

 

Zásady ochrany osobných údajov nutné aktualizovať

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám neplatný link

      Žiadosť o poskytnutie informáciínutné aktualizovať