Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Knižnica

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00  Bratislava 1

 

Tel.: +421 2 901 29 213 (odd. knižničných služieb)

E-mail: kniznica@flaw.uniba.sk

URL: http://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0015

 

Riaditeľka: Mgr. Veronika Ťažká

Tel.: +421 2 901 22027

E-mail: veronika.tazka@flaw.uniba.sk