Otázky a odpovede – Podporné opatrenia (PO) pre deti a žiakov

Rodič nežiada o konkrétne podporné opatrenia. Rodič žiada o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Teda žiada o to, aby sa učiteľ, školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy, alebo poradňa vyjadrili či jeho dieťa potrebuje podporu vo vzdelávaní a ak áno, tak aké konkrétne opatrenia. Následne s týmto vyjadrením žiada riaditeľa školy o poskytnutie podporných opatrení, ktoré sú uvedené v predmetnom vyjadrení a tiež v takom rozsahu ako sú odporúčané. 

Zákonný zástupca si nemôže žiadať konkrétne PO, on dáva Žiadosť o poskytnutie PO, ktoré sú odporúčané vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia. Po celom procese, kedy už má riaditeľ v rukách žiadosť o poskytnutie PO aj s Vyjadrením na účel poskytnutia PO s odporúčanými PO žiakovi, sa riaditeľ vyjadruje či ich po prehodnotení podmienok školy (finančné, personálne, priestorové, materiálno-technické) vie zabezpečiť. Nie je dôvod, aby sa riaditeľ školy vyjadroval ku každej správe z diagnostického vyšetrenia z poradne.

Podporné opatrenia sú poskytované na základe pedagogickej alebo orientačnej diagnostiky v škole alebo odbornej diagnostiky v zariadení poradenstva a prevencia. To znamená, že učiteľ, školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy identifikuje, že dieťa alebo žiak má potrebu podpory vo vzdelávaní. Rovnako to platí v prípade poradne. Ak rodič nie je stotožnený s poskytovaním podpory zo strany školy a má pocit, že je nedostatočná, môžete sa obrátiť na poradenské zariadenie.

Ak posielate žiaka na vyšetrenie do zariadenia poradenstva a prevencie k žiadosti o vyšetrenie prikladáte aj žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Samozrejme žiadosť musí byť s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.  Samozrejme poradňa pred poskytnutím odborných činností dá zákonnému zástupcovi tiež podpísať informovaný súhlas.   

Odporúčame k žiadosti priložiť aj pedagogickú charakteristiku, aby CPP vedelo, aký má žiak problém.  

Od 1 .9. 2023 sa žiaci už nevzdelávajú formou integrácie. Ak mal žiak z dôvodu integrácie (do 31. 8. 2023) vypracované IVP, pretože sa vzhľadom na ŠVVP nemohol vzdelávať podľa ŠkVP, ktorú navštevuje (§ 7a školského zákona). Žiak sa vzdeláva podľa IVP s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a nie je potrebné informovaný súhlas podpisovať každý rok, pokiaľ vzdelávanie podľa IVP trvá. Vypracovanie IVP je potrebné konzultovať so zákonným zástupcom. Nie každý žiak, ktorému sú poskytnuté podporné opatrenia musí mať vypracovaný IVP. Podporné opatrenia môžu byť poskytnuté aj žiakom bez ŠVVP.  

K podporným opatreniam nie je potrebné spisovať informovaný súhlas keďže sú poskytnuté na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo na základe žiadosti PZ alebo OZ s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.   

Rodičia už nevypisujú zmenu formy vzdelávania, pretože žiakov už neintegrujeme. Intervencie ako súčasť podporného opatrenia zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy (§ 145a ods.2 písm. c) školského zákona). Samozrejme školský špeciálny pedagóg, alebo odborný zamestnanec si vedie záznamy o poskytovaní intervencie žiakovi. Zároveň je potrebná evidencia poskytnutých podporných opatrení napr. v Katalógovom liste žiaka.  

Ak ste dostali správy z diagnostického vyšetrenia týkajúce sa žiakov, ktorí už boli vzdelávaní formou integrácie, postupujete podľa krokov k poskytnutiu podporných opatrení a poskytované podporné opatrenia uvediete v IVP.  

V prípade, ak sa správy z diagnostického vyšetrenia týkajú žiakov, ktorí neboli doteraz integrovaní, ale v správe je ešte odporúčaná integrácia, tohto času už v súlade s novelou školského zákona neintegrujete žiaka, ale postupujete podľa krokov k poskytnutiu podporného opatrenia. IVP vypracujete žiakom, ktorí z dôvodu ŠVVP nevedia postupovať podľa ŠkVP alebo tým, ktorí majú schválené individuálne vzdelávanie.  

V prípade, že žiak nemá IVP, odporúčame evidovať poskytovanie podporných opatrení napríklad v Katalógovom liste žiaka. 

Poskytnutie podporných opatrení neschvaľujete na pedagogickej rade. K poskytovaniu podporných opatrení sa vyjadruje riaditeľ školy po prehodnotení podmienok školy. 

V prípade žiakov, ktorí sú vzdelávaní podľa IVP, postupujete podľa krokov k poskytnutiu podporných opatrení a poskytované podporných opatrení uvediete v IVP.  V prípade, že žiak nemá IVP, odporúčame evidovať poskytovanie podporných opatrení napríklad v Katalógovom liste žiaka.  

K poskytovaniu podporných opatrení sa vyjadruje riaditeľ školy po prehodnotení podmienok školy.  

Ak žiak postupuje pomalším tempom a potrebuje podporu vo vzdelávaní, ktorú identifikoval učiteľ, školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec školy alebo zariadenie poradenstva a prevencie, postupujete podľa krokov k poskytnutiu podporných opatrení.  

Je to tímová práca a komplexné posúdenie. Je potrebné to medzi sebou odkonzultovať (odborní zamestnanci, ktorí realizovali diagnostiku). Ak PO odporúča aj psychológ, aj špeciálny pedagóg, tak spoločne vydajú Vyjadrenie na účel poskytnutia PO. Ak odporúča PO len jeden odborný zamestnanec, vydá Vyjadrenie len on. Nikde v usmerneniach nie je uvedené, kto konkrétne vydáva Vyjadrenie v rámci zariadenia poradenstva a prevencie, uvádzané je stále ZPP ako celok, resp. odborný zamestnanec ZPP/odborní zamestnanci ZPP.  

Doba platnosti (presný dátum) sa do Vyjadrenia na účel poskytnutia PO zväčša neuvádza, ale uvádza sa rozsah poskytovania PO (resp. odporúčaný rozsah poskytovania PO). V  Katalógu podporných opatrení je uvedených všetkých 21 podporných opatrení . Každé podporné opatrenie, keď si ho rozkliknete, obsahuje: opis, cieľovú skupinu, personálne zabezpečenie, formu a odporúčaný rozsah PO. Každé PO má iný odporúčaný rozsah poskytovania – môže to byť odporúčaný počet hodín, obdobie alebo individuálne podľa potreby. V každom PO je to uvedené. Ak dáte presný rozsah a ohraničíte to dátumovo, poskytovanie PO pre dieťa/žiaka skončí k danému dátumu. V prípade ale, že to dieťa/žiak to PO potrebuje aj naďalej, pri prehodnotení poskytnutia PO (poskytnúť podporné opatrenia, predĺžiť poskytovanie opatrenia alebo ukončenie poskytovania PO) je potrebné celý proces poskytnutia PO  absolvovať úplne od začiatku (Žiadosť o Vyjadrenia na účel poskytovania PO, Vystavenie Vyjadrenia na účel…, Žiadosť o poskytnutie…, Vyjadrenie k poskytnutiu PO). Takže vy ako odborní zamestnanci musíte zvážiť pri každom PO či je to PO potrebné z dlhodobého hľadiska a rozsah určíte na presne dátumovo neohraničené obdobie alebo pri krátkodobých, konkrétnych PO viete určiť dokedy sa PO má poskytovať a viete predpokladať, že po tomto období dieťa/žiak to PO nebude potrebovať, resp. bude musieť dôjsť k prehodnoteniu a bude potrebné mu PO časom pridať (v takomto prípade ale bude potrebné proces poskytovania PO znova absolvovať od začiatku).   

Žiadateľom PO môže byť:  

  • ZZ dieťaťa alebo neplnoletého žiaka,  
  • plnoletý žiak, 
  • pedagogický alebo odborný zamestnanec, zástupca zariadenia – tí vždy len so súhlasom ZZ.   

Vyjadrenie na účel poskytovania PO sa vydáva vždy tomu, kto o toto Vyjadrenie žiada. Ak o to žiada priamo ZZ/plnoletý žiak, tak sa vydáva ZZ/plnoletému žiakovi. Ak o to žiada pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec, tak sa Vyjadrenie na účel poskytovania PO vydá tomuto zamestnancovi – v takomto prípade už ale pri žiadosti je súhlas ZZ; teda preto je možné vydať Vyjadrenie priamo PZ/OZ. V prípade ale, že Vás priamo požiada ZZ z prostredia SZP a Vy máte obavu, že sa to Vyjadrenie nedostane do školy, je potrebné si to ošetriť podpisom ZZ, ktorý žiadal o Vyjadrenie (Informovaný súhlas, že CPP môže poskytnúť Vyjadrenie škole, ktorú dieťa/žiak navštevuje). Ale jeden exemplár vždy potrebujete odovzdať aj ZZ (osobne, poštou), druhý exemplár po písomnom súhlase ZZ zašlete škole. Vždy si to ošetriť súhlasom ZZ. 

Z dôvodu poskytnutia podporného opatrenia nie je potrebné, aby mal žiak vypracovaný IVP. Podľa IVP postupuje žiak, ktorý vzhľadom ku ŠVVP nevie postupovať podľa školského vzdelávacie programu, alebo žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v ZŠ ( § 7a školského zákona). Evidencia poskytovaných PO môže byť vedená v osobnom spise dieťaťa, v katalógovom liste žiaka. Podrobnejšia evidencia o poskytovaných PO je individuálna podľa konkrétneho opatrenia. 

Riaditeľ sa vyjadruje či vie zabezpečiť poskytnutie podporných opatrení, ktoré sú uvedené vo vyjadrení na účel poskytnutia podporných opatrení (vo vyjadrení ich môže byť 1-19) .

ZPP o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže požiadať zákonný zástupca alebo PZ, OZ školy. PZ a OZ školy  o Vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže požiadať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V prípade PO, ku ktorým sa môže vyjadriť iba ZPP (§ 145b ods.1 písm b) je potrebné o Vyjadrenie na účel poskytnutia PO požiadať ZPP. 

Čo sa týka rozsahu podporného opatrenia (PO), je to individuálne v závislosti od konkrétneho podporného opatrenia, a samozrejme od potrieb dieťaťa/žiaka. Na webovej stránke https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/ nájdete k stiahnutiu Katalóg podporných opatrení, kde sú uvedené opisy podporných opatrení obsahujúce aj stručnú informáciu k rozsahu PO. Odporúčame, aby ste pri návrhu rozsahu PO zvážili všetky relevantné aspekty dieťaťa/žiaka a navrhli rozsah, ktorý reflektuje jeho individuálne potreby.   

——   

Príklad 1: PO - Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy - je odporúčané v rozsahu 33 hodín ročne pre deti z cieľovej skupiny (napríklad dieťa cudzincov) v predprimárnom vzdelávaní. Avšak napríklad žiakovi, ktorý je schopný samostatne fungovať v školskom prostredí a má aspoň prahovú úroveň ovládania vyučovacieho jazyka školy, môže byť PO poskytnuté formou individuálnej jazykovej podpory (časová dotácia 100 vyučovacích hodín).    

——

Príklad 2: V prípade PO - Špecializované kariérové poradenstvo – je opäť rozsah potrebné stanoviť podľa individuálnych potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no odporúčaný rozsah je 5-10 hodín v priebehu vzdelávania na 2. stupni základnej školy.  

——

Príklad 3: PO – Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede – je rovnako dôležité prispôsobiť potrebám detí a žiakov. Môže napríklad nastať situácia, kedy sa vyžaduje prítomnosť pedagogického asistenta v triede po dobu 20 hodín týždenne, pričom pôsobí v triede spolu s učiteľom a realizuje naplánované úlohy, ako aj nenaplánované podľa aktuálnej situácie.   

Dokumenty  Vyjadrenie na účel poskytnutia PO a Vyjadrenie riaditeľa školy k poskytnutiu PO sa vypracúvajú pre všetkých žiakov, u ktorých chceme žiadať o podporné opatrenia, bez ohľadu či mali alebo nemali diagnostikované poradňou špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.  

Správa zo zariadenia poradenstva  a prevencie (ďalej aj ZPP) sa nepovažuje za žiadosť o poskytnutie PO. Je potrebné napísať Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia.  Zákonný zástupca, ktorý Vám doručil správu zo ZPP, by mal požiadať o vypísanie tlačiva, prípadne napísanie Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia. Môžete postupovať podľa odporúčaných vzorov, ktoré sú uvedené na  webovom sídle MŠVVŠ SR a NIVaM:   

 

Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia

Vyjadrenie riaditeľa školy/ školského zariadenia k poskytnutiu podporného opatrenia

Žiadosť o poskytnutie podporných opatrení 

 

Vyššie uvedené dokumenty sú len odporúčanými vzormi žiadostí.  Nejde o oficiálne žiadosti. Vzory je možné využiť pri tvorbe predmetnej žiadosti.   

Zákonný zástupca nepodáva žiadosť riaditeľovi školy o poskytnutie PO na základe správy z diagnostického vyšetrenia, ale na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia. Zákonný zástupca si nemôže žiadať konkrétne PO, on dáva Žiadosť o poskytnutie PO, ktoré sú odporúčané vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia.   

Po celom procese, kedy už má riaditeľ v rukách žiadosť o poskytnutie PO aj s Vyjadrením na účel poskytnutia PO s odporúčanými PO žiakovi, sa riaditeľ vyjadruje či ich po prehodnotení podmienok školy (finančné, personálne, priestorové, materiálno-technické) vie zabezpečiť.   

Vyjadrenie na účel poskytnutia PO sa vydáva vždy tomu, kto o uvedené vyjadrenie žiada. Ak o to žiada priamo ZZ/plnoletý žiak, tak sa vydáva ZZ/plnoletému žiakovi. Ak o to žiada pedagogický zamestnanec / odborný zamestnanec, tak sa Vyjadrenie na účel poskytovania PO vydá tomuto zamestnancovi, v takomto prípade už ale pri žiadosti je súhlas ZZ, ktorý tiež dostane kópiu Vyjadrenia na účel poskytnutia PO.  

Poradňa píše Vyjadrenie na účel poskytnutia PO aj pre dieťa/žiaka, ktorý sa vzdeláva v špeciálnej škole. Aj špeciálna škola – škola pre žiakov so ŠVVP zabezpečuje PO dieťaťu, žiakovi. Konkrétne PO nepíše do správy z diagnostického vyšetrenia. V správe z diagnostického vyšetrenia zvyknú poradne uviesť vetu: “Odporúčame vo vzdelávaní poskytovanie podporných opatrení.”  

V zmysle § 145b ods. 9  – Ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia   
 Podľa § 145b ods. 7 - Na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.   

Podľa § 145b ods. 4 - Vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi; ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi.   

To znamená, že žiadateľom môže byť aj PZ, OZ a teda aj oni môžu požiadať RÚŠS o prehodnotenie.  

  

Financovanie podporných opatrení popisuje Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023-2024. K financovaniu sa pripravuje aj systém zberu dát.  

Žiadateľ nežiada o konkrétne PO. Žiada len o Vyjadrenie na účel poskytnutia PO. Ku konkrétnym PO sa vyjadruje učiteľ/školský špeciálny pedagóg/OZ alebo OZ zariadenia poradenstva a prevencie. 

V takom prípade vydá riaditeľ školy/školského zariadenia vyjadrenie, že opatrenie neposkytne alebo poskytne len čiastočne. V prípade, že škola/školské zariadenie neposkytne podporné opatrenie odporúčané vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia v požadovanom rozsahu, prípadne ho vie poskytnúť len čiastočne, môže ten kto požiadal ​o poskytnutie podporného opatrenia požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve (RÚŠS) o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

Na škole nie je koordinátor pre tento proces, môže si to zabezpečovať konkrétny učiteľ pri konkrétnom žiakovi/dieťati, ktoré rieši s PO, ideálne v spolupráci s ostatnými učiteľmi, ktorí sa zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu a so ŠPT. Napríklad triedny učiteľ spolupracuje s ŠPT a oboznamuje ďalších učiteľov, vychovávateľov, asistentov, ktorí s triedou a konkrétnym žiakom pracujú.   

V zmysle § 145b ods. 9 ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Podľa § 145b ods. 7 na základe vyjadrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia o poskytnutie podporného opatrenia požiadať ten, komu bolo vyjadrenie poskytnuté.

Podľa § 145b ods. 4  vyjadrenie sa poskytuje žiadateľovi; ak o vyjadrenie požiadal pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, poskytuje sa aj zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, zástupcovi zariadenia alebo plnoletému žiakovi. 

Regionálny úrad školskej správy sa postará o zabezpečenie PO prednostne na škole, ktorú dieťa/žiak navštevuje. Ak to nie je možné, bude hľadať zabezpečenie PO na inej škole. Ak ani to nebude možné, obráti sa na Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý bude hľadať iný spôsob zabezpečenia podpory v najlepšom záujme dieťaťa. V prípade zabezpečenia finančných prostriedkov sa postupuje podľa Metodiky k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciou PO vo výchove a vzdelávaní. 

Diagnostika v rámci podpornej úrovne druhého stupňa (školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec) je orientačná. Stanovenie uvedených diagnóz nie je v rámci tejto úrovne (teda v škole) možné. Na komplexnú diagnostiku je možné dieťa odporučiť na vyšetrenie do zariadenia poradenstva a prevencie. 

Pokiaľ CPP dostane akúkoľvek žiadosť, tiež má povinnosť na ňu reagovať. CPP má povinnosť do 30 dní oznámiť žiadateľovi, ako bude jeho žiadosť vybavená, má určiť termín (diagnostiky, vyjadrenia a pod.). 

Ak nie je schopná dodržať termín, môže požiadať RÚŠS o súčinnosť (napr. určenie inej CPP, ktorá má kapacitné možnosti). Čo sa týka dodržania 10 dní, (v odôvodnených prípadoch 20 dní), tie je potrebné dodržať až pri Vyjadrení riaditeľa školy o poskytnutí PO (nie pri Vyjadrení na účel poskytnutia PO). 

Podľa § 7a zákona 245/2008 Z. z. sa IVP vypracúva na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie a obsahuje podporné opatrenie a úpravy jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka. Odporúčania ZPP rešpektujú nariadenia lekára.   
 

Legislatíva neurčuje dĺžku času, akú má pedagogický zamestnanec (učiteľ, školský špeciálny pedagóg) alebo odborný zamestnanec na vypracovanie Vyjadrenia na účel poskytnutia PO. Odporúča sa čo najskôr. Je to v záujme dieťaťa/žiaka.

Organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti poradenstva a prevencie má v kompetencii určiť spôsob poskytnutia podporného opatrenia, ak príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zistí, že nie je možnosť zabezpečiť poskytnutie podporného opatrenia podľa odseku 10 písm. a) školského zákona. Na tento úkon (určenie spôsobu poskytnutia), ktorý je v súlade s § 145b, ods.11 školského zákona, aktuálne nie je legislatívou stanovená žiadna lehota.

Pred uplynutím doby v rámci určeného rozsahu poskytovaného podporného opatrenia (alebo po uplynutí doby) prehodnotí ukončenie podporného opatrenia ten, kto vystavil Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Ak sa pri prehodnotení preukáže, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo dieťaťu/žiakovi podporné opatrenie poskytované, poskytovanie podporného opatrenia sa ukončí (podľa určeného rozsahu). Ak sa ukáže, že je pre dieťa/žiaka potrebná ďalšia podpora, opäť sa postupuje v zmysle postupu pri prideľovaní podporných opatrení (môže sa ukázať, že dieťa/žiak potrebuje iné podporné opatrenia). Poskytovanie podporného opatrenia môže byť ukončené aj skôr (pred ukončením doby v rámci navrhnutého rozsahu), ak zjavne pominuli dôvody na poskytovanie podporného opatrenia – odstránenie bariér, zlepšenie v sledovaných oblastiach a i. alebo je podporné opatrenie neefektívne a je potrebné ho nahradiť iným podporným opatrení. Pri zmene PO (prehodnotení) sa následne postupuje podľa krokov, ako pri zavádzaní PO. Ukončenie podporných opatrení sa zaznamená do osobného spisu dieťaťa/katalógového listu žiaka. Nie je k tomu žiadny samostatný formulár.

Pri každej žiadosti o PO je potrebný súhlas zákonného zástupcu pokiaľ sa jedná o neplnoletého žiaka. 

Prechod zo ZŠ na SŠ (platí aj pri prechode zo ŠZŠ): 

V prípade, že sa potreby žiaka prechodom na SŠ nemenia, môže byť použité to vyjadrenie, ktoré bolo vypracované, ak nie je stanovený rozsah do konca ZŠ. Ak pôjde o prehodnotenie vyjadrenia, musí sa postupovať podľa 4 krokov v zmysle zákona. 

 Vydanie „Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia“ z CPP:  

Pri vystavení vyjadrenia je potrebné postupovať v zmysle § 145b ods. 2 – O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia môže riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, plnoletý žiak, zástupca zariadenia alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Ak ide o dieťa alebo o neplnoletého žiaka, o vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie na účel poskytnutia podporného opatrenia možno požiadať len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. 

Áno, o poskytnutie podporného opatrenia sa môže požiadať aj pre žiakov s mentálnym postihnutím. Podpora vo výchove a vzdelávaní je určená pre všetky deti a žiakov bez rozdielu. 

Vyjadrenie riaditeľa školy o poskytnutí podporného opatrenia posiela/dáva riaditeľ tomu, kto o poskytnutie podporného opatrenia žiadal (3. krok). ZPP na základe cielenej diagnostiky vypracuje 2. krok, kde sú uvedené podporné opatrenia, ktoré má škola poskytovať. Buď pedagogický/odborný zamestnanec školy alebo zariadenia s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zákonný zástupca realizuje 3. krok, k čomu následne v stanovenej lehote dostane vyjadrenie riaditeľa školy (4. krok). (podľa zákona 182/2023, § 145b. ods.8) 

Zákon neustanovuje formu evidencie vyjadrenia riaditeľa školy pre ZPP, ale odporúčame Vám, ak Vám budú vyjadrenia zasielané, založiť si ich do spisu. Je to vlastne spätná väzba pre ZPP, či sa dané opatrenia poskytujú, neposkytujú alebo poskytujú len čiastočne. 

Postup akým spôsobom treba žiadať o nového člena podporného tímu je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v metodike na príslušný školský rok. Teraz je zverejnená Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023/2024. Školského podporného tímu sa týka článok 3 Metodiky.

Z prvého odseku vyplýva, že príspevok na úhradu osobných nákladov na školského špeciálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie (školský podporný tím) ministerstvo poskytuje zriaďovateľovi, preto odporúčame obrátiť sa na vášho zriaďovateľa a získať potrebné informácie od neho. 

Ďalšie informácie k podporným opatreniam získate aj na podstránke ministerstva školstva.

Novelizovaný zákon 245/2008 v §145b v odseku 9 uvádza: “Škola alebo školské zariadenie zabezpečí poskytnutie podporného opatrenia, ak má podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia na jeho poskytnutie v navrhovanom rozsahu personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Ak škola alebo školské zariadenie podľa písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia nemá personálne, priestorové, materiálno-technické alebo finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia v navrhovanom rozsahu a nemá možnosť ich zabezpečiť, ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia, môže požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Orgán miestnej štátnej správy v školstve preskúma písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia do 30 dní odo dňa, kedy bol požiadaný o preskúmanie, a na tento účel si môže vyžiadať vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie.”  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/

Zriaďovateľ v citovanom paragrafe spomínaný nie je, ale ten, kto o poskytnutie PO žiadal. Žiadateľom o preskúmanie je zákonný zástupca alebo PZ/OZ školy. 

Logopedická starostlivosť nie je uvedená ako konkrétne podporné opatrenie. Kto zabezpečuje podporné opatrenia je uvedené v §145a ods. 2 pri jednotlivých podporných opatreniach. Môže to byť škola alebo školské zariadenie (teda aj poradňa). V prípade, že škola nevie zabezpečiť podporné opatrenie obráti sa na RÚŠS, prípadne potom na VÚDPaP.  Nedostatok logopédov bol aj pred zavedením systému podporných opatrení. Nedostatok odborných zamestnancov je nutné riešiť komplexne.  

Podporné opatrenie Zabezpečenie sebaobslužných úkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu realizuje osobný asistent, pomocný vychovávateľ alebo zdravotnícky pracovník v súlade s pracovnou činnosťou/náplňou stanovenou legislatívou. 

Povinnosť vypracovávať vyhodnotenie IVP v pravidelných intervaloch nie je nikde legislatívne ukotvená. Odporúča sa však vzhľadom k efektivite nastavenia IVP vyhodnocovanie aspoň raz za polroka.  

Podľa IVP postupuje žiak, ktorý vzhľadom ku ŠVVP nevie postupovať podľa školského vzdelávacie programu alebo žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v ZŠ ( § 7a školského zákona). To znamená, že nie každý žiak so ŠVVP má vypracované IVP. Ani to nie je žiadúce. 

Ak je žiakovi prirodzene poskytovaná podpora vo vzdelávaní (napr. úprava metód, foriem, prístupu atď.) nie je potrebné realizovať postup na poskytnutie PO. Avšak napríklad poskytovanie podpory emocionality a pod. odporúčame poskytnúť PO oficiálne cez vyjadrenie na účel poskytnutia PO a súhlas riaditeľa školy. Prostredníctvom procesu a vyjadrenia súhlasu RŠ k poskytnutiu PO sa riaditeľ školy zaväzuje, že škola poskytne PO, teda učitelia počas vzdelávania budú poskytovať PO. Rovnako z dôvodu evidencie poskytovania podpory žiakovi vzhľadom na prípadné ďalšie kroky je dôležité mať prehľad o poskytnutej podpory. 

Áno, podľa  § 145a ods 2 písm m). 

Rodič nepodáva žiadosť riaditeľovi školy o poskytnutie PO na základe správy z diagnostického vyšetrenia, ale na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia. To znamená, že riaditeľ školy sa nevyjadruje k akejkoľvek správe z poradne.

Na základe žiadosti a Vyjadrenia na účel poskytnutia PO, v ktorom sú uvedené konkrétne PO a ich rozsah poskytovania, riaditeľ školy prehodnotí podmienky školy (personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné) a vyjadrí sa či žiakovi PO poskytne PO alebo ho neposkytne.

Ak je rozsah PO uvedený na určité časové obdobie, po uplynutí tohto časového obdobia poskytovanie PO automaticky končí. V prípade, že cieľ poskytovania PO nebol dosiahnutý, je potrebné urobiť prehodnotenie poskytovania PO. 

Áno, podporné opatrenia sú určené pre deti a žiakov bežných aj špeciálnych škôl (škôl pre žiakov so ŠVVP). 

ŠŠI sa vyjadrila, že tento rok nebude vykonávať kontrolnú činnosť zameranú na poskytovanie PO. 

Za dieťa je zodpovedný zákonný zástupca. Pokiaľ nedá škole súhlas, nie je možné dieťaťu poskytnúť PO.

Škola/PZ/OZ by mali využiť všetky prostriedky na to, aby rodič spolupracovať začal. 

V tomto školskom roku nie.

Prihlasovanie na maturitnú skúšku a Testovanie 9 prebieha ako v minulom roku. 

V tomto školskom roku sa prihlasovanie a teda aj úprava maturitnej skúšky realizuje rovnako ako minulý školský rok. Na ďalšie školské roky NIVaM (súčasťou je aj bývalý NÚCEM) v spolupráci s ministerstvom školstva pripraví usmernenie. 

Áno, v tomto školskom roku sa predkladajú žiadosti o úpravu maturitnej skúšky rovnako ako minulý rok. 

Je dôležité, aby škola informovala CPP o tom, aké podporné opatrenia a v akom rozsahu poskytuje žiakovi. CPP odporučí PO, ktoré sú v kompetencii ZPP, prípadne doplní ďalšie PO. PO odporúčané školou ale nestrácajú platnosť, poskytujú sa ďalej.

Podporné opatrenia sú poskytované na základe pedagogickej alebo orientačnej diagnostiky v škole, alebo odbornej diagnostiky v zariadení poradenstva a prevencia. To znamená, že učiteľ, školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy identifikuje, že dieťa alebo žiak má potrebu podpory vo vzdelávaní. Rovnako to platí v prípade poradne. Ak rodič nie je stotožnený s poskytovaním podpory zo strany školy a má pocit, že je nedostatočná, môže sa obrátiť na poradenské zariadenie. Samotný rodič neurčuje ani nežiada o konkrétne podporné opatrenia, ktorú majú byť odporúčané vo Vyjadrení na účel poskytnutia PO.

Pedagogický zamestnanec (učiteľ, školský špeciálny pedagóg) alebo odborný zamestnanec školy môže odporučiť podporné opatrenia vo vyjadrení na účel poskytnutia PO, ktoré má v kompetencii odporučiť (v súlade s § 145b ods.1 písm. b) a po súhlasnom vyjadrení riaditeľa školy, sú podporné opatrenia žiakovi v škole poskytované. Ak je žiak odoslaný na vyšetrenie do CPP, je dôležité informovať CPP o podporných opatreniach, ktoré sú žiakovi v škole už poskytované. Následne na základe diagnostiky žiaka môže CPP odporučiť aj ďalšie podporné opatrenia. Opäť je potrebné požiadať riaditeľa školy o poskytnutie podporných opatrení žiakovi na základe vyjadrenia CPP.

Základnými dokumentmi, ktoré sa viažu na poskytovanie PO v škole sú Vyjadrenie na účel poskytnutia PO a Vyjadrenie riaditeľa školy o poskytnutí PO.

Vyjadrenie na účel poskytnutia PO môže vytvoriť v škole pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy. Takáto možnosť sa však týka len niektorých podporných opatrení, presne vymedzené sú v školskom zákone (§ 145b , Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Prakticky je vyjadrenie zväčša výsledkom tímovej práce a komplexného posúdenia viacerých zamestnancov. 
Ak PO odporúča viacero zamestnancov školy, tak Vyjadrenie na účel poskytnutia PO vytvoria spoločne. Ak odporúča PO len jeden zamestnanec, vydá Vyjadrenie len on. 

Vyjadrenie riaditeľa školy o poskytnutí podporného opatrenia má v kompetencii riaditeľ školy. 

IVP vypracúva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom. Ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy, tak aj po konzultácii s týmto žiakom. (§ 7a, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Čo sa týka rozsahu podporného opatrenia (PO), je to individuálne v závislosti od konkrétneho podporného opatrenia a samozrejme od potrieb dieťaťa/žiaka. Na webovej stránke https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/ nájdete k stiahnutiu Katalóg podporných opatrení, kde sú uvedené opisy podporných opatrení obsahujúce aj stručnú informáciu k rozsahu PO. Odporúčame, aby ste pri návrhu rozsahu PO zvážili všetky relevantné aspekty dieťaťa/žiaka a navrhli rozsah, ktorý reflektuje jeho individuálne potreby. 

Príklad 1: PO Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy je odporúčané v rozsahu 33 hodín ročne pre deti z cieľovej skupiny (napríklad dieťa cudzincov) v predprimárnom vzdelávaní. Avšak napríklad žiakovi, ktorý je schopný samostatne fungovať v školskom prostredí a má aspoň prahovú úroveň ovládania vyučovacieho jazyka školy, môže byť PO poskytnuté formou individuálnej jazykovej podpory (časová dotácia 100 vyučovacích hodín).  

Príklad 2: V prípade PO Špecializované kariérové poradenstvo je opäť rozsah potrebné stanoviť podľa individuálnych potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no odporúčaný rozsah je 5-10 hodín v priebehu vzdelávania na 2. stupni základnej školy.

Príklad 3: PO Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede je rovnako dôležité prispôsobiť potrebám detí a žiakov. Môže napríklad nastať situácia, kedy sa vyžaduje prítomnosť pedagogického asistenta v triede po dobu 20 hodín týždenne, pričom pôsobí v triede spolu s učiteľom a realizuje naplánované úlohy, ako aj nenaplánované podľa aktuálnej situácie. 

Pre efektívne nastavenie jazykovej podpory pre daného žiaka je potrebné určiť jeho úroveň ovládania slovenského jazyka vo všetkých komunikačných jazykových činnostiach (recepcia – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, produkcia – ústny prejav, písomný prejav, interakcia – ústna interakcia, písomná interakcia).

Základnú informatívnu diagnostiku úrovne ovládania slovenského jazyka je možné realizovať aj priamo v škole, pretože cieľom diagnostiky nie je presné určenie úrovne ovládania slovenského jazyka, ale len zistenie orientačnej úrovne daných spôsobilostí

Diagnostický nástroj Vstupný test na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka pre žiakov, ktorých materinský (prvý) jazyk sa líši od vyučovacieho (slovenského) jazyka školy je dostupný na odkaze: https://podporneopatrenia.minedu.sk/data/att/27420.pdf 

Na základe výsledkov jazykovej diagnostiky je žiak zaradený do jedného z variantov jazykovej podpory: základný jazykový kurz, rozširujúci jazykový kurz, individuálna jazyková podpora.

Žiak bez znalosti slovenského jazyka (komunikačná úroveň 0) je vzdelávaný v rámci intenzívnej jazykovej podpory. Jazyková podpora sa realizuje podľa vzdelávacieho štandardu pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – komunikačná úroveň 1. Jazykový kurz sa organizuje v rozsahu podľa učebného plánu pre základný jazykový kurz. Minimálny počet vyučovacích hodín: 48, Odporúčaný počet vyučovacích hodín: 200.

Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Žiakovi so základnou úrovňou ovládania slovenského jazyka (približne na komunikačnej úrovni 1) sa poskytuje jazyková podpora podľa vzdelávacieho štandardu pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – komunikačná úroveň 2. Jazykový kurz sa organizuje v rozsahu podľa učebného plánu pre rozširujúci jazykový kurz. Minimálny počet vyučovacích hodín: 64, Odporúčaný počet vyučovacích hodín: 150.

Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiak s dostatočnou znalosťou slovenského jazyka (tzv. prahová úroveň) je považovaný za samostatne fungujúceho v rámci školského prostredia, pričom mu je poskytnutá individuálna jazyková podpora podľa jeho potrieb a nárokov vzdelávania. V prípade nedostatočnej znalosti akademického jazyka je odporúčaná jazyková podpora s časovou dotáciou 100 vyučovacích hodín prispôsobená individuálnym jazykovým potrebám žiaka. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľom kurzu slovenského jazyka ako druhého jazyka je naučiť žiakov komunikovať v slovenskom jazyku, dorozumievať sa v bežných komunikačných situáciách, ako aj v situáciách typických pre školské prostredie, pričom sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených spôsobilostí, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup.

Upozorňujeme na fakt, že v škole používame dva typy jazyka: komunikačný jazyk (pri bežnej komunikácii žiakov cez prestávky, v šatni, na obede, pri práci v skupine a pod.) a odborný (akademický) jazyk (porozumenie lexikálnej zásobe daného vyučovacieho predmetu, triedenie informácií, čítanie učebníc, vyplňovanie testov, písanie poznámok a pod.). Každý z týchto jazykov má svoje pravidlá a špecifiká. Komunikačný jazyk často vychádza z kontextu danej situácie a nie je tak jazykovo náročný. Žiaci – deti cudzincov sú takto schopní komunikovať v priebehu od šiestich do dvoch až troch rokov v závislosti od rozdielu medzi materinským (prvým) jazykom a slovenským jazykom. Omnoho dlhšie trvá osvojiť si odborný (akademický) jazyk. V priemere je to päť až sedem rokov, niekedy až desať rokov, kým žiaci – deti cudzincov zvládnu odborný jazyk na takej úrovni ako ich spolužiaci.

Schopnosť čítať komplexnejšie texty, ktoré obsahujú (pre žiakov – deti cudzincov) neznáme kultúrne súvislosti a používajú odborný jazyk, a ktoré sú zároveň dôležité pre úspešnosť pri skúškach, trvá žiakom – deťom cudzincov veľmi dlho. Je to však práve používanie jazyka na akademickej úrovni, ktorú žiaci vyšších ročníkov základnej školy a strednej školy potrebujú zvládnuť. Učivo vyšších ročníkov vyžaduje pochopenie abstraktných pojmov, systémov a súvislostí, ktoré závisia od predchádzajúcich znalostí, jazykových spôsobilostí, gramotnosti a schopnosti vyjadriť zrozumiteľne svoje myšlienky. To znamená, že ani žiaci, ktorí už vedia dobre komunikovať, nemusia mať osvojené akademické spôsobilosti. Ich prípadná školská neúspešnosť môže súvisieť s týmto faktom.

Dodatok č. 13 k štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie – prvý stupeň ZŠ a nižšie stredné vzdelávanie – druhý stupeň ZŠ, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2023/10619:4-A2140 – Príloha 1 Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov, Príloha 4 Vzdelávací štandard pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – dopĺňajú vzdelávacie štandardy ako súčasť jazykovej podpory. Príloha 4 Vzdelávací štandard pre slovenský jazyk ako druhý jazyk, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie štandardy ako súčasť jazykovej podpory.

Áno, aj materské školy môžu mať školského špeciálneho pedagóga.

Pri prechode na SŠ žiadateľ môže požiadať o poskytnutie podporných opatrení riaditeľa SŠ na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia podporných opatrení, ktoré bolo podkladom poskytovania PO aj v ZŠ.

V prípade, že žiak potrebuje prehodnotiť PO alebo poskytnúť iné PO, je potrebné požiadať o nové Vyjadrenie na účel poskytnutia PO zariadenie poradenstva a prevencie.

Podporné opatrenie na pridelenie pedagogického asistenta do triedy môže dať len zariadenie poradenstva a prevencie, ak dieťa nie je diagnostikované, toto odporúčanie mu dať z pozície školy nemôžete.

Už vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia sa uvádza navrhovaný rozsah PO. Rozsah môžeme ohraničiť napríklad časovo, podľa aktuálnych potrieb dieťaťa/žiaka. Časové ohraničenie v rámci rozsahu môže mať rôzne rozpätie. Záleží od druhu PO a individuálnych potrieb dieťaťa/žiaka.

Ak prehodnotíme nastavené opatrenie a zistíme, že chceme pridať ďalšie alebo zmeniť pôvodné, znova absolvujeme celý proces poskytovania PO. Na požiadanie o poskytnutie podporného opatrenia je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, ak navrhujeme PO ako škola/školské zariadenie.

Nie. Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní a Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede sú dve odlišné podporné opatrenia. Poskytovanie jedného z nich nie je podmienkou pre poskytovanie druhého z nich.

Podporné opatrenia sú určené pre deti a žiakov bežných aj špeciálnych škôl (škôl pre žiakov so ŠVVP). O Vyjadrenie k PO je potrebné požiadať CPP.

Nie je nutné vypracovávať plán podporných opatrení. Podporné opatrenia sú spísané vo vyjadrení na účel poskytnutia podporných opatrení aj s uvedeným odporúčaným obsahom. Následná evidencia PO môže byť v IVP (ak sa žiak vzdeláva podľa IVP), v osobnom liste dieťaťa alebo v katalógovom liste žiaka.

Problém dlhodobej absencie a nezáujmu o školu môže mať viacero príčin. Je vhodné aplikovať podporné opatrenie Činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy a zároveň vytvoriť predpoklady na spoluprácu školy a rodiny tak, ako to je popísané v sprievodnom materiáli Činnosť na podporu sociálneho zaradenia k podpornému opatreniu rovnakého názvu.

Samozrejme, že to nevyrieši aktuálny problém, keďže sa jedná o dlhodobý proces. V súčasnosti odporúčame reagovať prostredníctvom represívnych opatrení v spolupráci s ÚPSVaR a oddelením SPODaK. Zároveň je potrebné dodržiavať všetky právne predpisy a pri vyššom počte neospravedlnených hodín informovali o tejto skutočnosti ÚPSVaR, aby určil osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku na dieťa.

V § 5 ods. 15 a 16 zákona č. 596/2003 Z. z. je ustanovené riešenie situácie, ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Podľa § 12a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak riaditeľka materskej školy oznámi orgánu štátnej správy, teda príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodičia dieťaťa nedbajú o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. Osobitným príjemcom prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. O uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne ak rodičia dbajú o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.
Sankčný mechanizmus ďalej umožňuje, že obec môže rozhodnúť, že príslušný zákonný zástupca spáchal priestupok podľa § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a to až potom, ako sa preukáže jeho zavinené konanie v tejto veci. Ak sa preukáže zavinené konanie oboch zákonných zástupcov, obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. každému zo zákonných zástupcov oddelene a to vo výške, ktorá vychádza najmä z miery ich zavinenia.
Avšak je úlohou každej materskej školy spolupracovať so zákonnými zástupcami dieťaťa a vytvoriť si vzťah dôvery. Celkovo je snahou nás všetkých, aby v prvom rade rodičia porozumeli významu predprimárneho vzdelávania pre život dieťaťa. Rovnako dôležitá je komunikácia s ÚPSVaR a obcou v prípade neplnenia si rodičovských povinností.

Materská škola postupuje podľa procesu na získanie podporných opatrení  s vedomím zisťovania potrieb školy do budúcna. Ak sú do materskej školy prijaté deti, ktorým na základe vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia môžu byť poskytnuté podporné opatrenia, riaditeľ školy sa vyjadrí či dané podporné opatrenie/a môže poskytnúť. Ak ich poskytnúť nemôže, môže ten, kto požiadal o poskytnutie podporného opatrenia požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve (RÚŠS) o preskúmanie písomného vyjadrenia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. RÚŠS preskúma písomné vyjadrenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
a na tento účel si môže vyžiadať vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie. Dopyt (napr. ohľadom pedagogických asistentov) bude podkladom k nastaveniu financovania k nasledujúcemu školskému roku. Odporúča sa preto reagovať sa potreby detí v reálnom čase a postupovať v zmysle školského zákona na získanie podporného opatrenia.

Čo sa týka rozsahu podporného opatrenia (PO), je to individuálne v závislosti od konkrétneho podporného opatrenia a samozrejme od potrieb dieťaťa/žiaka. Na webovej stránke https://podporneopatrenia.minedu.sk/katalog-podpornych-opatreni/ nájdete k stiahnutiu Katalóg podporných opatrení, kde sú uvedené opisy podporných opatrení obsahujúce aj stručnú informáciu k rozsahu PO. Odporúčame, aby ste pri návrhu rozsahu PO zvážili všetky relevantné aspekty dieťaťa/žiaka a navrhli rozsah, ktorý reflektuje jeho individuálne potreby. 

Príklad 1: PO Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy je odporúčané v rozsahu 33 hodín ročne pre deti z cieľovej skupiny (napríklad dieťa cudzincov) v predprimárnom vzdelávaní. Avšak napríklad žiakovi, ktorý je schopný samostatne fungovať v školskom prostredí a má aspoň prahovú úroveň ovládania vyučovacieho jazyka školy, môže byť PO poskytnuté formou individuálnej jazykovej podpory (časová dotácia 100 vyučovacích hodín).  

Príklad 2: V prípade PO Špecializované kariérové poradenstvo je opäť rozsah potrebné stanoviť podľa individuálnych potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no odporúčaný rozsah je 5-10 hodín v priebehu vzdelávania na 2. stupni základnej školy.

Príklad 3: PO Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede je rovnako dôležité prispôsobiť potrebám detí a žiakov. Môže napríklad nastať situácia, kedy sa vyžaduje prítomnosť pedagogického asistenta v triede po dobu 20 hodín týždenne, pričom pôsobí v triede spolu s učiteľom a realizuje naplánované úlohy, ako aj nenaplánované podľa aktuálnej situácie. 

Mnohé z podporných opatrení uvedených v Katalógu podporných opatrení sa týkajú aj nadaných detí a žiakov. Nadané deti a nadaní žiaci majú individuálne potreby v zmysle rozvíjania konkrétneho nadania avšak je potrebné venovať pozornosť aj iným aspektom osobnosti dieťaťa/žiaka, aby sa zabránilo stagnácii na úkor rozvoja ich nadania.

Príklad PO 1: Dieťaťu/žiakovi s intelektovým nadaním môže byť poskytnuté PO Zabezpečenie činností na rozvoj sociálno-komunikačných zručností či emocionality, pretože to sú oblasti, v ktorých tieto deti a žiaci často prejavujú slabosti.

Príklad PO 2: Žiak s intelektovým nadaním sa môže vo vyučovacom predmete, v ktorom prevyšuje rámec vzdelávať vo vyššom ročníku na základe PO Zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku.

PO: Činnosti na podporu sociálneho zaradenia a ďalšie.

Podľa § 28 ods. 15 školského zákona predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov alebo nimi splnomocnenej osoby na výchove a vzdelávaní.

Z hľadiska systému podporných opatrení môže materská škola podľa § 145a ods. 2 písm. m) školského zákona zabezpečovať pôsobenie pedagogického asistenta v triede.

Áno, rodič môže požiadať o podporné opatrenie, ak má pocit, že jeho dieťa zlyháva a potrebuje pomoc. Nežiada však o konkrétne PO, podá Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia PO riaditeľovi školy. Škola následne určí vhodné PO – v tomto prípade Činnosť na podporu sociálneho zaradenia, ktoré je určené presne pre tieto prípady a uvedený žiak patrí do cieľovej skupiny PO.

Pedagogický asistent nie je asistentom konkrétneho dieťaťa, je asistentom učiteľa. Cieľom pôsobenia pedagogického asistenta je zabezpečenie plnohodnotného prístupu k výchovno-vzdelávaciemu procesu pre každé dieťa/žiaka v skupine, v ktorej pôsobí. Svojou činnosťou sa snaží napĺňať potenciál všetkých detí/žiakov v skupine, v ktorej pôsobí. Výber konkrétnych činností sa uskutočňuje na základe aktuálnej situácie a potrieb jednotlivých detí/žiakov. 

Prítomnosť pedagogického asistenta v triede môže odporučiť iba zariadenie poradenstva a prevencie.  Škola môže žiadať o finančné príspevky na pozíciu pedagogického asistenta až na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia PO.

Bližšie informácie k financovaniu PO sú uvedené v metodike financovania PO aktuálnej na daný školský rok, (Čl. 2. – Pedagogický asistent, ods. 11. ) zverejnenej na https://podporneopatrenia.minedu.sk/financovanie-podpornych-opatreni/

Pedagogickí asistenti nie sú prideľovaní konkrétnemu žiakovi, ale sú prideľovaní do triedy, v ktorej sa vzdeláva žiak, u ktorého je potrebné, aby bol v triede prítomný asistent. Ak sú takíto žiaci v triede traja, prítomnosť jedného asistenta v triede požiadavku spĺňa. Samozrejme závisí to aj od miery zdravotného znevýhodnenia žiakov v triede. Aktuálne nie je stanovený maximálny počet pedagogických asistentov v triede. Určite by ale tento počet nemal kopírovať počet žiakov so ZZ v triede.

Činnosti podpornej úrovne 2.stupňa (vrátane orientačnej diagnostiky) vykonáva školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec školy, nevykonáva ju učiteľ.

V prípade, že škola nemá školského špeciálneho pedagóga ani odborného zamestnanca, centrum poradenstva a prevencie vykoná v takomto prípade pre danú školu cielene odbornú činnosť podpornej úrovne 3. stupňa.

Kategória PZ inkluzívny vychovávateľ neexistuje. Všetci v školách a školských zariadeniach by mali realizovať inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní.

Často sa stretávame v praxi v bežných ZŠ, že žiaci so sluchovým postihnutím sú vnímaní ako žiaci s mentálnym postihnutím. Je to tak najmä preto, že takíto žiaci so sluchovým postihnutím nemajú v procese výchovy a vzdelávania poskytnutú vhodnú podporu. Spravidla je potrebné v týchto prípadoch v škole zabezpečiť školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogického asistenta, ktorí ovládajú vhodné komunikačné formy na komunikáciu so žiakmi so sluchovým postihnutím. Takíto žiaci potrebujú aj intervencie zamerané na podporu a rozvoj komunikačnej schopnosti, špeciálne edukačné a kompenzačné pomôcky. Ukazuje sa, že vaša žiačka nerozumie/nepočuje výklad učiva na vyučovacích hodinách a tomu zodpovedá potom aj jej výkon. Vzhľadom na to, že CPP rediagnostikou nepotvrdilo mentálne postihnutie u žiačky, vašej žiačke so sluchovým postihnutím odporúčame ďalšie štúdium na strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, ktoré sú v Bratislave, Kremnici a Prešove.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 99 ods. 1: Praktická škola je typ špeciálnej strednej školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.

V tomto školskom roku sa prihlasovanie na maturitnú skúšku a T9 a rovnako tak aj úprava T9 realizuje rovnako, ako minulý školský rok. Na ďalšie roky NIVaM (súčasťou je aj bývalý NÚCEM) v spolupráci s ministerstvom školstva pripraví usmernenie.

Pri T9 sa poskytovanie podporného opatrenia vzťahuje na žiakov so ŠVVP a bližšie podrobnosti ustanovuje §  12 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole. Žiak so ŠVVP má počas externého testovania také úpravy, aké mal počas vzdelávania sa v základnej škole, pričom pri prihlasovaní na testovanie a zaraďovanie do skupín sa zohľadňujú len úpravy, ktoré žiak objektívne potrebuje.

Žiaci sa do skupín zaraďujú podľa miery obmedzenia pri práci s textom, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska. Skupinu obmedzenia určí vyučujúci testovaného predmetu spolu s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom (v prípade, že je na škole), resp. výchovným poradcom a so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

O Katalógu podporných opatrení, tlačivách, sa v prvom rade môžu rodičia dozvedieť v škole alebo v CPP, ak ho navštevujú. Keď pedagóg alebo zamestnanec poradne zistí, že dieťa/žiak potrebuje PO, informuje rodiča o tejto skutočnosti. Odporúčané formuláre sú dostupné na webovom sídle NIVaM – Podporné opatrenia pre deti a žiakov.

Dostupné informácie sú aj na webovom sídle MŠVVŠ SR – Katalóg podporných opatrení. NIVaM pripravuje informačné príspevky aj pre rodičov. Rodičia si môžu vypočuť podcasty či sledovať príspevky na danú tému na sociálnych sieťach.

Za dieťa je zodpovedný zákonný zástupca. Pokiaľ zákonný zástupca nesúhlasí s odbornými vyšetreniami, respektíve nedá škole súhlas k poskytnutiu PO, nie je možné dieťaťu PO poskytnúť.

Škola/pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec by mali využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby rodič spolupracovať začal.

Dieťaťu prijatému na predprimárne vzdelávanie v materskej škole môžete určiť podporné opatrenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 145a ods. n) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom podporného opatrenia je poskytnúť dieťaťu so špecifickou zdravotnou diagnózou potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je nevyhnutná v čase výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho pobytu v škole. Podporné opatrenie poskytuje zdravotnícky pracovník podľa § 152a školského zákona. 

Podporné opatrenia sa týkajú procesu vzdelávania, preto nenájdete konkrétne podporné opatrenia, ktoré by sa týkali maturitnej skúšky. 

Pri prihlasovaní na maturitné skúšky postupujete rovnako, ako v predošlých rokoch. Usmernenie k maturitným skúškam vydá Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorého súčasťou je aj pôvodný NÚCEM.  

Stále je v platnosti vyhláškou č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Osobitne §16 hovorí o tom ako žiak môže mať upravené podmienky a aj aké úpravy môžu byť uplatnené. 

Je pravda, že školské podporné tímy (ŠPT) môžu mať veľmi pozitívny vplyv na výchovu a vzdelávanie žiakov a môžu byť dôležitou súčasťou škôl, najmä pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. ŠPT zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa, ako aj realizáciu niektorých podporných opatrení (PO). V školskom roku 2023/2024 sú ŠPT financované z prostriedkov Programu Slovensko 2021 – 2027. Zároveň, podľa Zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení môže MŠVVaŠ SR prideliť príspevok na úhradu nákladov na účel poskytovania PO a na účel poskytovania odborných činností podpornej úrovne prvého a druhého stupňa v systéme poradenstva a prevencie, kde spadajú aj činnosti ŠPT.

Spôsob prideľovania finančných prostriedkov na PO je v Smernici č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní. Spôsob prideľovania nároku na úväzky ŠPT je bližšie opísaný v Metodike k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023/2024. Ďalšie otázky ohľadom financovania PO adresujte prosím na sekretariat.sfrs@minedu.sk. 

V tomto prípade by ste mali postupovať v zmysle podporných opatrení a teda Zariadenie poradenstva a prevencie požiadať o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. 

Ak vám z CPP príde správa, ktorá obsahuje odporúčanie k zavedeniu podporných opatrení, musíte CPP požiadať o vypracovanie Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia. Postupujete podľa  §145b Školského zákona.

Samotné používanie kalkulačky na vyučovacom predmete matematika si nevyžaduje poskytnutie podporného opatrenia. Žiačka 8. ročníka môže kalkulačku ako pomôcku používať aj na T9 a maturitných skúškach. Čo sa týka prijímacích pohovorov na strednú školu, každá stredná škola zverejňuje svoje vlastné podmienky v rámci prijímacieho konania. Je potrebné zistiť na príslušnej webovej stránke strednej školy, či umožňujú pri prijímacích pohovoroch používanie kalkulačky. 

T9 a žiaci cudzinci 

Situácia je odkonzultovaná s Oddelením hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM. Podmienky sú detailne vysvetlené v Usmernení k prihlasovaniu žiakov na T9 (viď link nižšie). 

Pri prihlasovaní cudzincov (v súlade § 146 ods. 1 školského zákona) na T9 sa prihliada na hodnotenie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL) – v súlade s § 146, ods. 10 školského zákona:  

ak bol cudzinec v SJL hodnotený: aktívne absolvoval/výborný/chválitebný/dobrý/dostatočný, škola ho na T9 prihlasuje, testovania sa zúčastňuje spolu s ostatnými žiakmi,  

• ak bol cudzinec v SJL hodnotený: absolvoval/neabsolvoval/nedostatočný, T9 sa so súhlasom riaditeľa nemusí zúčastniť,  

• ak cudzinec nastúpil do školy na území SR až v tomto školskom roku a bol zaradený na vzdelávanie do 9. ročníka ZŠ, t. j. zo SJL ešte nebol v čase prihlasovania hodnotený, T9 sa so súhlasom riaditeľa nemusí zúčastniť str. 5-6 

Zároveň platí, že: 

„• žiaci vyžadujúci podporné opatrenia počas testovania:

Žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia, majú byť počas testovania umožnené iba také PO, ktoré objektívne potrebuje a mal ich aj počas vzdelávania pri písaní písomných prác. Do tejto skupiny žiakov možno zaradiť aj cudzincov, ktorých jazykové schopnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia počas externého testovania. Úprava podmienok sa u nich vzťahuje predovšetkým na: 

predĺženie časového limitu, 

• prítomnosť asistenta – týka sa tých cudzincov, ktorí mali asistenta aj počas vzdelávania, 

využitie kompenzačnej pomôcky – v prípade cudzincov môže byť kompenzačnou pomôckou 

dvojjazyčný prekladový slovník zo slovenského jazyka do materinského jazyka v tlačenej podobe. 

Prekladový slovník však môžu použiť iba tí cudzinci, ktorí boli ku dňu testovania vzdelávaní na území SR menej ako 2 roky.“  str.  7-8 

Usmernenie

Podporné opatrenia (PO) a žiaci cudzinci 

Pre žiakov cudzincov by bolo možné poskytnúť niekoľko podporných opatrení, podľa situácie, ako ste ju opísali mailom a neskôr telefonicky. Z tých, kde postačuje Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia od školy/školského zariadenia je možné poskytnúť: 

  1. Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní) 

V rámci tohto opatrenia okrem iných úprav, odporúčame v rozsahu vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia uviesť aj nasledovné: „Na vyučovacích hodinách je pre žiaka potrebné používanie dvojjazyčného prekladového slovníku zo SJ do materinského jazyka v tlačenej podobe.“ Tým pádom nie je potrebné žiadať o Vyjadrenie zariadenie poradenstva a prevencie, aj keď je slovník v usmernení označený ako kompenzačná pomôcka. 

e)  Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy 

Keďže základný kurz už na Vašej škole prebehol, tak na základe výsledkov jazykovej diagnostiky spomínaných žiakov je možné pristúpiť k ďalším 2 možnostiam: 

            Žiakovi so základnou úrovňou ovládania slovenského jazyka (približne na komunikačnej  úrovni 1) sa poskytuje jazyková podpora podľa vzdelávacieho štandardu pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – komunikačná úroveň 2 (rozširujúci kurz) s minimálnou časovou dotáciou 64 vyučovacích hodín a s odporúčanou časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

            Žiak s dostatočnou znalosťou slovenského jazyka (tzv. prahová úroveň) je považovaný za samostatne fungujúceho v rámci školského prostredia, pričom mu je poskytovaná individuálna jazyková podpora podľa jeho potrieb a nárokov vzdelávania.

V prípade nedostatočnej znalosti akademického jazyka je odporúčaná jazyková podpora s časovou dotáciou 100 vyučovacích hodín prispôsobená individuálnym jazykovým potrebám žiaka. Podpora je poskytovaná súbežne aj v  rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.„ 
PO
Sprievodný materiál  Možnosti podpory pri osvojovaní si vyučovacieho (slovenského) jazyka školy

Diagnostický nástroj Vstupný test na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka

Financovanie PO

       f) Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka 

          V prípade, že ťažkosti nie sú len v nedostatočnej úrovni ovládania SJ, ale žiaci cudzinci neprospievajú z viacerých predmetov. 

        j) Činnosť na podporu sociálneho zaradenia 
          Súčasťou PO je aj rovesnícky program Buddy, informácie ku kultúrnemu šoku, trauma – informovanému prístupu a pod. 

Pôsobenie pedagogického asistenta v triede sa neviaže na konkrétneho žiaka. Pedagogickí asistenti sú prideľovaní do triedy, v ktorej sa vzdeláva žiak/žiaci, u ktorého/ktorých je potrebné, aby bol v triede prítomný pedagogický asistent.

Ak riaditeľ má podmienky na zabezpečenie pôsobenie pedagogického asistenta v konkrétnej triede, kde sa daný žiak vzdeláva, dané podporné opatrenie zabezpečí. V popísanom prípade už pedagogický asistent v triede pôsobí, podporné opatrenie je teda reálne zabezpečované už teraz (ak je aktuálny rozsah pôsobenia pedagogického asistenta v triede zhodný s navrhovaným rozsahom vo Vyjadrení na účel poskytnutia PO daného žiaka).

Ak teda pedagogický asistent v danej triede pôsobí v rozsahu uvedenom vo Vyjadrení, riaditeľ sa môže písomne vyjadriť, že poskytnutie tohto podporného opatrenie zabezpečí.  

Žiačke z Ukrajiny je možné poskytnúť podporné opatrenie podľa §145a ods.2 písm.e) “zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy; poskytovanie zabezpečuje materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základná škola, základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, stredná škola, stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem bilingválneho vzdelávania alebo špeciálne výchovné zariadenie,” aj individuálne priamo na Vašej škole.  

Viac podrobností o tomto podpornom opatrení a možnostiach nájdete v sprievodnom materiáli.

Podporné opatrenie poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní môže byť uplatňované u žiakov s intelektovým nadaním v zmysle rozšírenia učiva. Ďalej u žiakov, ktorí majú intelektové nadanie, no vyžadujú individuálnu podporu napríklad v oblasti komunikačnej schopnosti, pohybových schopnostiach a podobne. V prípade, že má žiak ťažkosti v jednej zo spomínaných oblastí, je možné u neho uplatňovať dané PO na rozvoj oblasti, ktorú si individuálne vyžaduje.  Rovnako tak môžete vybrať jednotlivé odporúčania, ktoré sú vhodné pre daného žiaka. 

Doplnenie cieľovej skupiny (žiaci s intelektovým nadaním) a ďalšie úpravy sú naplánované počas revízie katalógu na jeseň 2023.  

V prípade PO ktoré môžete odporučiť aj Vy, ako špeciálny pedagóg, uvediete vo Vyjadrení na účel poskytnutia PO aké PO odporúčate a zároveň v akom rozsahu. 

V prípade PO, ktoré môže odporučiť iba zariadenie poradenstva a prevencie potrebujete Vyjadrenie na účel poskytnutia PO z poradne. Následne je potrebné ešte vyjadrenie riaditeľa o poskytnutí PO. 

Príslušné formuláre / dokumenty, prikladáte k IVP a ďalšej dokumentácii (napr. uvádzate v Katalógovom liste žiaka). Konkrétne PO, ktoré má žiak poskytované a v akom rozsahu následne uvádzate aj priamo v IVP žiaka. 

Zo  znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podpornému opatreniu, pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia. Uvedenú skutočnosť je potrebné evidovať v existujúcej dokumentácii dieťaťa alebo žiaka  (napr. v individuálnom vzdelávacom programe, v osobnom spise dieťaťa a pod.).  

——

Príklad: Ak mal žiak vzdelávaný v školskej integrácii úpravy obsahu a formy vzdelávania, je možné uviesť doposiaľ uskutočňované úpravy ako „poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní“ podľa § 145b ods. 2 písm. b) školského zákon.  

——

 Dokumentácia vedená doposiaľ v súvislosti s integráciou zostáva.  

Centrum poradenstva a prevencie Vám nedoloží vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia (PO) automaticky. Je potrebné, aby ste v prípade konkrétneho dieťaťa/žiaka požiadali o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia (PO) vy alebo zákonný zástupca. Samozrejme, týka sa to podporných opatrení, ku ktorým sa vyjadrujú len zariadenia poradenstva a prevencie. – napr. prítomnosť pedagogického asistenta v triede. Sú však aj PO, ku ktorým sa vyjadruje aj škola (môže aj zariadenie poradenstva a prevencie). Napríklad – Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka alebo Zabezpečenie úpravy metód, foriem prístupov vo vzdelávaní a ďalšie. 
 

Systém podporných opatrení umožňuje poskytovať podporu vo výchove a vzdelávaní všetkým deťom a žiakom bez rozdielu, bez previazania na diagnózu. Vychádzajúc zo základných inkluzívnych princípov, možno odporučiť vyhnúť sa označovaniu skupín detí ako „ŠVVP deti“, „začlenené deti“ a pod.

V istých oblastiach komunikácie, v kruhu zamestnancov školy, je zrejmé, že bude nevyhnutné identifikovať, ktorým deťom/žiakom je poskytované aké podporné opatrenie/opatrenia. V takomto prípade možno odporučiť komunikovať formou slovného spojenia „deti/žiaci, ktorým je poskytované podporné opatrenie.“ 

CPP určí či je alebo nie je žiakom so ŠVVP. Ak je žiakom so ŠVVP na podklade vývinových porúch učenia (dyslexia) je žiakom so ZZ. Integrácia je 1. 9. 2023 zrušená. 

Zároveň však aj zariadenie poradenstva a prevencie môže odporučiť PO aj deťom/žiakom, ktorí nemajú ŠVVP, len potrebujú podporu vo vzdelávaní. 

Nikde nie je legislatívne predpísané, že sa má IVP prehodnocovať alebo ako často sa má prehodnocovať. Odporúča sa vzhľadom k efektivite nastavenia IVP aspoň raz za polroka.  Školský zákon – § 7a – ustanovuje, že pri vypracovaní IVP  sa má konzultovať so zákonným zástupcom. Ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy aj s týmto žiakom. Rovnako by to malo byť aj pri úprave IVP.  

Nie každý žiak, ktorému sú poskytnuté podporné opatrenia musí mať vypracovaný IVP. Zároveň nie každý žiak, ktorý má ŠVVP musí mať vypracované IVP.   

Podporné opatrenia môžu byť poskytnuté aj žiakom bez ŠVVP.   

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 1a) a 1b) sa podľa IVP s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia sa môže vzdelávať žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú, aby sa vzdelávali podľa školského vzdelávacieho programu školy, ktorú navštevuje alebo žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole.  

Zo znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podpornému opatreniu, pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia. 

Podporné opatrenia by mali reflektovať na aktuálne potreby žiaka. Rovnako z dôvodu financovania podporných opatrení odporúčame zvoliť postup k poskytnutiu podporných opatrení. Uvedenú skutočnosť je potrebné evidovať v existujúcej dokumentácii dieťaťa alebo žiaka – napríklad v IVP alebo osobnom spise dieťaťa, katalógovom liste žiaka.

V prípade, že žiak nebol do 31.8.2023 integrovaný, postupuje sa v súlade s aktuálne platnou legislatívou. V situácii, kedy bol žiak diagnostikovaný do 31.8.2023, avšak nebol ešte integrovaný a v odporúčaní z CPP má odporúčané napríklad úpravy obsahu, metód foriem a prístupov vo vzdelávaní (nie konkrétne PO), je mu poskytnuté obsahovo zodpovedajúce podporné opatrenie.

Od 1. 9. 2023 sa žiaci v školách už nevzdelávajú formou integrácie. Avšak aj žiaci, ktorí boli vzdelávaní do 31.08.2023 formou integrácie majú nárok na podporu vo vzdelávaní prostredníctvom podporných opatrení a to nasledovne. Zo znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podpornému opatreniu, pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia.

Podporné opatrenia by mali reflektovať na aktuálne potreby žiaka. Rovnako z dôvodu financovania podporných opatrení odporúčame zvoliť postup k poskytnutiu podporných opatrení. Uvedenú skutočnosť je potrebné evidovať v existujúcej dokumentácii dieťaťa alebo žiaka (napr. v individuálnom vzdelávacom programe, v osobnom spise dieťaťa a pod.). Na podporné opatrenie má žiak nárok až do doby, kým neukončí školskú dochádzku alebo kým je poskytovanie PO opodstatnené vzhľadom na potreby daného žiaka.    

Príklad: Ak mal žiak vzdelávaný v školskej integrácii úpravy obsahu a formy vzdelávania, je možné uviesť doposiaľ uskutočňované úpravy ako „poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní“ podľa § 145b ods. 2 písm. b) školského zákona.  

Od 1. 9. 2023 sa žiaci už nevzdelávajú formou integrácie. Podporu vo vzdelávaní žiak môže dostať prostredníctvom podporných opatrení. Ak sa u žiaka mení rozsah alebo obsah poskytovanej podpory, proces požiadania o podporu, sa bude riadiť podľa štandardných krokov k poskytnutiu podporných opatrení v súlade so školským zákonom. Podporné opatrenie je v škole poskytované v takom rozsahu, aký je uvedený vo Vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia a ku ktorému sa riaditeľ školy vyjadril, že ho poskytne.

V prípade, ak je uvedený rozsah poskytovania podporného opatrenia na určité časové obdobie, poskytovanie PO končí uplynutím rozsahu poskytovanej podpory. Ak by žiak potreboval poskytovanie podporného opatrenia aj naďalej, bolo by nevyhnutné v rámci prehodnotenia poskytovania podporných opatrení realizovať proces jednotlivých krokov k poskytnutiu PO od začiatku (počnúc od Žiadosti o vyjadrenie na účel poskytnutia PO).

Ak vo Vyjadreniach nie je uvedené časové ohraničenie pre poskytovanie PO, nie je potrebné každoročne žiadať o rovnakú podporu nanovo.

Pojem dieťa/žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ostáva v platnosti. Tu je potrebné doplniť, že podporné opatrenia sa neviažu na stanovenie diagnózy, ale na identifikovanie individuálnych potrieb jednotlivých detí a žiakov.​ To znamená, že systém podporných opatrení umožňuje poskytovať podporu vo výchove a vzdelávaní všetkým deťom a žiakom bez rozdielu aj deťom bez stanovených ŠVVP.

Aj keď od 1. 9. 2023 integrácia nie je v školskom zákone, ale vy ste integrovali žiaka, nič sa nedeje. V ďalšom procese už žiaka nebudete viesť ako integrovaného. Nie je nutné realizovať žiadne kroky na zrušenie integrácie. Na základe správy z diagnostického vyšetrenia odporúčame so súhlasom zákonného zástupcu požiadať CPP o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia.
Podporné opatrenia, ku ktorým môže poskytnúť vyjadrenie škola, môžete odporučiť vo Vyjadrení na účel poskytnutia PO aj v rámci školy učiteľ, školský špeciálny pedagóg, OZ školy.

V súlade s § 7a Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podľa IVP s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia vzdeláva dieťa alebo žiak, ktorého ŠVVP mu neumožňujú sa vzdelávať podľa vzdelávacieho programu školy ktorú navštevuje a ani podľa vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti/žiakov so ŠVVP alebo žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v základnej škole. Uvedené aj naďalej platí. Ak máte osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP zakomponované vo ŠkVP, vypracovávate IVP žiakovi, ktorý vzhľadom na svoje ŠVVP nevie postupovať podľa ŠkVP (tzn. že ten žiak má ešte iné odlišnosti, potreby vo vzdelávaní oproti tým, ktoré sú v ŠkVP).

Ak sa žiak vzdeláva podľa IVP, uvedie sa mu to v doložke rovnako ako doteraz. “Žiak bol vzdelávaný podľa Individuálneho vzdelávacieho programu.” alebo “Žiak bol vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu v predmetoch…”

Aj keď od 1. 9. 2023 integrácia nie je v školskom zákone, ale vy ste žiaka integrovali, nič sa nedeje. V ďalšom procese už žiaka nebudete viesť ako integrovaného. Nie je nutné realizovať žiadne kroky na zrušenie integrácie. Na základe správy z diagnostického vyšetrenia odporúčame so súhlasom zákonného zástupcu požiadať CPP o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Podporné opatrenia, ku ktorým môže poskytnúť vyjadrenie škola, môže odporučiť vo Vyjadrení na účel poskytnutia PO aj v rámci školy učiteľ, školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec školy. Riaditeľ školy sa následne vyjadrí či je možné dané podporné opatrenie/a poskytnúť v danom rozsahu uvedenom vo vyjadrení na účel poskytnutia podporného opatrenia.

Odpoveď: § 145b ods 2, kde je uvedené O vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia a o poskytnutie podporného opatrenia možno požiadať písomne. Škola alebo školské zariadenie môže umožniť požiadať o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia alebo o poskytnutie podporného opatrenia aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu použitím informačného systému. Zjednodušením môže byť využitie elektronickej formy. 

Zo znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podporným opatreniam (PO), pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie PO. PO by mali reflektovať aktuálne potreby žiaka.    

Zároveň je potrebné aktualizovať IVP. Na základe správy z diagnostického vyšetrenia vystaviť vyjadrenie na účel poskytnutia PO, ktoré môže odporučiť škola a tiež požiadať CPP o vyjadrenie na účel poskytnutia PO.  

Ak mali žiaci z dôvodu integrácie (do 31. 8. 2023) vypracované IVP, najmä ak neboli v ŠkVP uvedené osobitosti vzdelávania žiaka so ŠVVP (§ 7a školského zákona) alebo v prípade žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie v ZŠ ( § 7a školského zákona), pokračujú vo vzdelávaní podľa IVP, kde sa uvedú PO. 

V prípade žiakov, ktorí boli na základe odborného vyšetrenia ZPP integrovaní do 31. 8. 2023,  je potrebné požiadať ZPP o Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia. Samozrejme, to sa týka podporných opatrení, ku ktorým sa vyjadrujú len zariadenia poradenstva a prevencie, napríklad prítomnosť pedagogického asistenta v triede.

V prípade PO, ktoré môže odporučiť aj škola, nie je potrebné vyjadrenie ZPP. 
Podporné opatrenia, ku ktorým je potrebné vyjadrenie ZPP sú uvedené v  § 145b, ods. 1, písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rovnako tak v súlade s uvedeným paragrafom aj v Katalógu podporných opatrení na strane 7.

Pri prestupe z bežnej školy do špeciálnej školy alebo opačne sa naďalej vypisuje formulár Návrh na zmenu formy vzdelávania.    

Pri IVP postupujete podľa §7a) školského zákona ods. 2: Individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom; ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy aj po konzultácii s týmto žiakom. 

Uvádzanie poskytnutých podporných opatrení v doložke vysvedčenia nie je predmetom žiadneho legislatívneho usmernenia. Poskytnuté podporné opatrenia sa odporúča evidovať v katalógovom liste žiaka /osobnom spise dieťaťa prípadne v IVP u žiakov, ktorí sa podľa IVP vzdelávajú.

Zo znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podpornému opatreniu, pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia. Už nejde pritom o žiaka integrovaného, keďže sa od 1. 9. 2023 už žiaci nevzdelávajú formou integrácie.  

V prípade, kedy sa u žiaka mení rozsah alebo obsah poskytovanej podpory, proces požiadania o podporu, sa bude riadiť podľa štandardných krokov k poskytnutiu podporných opatrení v súlade so školským zákonom. 

Podporné opatrenia by mali reflektovať na aktuálne potreby žiaka. Rovnako z dôvodu financovania podporných opatrení odporúčame realizovať postup k poskytnutiu podporných opatrení. Uvedenú skutočnosť je potrebné evidovať v existujúcej dokumentácii dieťaťa alebo žiaka – napríklad v IVP alebo osobnom spise dieťaťa, katalógovom liste žiaka. 

Financovanie podporných opatrení sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Všetky informácie k financovaniu sú zverejnené na stránke: https://podporneopatrenia.minedu.sk/financovanie-podpornych-opatreni/

Pri financovaní súkromných škôl v zmysle poskytovania PO sa postupuje podľa § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. kde sa hovorí, že: “Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4, § 4ab až 4e”.

Pritom § 4e toho istého zákona hovorí o príspevku na podporné opatrenie (konkrétne PO sú uvedené v príslušnom paragrafovom znení). 

Podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených finančných prostriedkov na podporné opatrenie, ktorým je “doučovanie“. Viac informácií ohľadom financovania je dostupných na stránke https://www.minedu.sk/doucovanie-podporne-opatrenie/  

Prítomnosť pedagogického asistenta v triede môže odporučiť iba ZPP. 

Škola bude žiadať o finančné príspevky na pozíciu pedagogického asistenta aj na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia PO. Bližšie informácie k financovaniu PO budú uvedené v aktuálnej metodike financovania PO na daný školský rok. Metodika je uvedená na webovej stránke: https://podporneopatrenia.minedu.sk/financovanie-podpornych-opatreni/

Financovanie podporných opatrení v školách a školských zariadeniach sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Postup prideľovania finančných prostriedkov popisuje  Smernica o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenia a Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023-2024 dostupné na https://podporneopatrenia.minedu.sk/financovanie-podpornych-opatreni/.

Systém zberu dát k financovaniu podporných opatrení pripravuje ministerstvo školstva.

Pedagogickí asistenti nie sú prideľovaní konkrétnemu žiakovi, ale sú prideľovaní do triedy, v ktorej sa vzdeláva žiak, u ktorého je potrebné, aby bol v triede prítomný asistent.  

Bližšie informácie k financovaniu PO sú uvedené v metodike financovania PO aktuálnej na daný školský rok, napr. Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023-2024 – Čl. 2. ods. 11. 

Pedagogickí asistenti nie sú prideľovaní konkrétnemu žiakovi, ale sú prideľovaní do triedy, v ktorej sa vzdeláva žiak, u ktorého je potrebné, aby bol v triede prítomný asistent. Ak druhá škola do ktorej žiak prestúpi nemá PA, je vhodné, aby požiadala o finančný príspevok na pozíciu pedagogického asistenta, môže aj na základe Vyjadrenia na účel poskytnutia PO. Bližšie informácie k financovaniu PO sú uvedené v metodike financovania PO aktuálnej na daný školský rok – Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2023-2024 – Čl. 2. ods. 11.   

Forma a spôsob vedenia agendy ohľadom PO nie sú predmetom žiadneho legislatívneho usmernenia. Odporúča sa, aby boli jednotlivé žiadosti a vyjadrenia ohľadom PO súčasťou agendy školy a registratúrneho poriadku. Rovnako sa odporúča, aby boli evidované poskytnuté PO, napr. v IVP u žiakov, ktorí sa vzdelávajú podľa IVP, rovnako vhodným spôsobom u žiakov, ktorí nemajú IVP je napríklad evidencia v Katalógovom liste žiaka. 

Do “eduzberu” sa uvádzali žiaci tak, ako minulý rok. Evidenciu žiakov, ktorým sa poskytujú podporné opatrenia, pripravuje ministerstvo školstva. Rovnako k financovaniu ministerstvo školstva zverejňuje metodiku k predeleniu finančných prostriedkov na podporné opatrenia na aktuálny školský rok. Zverejnená je na webovej stránke: https://podporneopatrenia.minedu.sk/financovanie-podpornych-opatreni/

V systéme RIS ostávajú doteraz integrovaní žiaci vedení rovnako. V systéme sa zatiaľ evidencia takýchto žiakov nemení. Funkcionalita evidencie podporných opatrení prostredníctvom rezortného informačného systému je v procese riešenia.